ISSN:2149-9225

Giriş Yap Üye Ol
Tüm Makaleler
Fikriye KIRBAĞ ZENGİN - - Gonca KEÇECİ - Gamze KIRILMAZKAYA

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİLGİ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

DETERMINING THE LEVEL OF ASSESSMENT AND EVALUATION KNOWLEDGE OF COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY DEPARTMENT PRESERVICE TEACHERS

Özet | Abstract | Tam Metin
Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ -

TABİRNÂME-İ HURÛF ÜZERİNE BİR İNCELEME

A STUDY ON TABİRNÂME-İ HURUF

Özet | Abstract | Tam Metin
Mehmet EVSİLE -

CUMHURİYET DÖNEMİNDE(1930—1960) ANADOLU’DA İŞGÜCÜ GÖÇ HARE-KETLERİ

THE WORKPOWER MOVEMENT IN ANATOLIA IN REPUBLIC PERIOD (1930—1960)

Özet | Abstract | Tam Metin
Mehmet EVSİLE -

CUMHURİYET DÖNEMİNDE MUHACİRLERİN İSKÂNINDA YAŞANAN SIKINTILAR

THE PROBLEMS ENCOUNTERED ABOUT THE SETTLEMENT OF EMIGRANTS IN REPUBLIC PERIOD

Özet | Abstract | Tam Metin
Mehmet EVSİLE -

CUMHURİYET DÖNEMİNDE MUHACİRLERİN İSKÂNINDA YAŞANAN SIKINTILAR

THE PROBLEMS ENCOUNTERED ABOUT THE SETTLEMENT OF EMIGRANTS IN REPUBLIC PERIOD

Özet | Abstract | Tam Metin
Semra SÜTGİBİ -

EDREMİT KÖRFEZİ’NDE SICAKLIK ŞARTLARININ ZEYTİN YETİŞMESİNE ETKİLERİ

THE EFFECTS OF TEMPERATURE CONDITIONS ON OLIVE GROWTH IN THE EDREMIT GULF

Özet | Abstract | Tam Metin
Recai COŞKUN -

KÜRESELLEŞMEDEN GERİ DÖNÜŞ: KÜRESELLEŞME, YARI KÜRESELLEŞME VE TERSİNE KÜRESELLEŞME ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

RETREATING FROM GLOBALISATION: A DISCUSSION OVER GLOBALISATION, SEMI-GLOBALISATION AND DEGLOBALISATION

Özet | Abstract | Tam Metin
Mehmet EVSİLE -

CUMHURİYET DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ (1923-1950)

HEALTH SERVICES IN REPUBLICAN PERIOD (1923-1950)

Özet | Abstract | Tam Metin
Emin ATASOY - - Kuat T.SAPAROV - Alexandru ILIEŞ - Jan A.WENDT

GDYNİA’DA TURİZMİN GELİŞİMİYLE İLGİLİ SORUNLAR

PROBLEMS OF TOURISM DEVELOPMENT IN GDYNIA

Özet | Abstract | Tam Metin
Mehmet EVSİLE -

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ZİRAAT VE HAYVANCILIK ALANINDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER (1923-1950)

DEVELOPMENTS OCCURED IN AGRICULTURE AND RAISING ANIMALS IN REPUBLICAN PERIOD (1923-1950)

Özet | Abstract | Tam Metin
Feyyaz BODUR -

ULUSAL BASIN HABER FOTOĞRAFLARINDA ALTYAZI SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

THE CAPTION PROBLEM IN NATIONAL PRESS NEWS PHOTOS AND SUGGESTIONS

Özet | Abstract | Tam Metin
Mehmet EVSİLE -

1939 ERZİNCAN DEPREMİ HAKKINDA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE YAPILAN GÖRÜŞMELER

THE DISCUSSIONS HELD IN TURKISH GRAND ASSEMBLY ON 1939 ERZINCAN EARTHQUAKE

Özet | Abstract | Tam Metin
Yusuf ÇETİN -

TÜRK SANATI BEZEME İKONOGRAFİSİ AÇISINDAN TAVUS KUŞU FİGÜRLERİNİN BİR DEĞERLENDİRMESİ

AN ASSESMENT OF PEACOCK FIGURES IN THE ICONOGRAPHY OF TURKISH DECORATIVE ART

Özet | Abstract | Tam Metin
İdris KADIOĞLU -

CÂM-I CEM-ÂYÎN’DE OĞUZ KARA HAN NESLİ VE DEDE KORKUT

THE GENERATION OF OĞUZ KARA HAN AND DEDE KORKUT IN CAM-I CEM-AYIN

Özet | Abstract | Tam Metin
Necdet ÇAĞIL -

KUR’AN’DA “ZAMAN” MERKEZLİ “İLTİFAT” SANATININ ONTOLOJİK VE KOZMİK YANSIMALARI

THE ONTOLOGIC AND COSMIC MANIFESTATIONS OF THE ART“ILTIFAT” IN KORAN FROM THE POINT OF THE TIME

Özet | Abstract | Tam Metin
Ebubekir BOZAVLI -

BİLİŞSEL PSİKOLOJİ BAĞLAMINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA VE YAZI DİLİ KARŞITLIĞI

DICHOTOMY OF LANGUAGE SPEECH AND WRITE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN THE CONTEXT OF COGNITIVE PSYCHOLOGY

Özet | Abstract | Tam Metin
Muhammet Fatih Alkayış -

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMLERİ İÇİN YENİ BİR ÖNERİ: “DRAMA YOLUYLA ÖĞRETİM” (Türk Dili Tarihi Örneği)

A NEW PROPOSAL FOR SECTIONS OF TURKİSH LANGUAGE AND LİTERATURE: “TEACHİNG THROUGH” (The history of Turkish Language Samples)

Özet | Abstract | Tam Metin
Ferhat KARABULUT -

ZAMAN VE MEKÂN KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE AHMED YESEVİ’DE VARLIK MESELESİ

THE PROBLEM OF “BEİNG” IN AHMET YASAWI ACCORDING TO TIME AND SPACE

Özet | Abstract | Tam Metin
Halit KARATAY - - Gökçen TEKİN

KONUŞMA EĞİTİMİNDE BÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE ÖĞRETİMİ

FEATURES AND TEACHİNG OF THE PROSODY IN THE SPEAKING EDUCATION

Özet | Abstract | Tam Metin
Safia KESSAS -

الأستاذة الدكتوره: صافية كساس الاستعمال اللغوي في وسائل التواصل الاجتماعي عند الشباب العربي الواقع والأسباب والآثار

LANGUAGE USAGE IN SOCIAL MEDIA AMONG ARABIC YOUTH REALITY, CAUSES AND EFFECTS.

Özet | Abstract | Tam Metin
Sena GÜRŞEN OTACIOĞLU -

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKAL ALGILAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A SCIENTIFIC RESEARCH ON THE LEVELS OF PRESCHOOL TEACHING SECTION STU-DENTS’ MUSICAL PERCEPTION

Özet | Abstract | Tam Metin
Okan YAŞAR -

ÇANAKKALE BOĞAZI DOĞU KIYILARINDA SU SPORLARINDAN RÜZGAR VE UÇURTMA SÖRFÜNÜN GELİŞİMİ VE YAŞANAN SORUNLAR

DEVELOPMENT OF WİNDSURFİNG AND KİTESURFİNG (AMONG WATER SPORTS) İN EASTERN COASTS OF DARDANELLES STRAİT AND THE PROBLEMS FACED

Özet | Abstract | Tam Metin
Esra SAĞLIK -

MÜZİK VE PLASTİK SANATLAR ARASINDAKİ GÜNCEL DİYALOG

CONTEMPORARY DIALOGUE BETWEEN MUSIC AND PLASTIC ART

Özet | Abstract | Tam Metin
Hayriye ATİK - - Seyyid Ali ERTAŞ

KALKINMA GÖSTERGELERİ BAKIMINDAN TÜRKİYE’NİN OECD ÜLKELERİ ARASINDAKİ YERİ: İSTATİKSEL BİR ANALİZ

THE POSITION OF TURKEY WITHIN THE OECD COUNTRIES IN TERMS OF DEVELOPMENT INDICATORS: A STATISTİCAL ANALYSIS

Özet | Abstract | Tam Metin
Zehra SAK BRODY -

ERKEN YAŞ MÜZİK EĞİTİMİNDE ‘SUZUKİ ANA DİL METODU’ VE ÖĞRETMEN OLARAK ANNENİN ROLÜ

‘SUZUKI MOTHER TONGUE METHOD’ IN EARLY AGE EDUCATION AND THE ROLE OF THE MOTHER AS TEACHER

Özet | Abstract | Tam Metin
Tuncer ÖNDER -

JOAQUIN RODRIGO'NUN KLASİK GİTAR ESERLERİNDE NEOKLASİZM’İN ETKİSİ

NEOCLASICAL EFFECTS ON JOAQUIN RODRIGO'S CLASSICAL GUITAR WORKS

Özet | Abstract | Tam Metin
M. Muhsin KALKIŞIM -

TÜRKİYE’DEKİ İSLÂMÎ CEMAATLERİN AHLÂKÎ VE SOSYAL PROBLEMLERİ

THE ETHICAL AND SOCIAL PROBLEMS OF TURKISH ISLAMIC COMMUNITIES

Özet | Abstract | Tam Metin
Mehmet Zafer DANIŞ - - Ömer BÜBER

SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİNDE ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM

SOLUTION FOCUSED APPROACH IN SOCIAL WORK INTERVENTION

Özet | Abstract | Tam Metin
Recep DİKİCİ -

KONYA-AKŞEHİR’DE RUMELİ FÂTİHİ SÜLEYMÂN PAŞA’NIN KERÎMESİ’NE AİT MEZÂR KİTÂBESİ

THE EPITAPH IN KONYA-AKSHAHR BELONGS TO THE DAUGHTER OF SULEYMAN PASHA THE CONQUERER OF RUMELI

Özet | Abstract | Tam Metin
Sedef ACAR - - Minara GULİYEVA

AZERBAYCAN HAVSIZ HALILARININ BİR GRUBU HAKKINDA ARAŞTIRMA

THE RESERACH ON A GROUP OF AZERBAIJANI FLAT-WEAVE CARPETS

Özet | Abstract | Tam Metin
Uğur KESKİN -

PERFORMANS DEĞERLENDİRME HATALARININ ADLER EKOLÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF PERFORMANCE APPRAISAL ERRORS IN TERMS OF ADLERIAN ECHOL

Özet | Abstract | Tam Metin
Halit KARATAY - - Haluk GÜNGÖR - Önder ÇANGAL

BOSNA HERSEKLİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRENME AMACI, TUTUMU VE ÖĞRENME BECERİLERİ

THE BOSNIA-HERZEGOVINIAN STUDENTS` AIMS, ATTITUDES AND LEARNING SKILLS FOR TURKISH

Özet | Abstract | Tam Metin
Recep AKAY -

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT

COMPARATIVE LITERATURE

Özet | Abstract | Tam Metin
Yavuz KIZILÇİM -

BAUDELAIRE VE YAHYA KEMAL'DE ÖLÜM VURGUSU

PUT THE EMPHASIS ON THE DEATH IN THE POEMS OF BAUDELAIRE AND BEYATLI

Özet | Abstract | Tam Metin
Selami ŞİMŞEK -

XVII. ASIR TÜRK MUTASAVVIF ŞÂİRLERİNDEN AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

A ESSAY BIBLIOGRAPY ON AZİZ MAHMUD HÜDAYİ WHO IS TURKISH SUFİ AND POETS OF SEFVENTEEN CENTURY

Özet | Abstract | Tam Metin
Ali ERYILMAZ -

POZİTİF GRUP PSİKOTERAPİSİNİN ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ: BİR ÖN ÇALIŞMA

THE EFFECTIVENESS OF POSITIVE GROUP PSYCHOTHERAPY: A PRELIMINARY STUDY

Özet | Abstract | Tam Metin
Serhat ODLUYURT - - Özgül Aldemir FIRAT

OTİZMLİ ÇOCUKLARDA ÖNCÜL-TEMELLİ UYGULAMALAR: ALANYAZIN İNCELEMESİ

ANTECEDENT-BASED INTERVENTIONS FOR CHILDREN WITH AUTISM: LITERATURE REVIEW

Özet | Abstract | Tam Metin
İhsan SAFİ -

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL’İN YASSIADA MAHKEMESİ SAVUNMASI

YASSIADA COURT ASSERTION OF FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL

Özet | Abstract | Tam Metin
Hürriyet GÖKDAYI -

YENİ LİSAN HAREKETİ VE DİL PLANLAMASI

NEW LANGUAGE MOVEMENT AND LANGUAGE PLANNING

Özet | Abstract | Tam Metin
Mehmet ÇİÇEK -

GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA YA DA SİNEMA GÖSTERGEBİLİMİ

SEMIOTICS AND CINEMA OR SEMIOTICS OF CINEMA

Özet | Abstract | Tam Metin
Sena GÜRŞEN OTACIOĞLU -

BİR “AVRUPA BİRLİĞİ” ÜLKESİ OLAN İTALYA’DA Kİ; GENEL EĞİTİM SİSTEMİ, MÜZİK EĞİTİMİ İLE MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARINA GENEL BİR BAKIŞ

GENERAL EDUCATION SYSTEM WITH MUSIC EDUCATION AND MUSIC TEACHER TRAINING PROGRAMS AN OVERVIEW IN AN “EU” COUNTRY ITALY

Özet | Abstract | Tam Metin
Songül KURU - - Emel GÜR

ELAZIĞ YÖRESİ GELENEKSEL GİYİM KÜLTÜRÜNDE ERKEK YELEKLERİ

MEN'S WAISTCOATS IN THE TRADITIONAL CLOTHING CULTURE OF ELAZIĞ

Özet | Abstract | Tam Metin
Sevgi TÜZÜN RAD - - Seda ALTIKULAÇ

MİKRO KREDİ KULLANIMININ KADINLAR ÜZERİNDEKİ SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ; MERSİN İLİ

SOCIO - ECONOMIC IMPACT OF MICRO CREDIT ON WOMEN CREDIT USERS; CASE OF MERSIN

Özet | Abstract | Tam Metin
Banu KURTASLAN - - Kübra KÜÇÜKAĞTAŞ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ’NDE KALDIRIM-YAYA YOLU TASARIMLARI İLE KOT FARKI ÇÖZÜMLERİNİN FİZİKSEL ENGELLİ ERİŞİMİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

INVESTIGATING THE DESIGNS OF SIDEWALK-PEDESTRIAN PATH AND ELEVATION DIFFERENCE SOLUTIONS IN TERMS OF ACCESS OF PHYSICALLY HANDICAPPED PEOPLE IN SELCUK UNIVERSITY CAMPUS

Özet | Abstract | Tam Metin
Yavuz KIZILÇİM -

SANATÇI-TOPLUM ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ SORU/YANITLARLA SORGULAYAN SANATÇILARIN ÖLÜMÜ ŞİİRİ

QUESTION AND ANSWER AS A METHOD TO INTERROGATE IN LANGUAGE POETIC

Özet | Abstract | Tam Metin
Mehmet EVSİLE -

TÜRKİYE-SURİYE SINIRINDA YAŞANAN EKONOMİK VE SOSYAL PROBLEMLER (1923-1960)

ECONOMICAL AND SOCIAL PROBLEMS EXPERIENCED AT TURKEY-SYRIA BORDER (1923-1960)

Özet | Abstract | Tam Metin
Recep AKAY -

KONUŞMA ANALİZİ VE YABANCI DİL DERSLERİ

SPEECH ANALYSIS AND FOREIGN LANGUAGE LESSONS

Özet | Abstract | Tam Metin
Halit DURSUNOĞLU -

CEMİL MERİÇ’İN “BU ÜLKE”SİNDE EDEBÎ TERİMLER, TÜRLER VE DÖNEMLERE DAİR

CEMİL MERİÇ'S "BU ULKE" LENDED TERMS, TERMS AND PERIODS

Özet | Abstract | Tam Metin
Ayşegül KARAKELLE - - H. Feriha AKPINARLI

HALK EĞİTİM MERKEZLERİNİN EL SANATLARI EĞİTİMİNDEKİ ROLÜ VE ÖNEMİ

THE ROLE AND IMPORTANCE OF PUBLIC EDUCATION CENTERS IN EDUCATION OF HANDCRACTS

Özet | Abstract | Tam Metin
Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT - - G. Tuğçe SÖYLEYİCİ

SOSYAL MEDYA ve TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL MEDIA AND CONSUMER BEHAVIORS: A RESEARCH ON SOCIAL MEDIA USERS IN TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin
Deniz DEMİRARSLAN -

SEDAD HAKKI ELDEM ESERLERİNDE BÜTÜNCÜL TASARIM KAPSAMINDA İÇ MEKÂNIN TASARIMI ve ETKİLERİ

INTERIOR DESIGN AND ITS EFFECTS WITHIN THE SCOPE OF INTEGRATED DESIGN IN THE WORKS OF SEDAD HAKKI ELDEM

Özet | Abstract | Tam Metin
Ayşegül ERGENE -

JOHANNES BRAHMS’IN OP. 120 FA MİNÖR VE Mİb MAJÖR SONATLARININ KLARNET VE VİYOLA VERSİYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

A COMPARISON ABOUT THE CLARINET AND VIOLA VERSIONS OF JOHANNES BRAHMS' OP.120 SONATAS

Özet | Abstract | Tam Metin
Cihan SEÇİLMİŞ - - Barış YILMAZ

SEYAHAT ACENTESİ ÇALIŞANLARININ SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI VE İŞ MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TRAVEL AGENCIES EMPLOYEE’S CYBERLOAFING BEHAVIORS AND WORK MOTIVATION

Özet | Abstract | Tam Metin
Çiğdem ŞAHİN - - Serdar YAVUZ

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ZAMAN ALGISI

WHEN THE PERCEPTION OF TEACHING TURKISH THE FOREIGNERS

Özet | Abstract | Tam Metin
Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR - - Necati KARAKÜLÇE

İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DEMOKRATİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

EXAMINING OF DEMOCRATIC ATTITUDES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ AND PRINCIPALS’

Özet | Abstract | Tam Metin
Nevin GÜNER YILDIZ - - Macid Ayhan MELEKOĞLU

KAYNAŞTIRMA SINIFLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN DERSE KATILIM VE PROBLEM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

INVESTIGATING THE ACADEMIC ENGAGEMENT AND PROBLEM BEHAVIORS OF STUDENTS IN INCLUSIVE CLASSROOMS

Özet | Abstract | Tam Metin
Burcu Özge ÖZASLAN ÇALIŞKAN - - Vala Lale TÜZÜNER

ÇALIŞANLARIN KADERCİLİK ALGILARININ İŞ GÜVENLİĞİ ENDİŞELERİNE İLİŞKİN ALGILARINA ETKİSİ: DEPO ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

THE IMPACT OF PERCEIVED FATALISM OF WORKERS ON THEIR PERCEIVED OCCUPATIONAL SAFETY CONCERNS: A RESEARCH ON WAREHOUSE WORKERS

Özet | Abstract | Tam Metin
Ertuğrul İbrahim KIZILKAYA -

BİLİM, TEKNİK VE HEİDEGGER ÜZERİNE BİR NOT

A NOTE ON SCIENCE, TECHNIQUE AND HEIDEGGER

Özet | Abstract | Tam Metin
Selçuk BALI - - İbrahim ATİKSOY

ADINDA “TFRS”, “UFRS” veya “IFRS” İFADELERİ YER ALAN İZİNLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE GENEL BİR BAKIŞ (2006-2015)

IN TOPIC "TFRS", "UFRSs" and "IFRS" OVERVIEW of EVIDENCE the ABSENCE GRADUATE THESIS (2006-2015)

Özet | Abstract | Tam Metin
Togay ŞENALP -

GELENEKSELLE GÜNCELİN SINIRINDA PHILIP GLASS VE TÜRK MÜZİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

PHILIP GLASS AT THE BORDERS OF CLASSICAL AND ACTUAL AND THOUGHTS ABOUT TURKISH MUSIC

Özet | Abstract | Tam Metin
Oğuzhan TÜRKER -

TÜRKİYE’NİN DEMİR-ÇELİK ENDÜSTRİSİNİN REKABET GÜCÜNÜN DEĞİŞİMİ (1989-2016)

THE CHANGE OF THE COMPETITIVE POWER OF TURKEY’S IRON AND STEEL INDUSTRY FOR THE PERIOD OF 1989-2016

Özet | Abstract | Tam Metin
Ali BALCI - - Gül TUNCEL

ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE BARIŞ EĞİTİMİ İÇİN MODEL GELİŞTİRME

MODEL DEVELOPMENT FOR MULTICULTURALISM AND PEACE EDUCATION

Özet | Abstract | Tam Metin
Selen IŞIK MADEN - - Ayşegül BAYKUL - Evin AKGÜN

TÜRKİYE’DE 1980 SONRASI ENFLASYON VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ZAMAN SERİLERİ İLE ANALİZİ

ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN INFLATION AND UNEMPLOYMENT BY TIME SERIES AFTER 1980 IN TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin
Güldem DÖNEL AKGÜL - - Esra GEÇİKLİ - Faruk KONAN - Ekrem KONAN

FEN EĞİTİMİNDE SANAL LABORATUVAR KULLANIMI HAKKINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

OPINIONS OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES ON THE USE OF VIRTUAL LABS IN TEACHING OF SCIENCE

Özet | Abstract | Tam Metin
Abdullah SOYKAN - - Emin ATASOY - Elena GALAY - Beknur IZENBAYEV

ETNOCOĞRAFYA PENCERESİNDEN BELARUS CUMHURİYETİNDEKİ POLONYALILAR

POLISH PEOPLE IN THE REPUBLIC OF BELARUS THROUGH ETHNOGEOGRAPHY

Özet | Abstract | Tam Metin
Ensar TAÇYILDIZ -

KİŞİLİK KURAMLARI İLE SANAT KURAMLARI ARASINDAKİ BAĞ

THE CONNECTION BETWEEN HUMANISTIC THEORY AND ARTISTIC THEORY

Özet | Abstract | Tam Metin
Mustafa Ali UYSAL -

23 ŞUBAT 1880 TARİHLİ NEW YORK HERALD GAZETESİNE GÖRE ABDÜLAZİZ CİNAYETİNE BİR BAKIŞ

A LOOK AT THE MURDER OF ABDUL AZİZ ACCORDING TO THE NEW YORK HERALD NEWSPAPER DATED 23 FEBRUARY 1880

Özet | Abstract | Tam Metin
Veysi GÜNAL - - Mehmet IŞIK - M.Sait ŞAHİNALP

ANTALYA ŞEHRİNDEKİ GENEL SEÇİMLERİN (1983-2015) DEĞERLENDİRİLMESİ

ANALYSIS OF GENERAL ELECTIONS IN ANTALYA CITY (1983-2015)

Özet | Abstract | Tam Metin
Ahmet DEMİR -

MEHMET CELÂL’İN KALEMİNDEN AŞKA DAİR BİR SÖZLÜK: SEVDA LÜGATİ

A DICTIONARY ABOUT LOVE WRITTEN BY MEHMET CELÂL: SEVDA LÜGATİ

Özet | Abstract | Tam Metin
Hüseyin Hüsnü BAHAR - - Dursun MERAL

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK BAŞARININ YORDAYICISI OLARAK YALNIZLIK VE YAŞAM DOYUMU

LONELINESS AND LIFE SATISFACTION AS PREDICTOR OF ACADEMIC ACHIEVEMENT IN SECONDARY SCHOOL STU-DENTS

Özet | Abstract | Tam Metin
Hatice DEMİRBAŞ - - Gökçen BULUT

DÖVME, PİERCİNG GİBİ BEDEN UYGULAMALARININ GERİSİNDEKİ GÜDÜLENME

PSYCHOLOGICAL MOTIVATIONS BEHIND TATTOO AND PIERCING

Özet | Abstract | Tam Metin
Özcan BAYRAK - - Muhammet ÖZCAN

HALDUN TANER’İN HİKÂYELERİNDE DİL VE ÜSLUP

LANGUAGE AND GENRE IN HALDUN TANER’S STORIES

Özet | Abstract | Tam Metin
Ebubekir BOZAVLI -

YABANCI DİL ÖĞRENME /ÖĞRETİM SORUNSALI ÇÖZÜM EYLEMSEL (ACTİONAL) YAKLAŞIM MI?

FOREIGN LANGUAGE LEARNING / TEACHING PROBLEMATIC IS THE SOLUTION ACTIONAL APPROACH?

Özet | Abstract | Tam Metin
Sadettin GÜLTEKİN -

REKLAMLARIN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: DIŞ TİCARET YÖNÜNDEN BİR DEĞERLENDİRME

THE SOCIO-ECONOMIC EFFECTS OF ADVERTISEMENTS: AN EVALUATION FROM THE FOREIGN TRADE ASPECT

Özet | Abstract | Tam Metin
Seyit TAŞER -

ABDURRAHMAN ŞEREF BEY VE “COĞRAFYA-YI UMUMİ” KİTABI

ABDURRAHMAN SEREF BEY AND GEOGRAPHY BOOK

Özet | Abstract | Tam Metin
Nurbiye UZ -

TAŞINIR HEYKELLER

MOVABLE SCULPTURES

Özet | Abstract | Tam Metin
Sadettin GÜLTEKİN -

ULUSLARARSI TİCARETTE DEĞİŞİM: KÜRESELLEŞME VE ÜRETİMİN PARÇALARA AYRILMASI

CHANGE IN INTERNATIONAL TRADE: GLOBALIZATION AND FRAGMENTATION OF PRODUCTION

Özet | Abstract | Tam Metin
Yener ÖZEN -

AHLAKİ KARAKTERİN DEĞİŞMEZLİĞİ: ONUR

THE IMMUTABILITY OF THE MORAL CHARACTER: HONOR

Özet | Abstract | Tam Metin
İbrahim GÜLTEKİN -

20. YÜZYIL BAŞLARINDA AFGANİSTAN COĞRAFYASINDA TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ ÜZERİNE HAZIRLANAN BİR Kİ-TAP: SARF-I TÜRKÎ

A BOOK ON TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN AFGHA-NISTAN IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY: SARF-ITURKI

Özet | Abstract | Tam Metin
Osman ÖZKUL -

AHMET ŞUAYB VE TARİH FELSEFESİ

AHMET ŞUAYB AND PHILOSOPHY OF HISTORY

Özet | Abstract | Tam Metin
Selman YAŞAR -

ATATÜRK VE CUMHURİYET

ATATÜRK AND REPUBLIC

Özet | Abstract | Tam Metin
Münteha MAŞALI -

DİNİ HÜKÜMLERİN GENEL GAYELERİNİN CEZA HUKUKU İLE İLİŞKİSİ

RELATION OF GENERAL PURPOSE OF RELIGIOUS PROVISIONS WITH CRIMINAL LAW

Özet | Abstract | Tam Metin
Yasin YILMAZ -

FİLİBELİ AHMET HİLMİ'NİN TARİH-İ İSLAM ÖZELİNDE DOZY’NİN HZ. PEYGAMBER’E YÖNELİK İDDİALARINA VERDİĞİ BAZI CEVAPLAR

RESPONSES TO DOZY'S CLAİMS AGAİNST THE PROPHET FROM THE FİLİPELİ AHMET HİLMİ’S BOOK OF ISLAMİC HİSTORY

Özet | Abstract | Tam Metin
Şeniz ANBARLI BOZATAY - - Muhammet Tolga AYYILDIZ

TÜRKİYE’DE ENGELLİLERİN İSTİHDAM SORUNLARINA YÖNELİK KAMU POLİTİKALARI

PUBLIC POLICIES FOR EMPLOYEMENT PROBLEMS OF DISABLED PEOPLE IN TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin
Taner GÜNEY -

TUTUM, HUKUKSAL YAPI VE ETNİK-DİLSEL ÇEŞİTLİLİĞİN GELİR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

THE IMPACT OF LATITUDE, COMMON LAW AND ETHNO-LINGUISTIC FRACTIONALIZATION ON INCOME

Özet | Abstract | Tam Metin
Ayşe Gül HÜSEYNİKLİOĞLU -

KARAMAN BEYLERBEYLİĞİ KONAR-GÖÇERLERİNDE YAYLAK- KIŞLAK HAYATI

KIŞLAK- YAYLAK PLACES LIFE STYLE IN KARAMAN PROVINCE’S NOMADS

Özet | Abstract | Tam Metin
Yavuz KIZILÇİM -

BEYATLI ŞİİRİNİ BAUDELAIRE-PERESTLİK ÜZERİNDEN OKUMAK

READING BEYATLI'S POEM FROM THE POINT OF VIEW OF A PASSIONATE ADMIRER OF BAUDELAIRE

Özet | Abstract | Tam Metin
Zuhal TÜRKTAŞ - - Nihal DEMİRTAŞ

KAYSERİ SİNDELHÖYÜK KASABASI’NDA HASIR DOKUMACILIK

MAT WEAVING IN KAYSERİ / SİNDELHÖYÜK

Özet | Abstract | Tam Metin
Nilgün BENLİ -

AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARINDA DEKOR TASARIMI; AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMLARI ÖRNEĞİ

DECOR DESIGN FOR OPEN AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS; SAMPLE OF OPEN EDUCATION FACULTY PROGRAMS

Özet | Abstract | Tam Metin
Fatma Öztürk DÖNMEZ -

KAĞITLA YAPILAN GİYSİ TASARIMLARI

THE CLOTHING DESIGN WITH PAPER

Özet | Abstract | Tam Metin
Musa GÜMÜŞ -

GİRİT’TE İSYAN VE BÜYÜK GÜÇLER 1866-1869: NAMIK KEMÂL’DEN TESPİT VE TENKİTLER

REBELLION IN CRETE AND GREAT POWERS 1866-1869: DETERMINATIONS AND CRITICS FROM NAMIK KEMAL

Özet | Abstract | Tam Metin
Serkan ÜNSAL -

SOSYALLEŞMEDE DEĞİŞEN ROLLER: KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE İNFORMAL EĞİTİMİN ARTAN ÖNEMİ

CHANGING ROLES IN SOCIALIZATION: MASS COMMUNICATION AND THE INCREASİNG IMPORTANCE OF INFORMAL EDUCATİON

Özet | Abstract | Tam Metin
Dilek ŞAHİN -

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE REKABET GÜCÜ: TÜRKİYE, ÇİN, HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ÖRNEĞİ

COMPETITIVENESS IN THE TEXTILE AND APPAREL INDUSTRY: THE CASE OF TURKEY, CHINA, INDIA AND PAKISTAN

Özet | Abstract | Tam Metin
Ali BALCI - - Gül TUNCEL

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖNYARGI VE AYRIMCILIĞA İLİŞKİN DENEYİMLERİNİN FENOMENOLOJİK ANALİZİ

PHENOMENOLOGİCAL ANALYSİS OF TEACHER’S CANDİDATES’ EXPERİENCES İN PREJUDİCE AND DİSCRİMİNATİON

Özet | Abstract | Tam Metin
Nuran ÖZLÜK -

İZDİVAÇ DERGİSİNİN EVLİLİK İLANLARI İLE GÜNÜMÜZÜN İZDİVAÇ PROGRAMLARI ADAYLARININ TALEPLERİ ARASINDA KISA BİR MUKAYESE

A BRIEF COMPARISON BETWEEN MATRIMONIAL ADVERTISEMENTS ON İZDİVAÇ MAGAZINE AND DEMANDS OF THE CANDIDATES IN TODAY’S MARRIAGE TV SHOWS

Özet | Abstract | Tam Metin
Turgay SEBZECİOĞLU -

IRK BİTİG’DE SİMGELERLE AKTARILAN 8 ÖĞRETİ

THE EIGHT VIRTUES NARRATED IN IRK BITIG THROUGH SYMBOLS

Özet | Abstract | Tam Metin
Abdullah ÖZDEMİR - - Gülay BAYLAN

TÜRKİYE’DE TARIM SİGORTACILIĞININ GELİŞİMİ VE YARATTIĞI ETKİLER

THE IMPROVEMENT OF AGRICULTURE INSURANCE IN TURKEY AND ITS EFFECTS

Özet | Abstract | Tam Metin
Mehmet Onur HASDEDEOĞLU -

XIX. YÜZYIL TÜRK ROMAN KAHRAMANLARININ MESLEKLERİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

AN ASSESSMENT ON THE PROFESSIONS OF XIXTH CENTURY TURKISH NOVEL HEROES

Özet | Abstract | Tam Metin
Esma KAPAN - - Nazlı GÖKÇE

7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ DEĞERLERİ KAZANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

ANALYSIS OF VALUE GAIN WITHIN SOCIAL STUDIES COURSE BY THE 7TH GRADERS

Özet | Abstract | Tam Metin
Muhammet ÇAKAR -

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE DEMİNG ÖRNEĞİ

TOTAL QUALITY MANAGEMENT AND DEMING EXAMPLE

Özet | Abstract | Tam Metin
Türker EROĞLU -

"TÜRKÜ NEDİR?"

WHAT IS "TURKU"?

Özet | Abstract | Tam Metin
Ebru ONURLUBAŞ - - Derya ÖZTÜRK

Y KUŞAĞINDAKİ KİŞİLERİN MARKA LOGO’LARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: SPOR AYAKKABI ÖRNEĞİ

DETERMINATION OF THE OPINIONS OF GENERATION Y (MILLENIALS) TOWARDS BRAND LOGOS: SPORTS SHOES SAMPLE

Özet | Abstract | Tam Metin
Raziye ÇAKICIOĞLU OBAN - - Abbas DEMİR

TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERİN COĞRAFYA KÜTÜPHANESİ EKSİKLİĞİ: BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

LACK OF GEOGRAPHY LIBRARY OF UNIVERSITIES IN TURKEY: AN EXAMPLE OF BUCA EDUCATION FACULTY

Özet | Abstract | Tam Metin
Sibel SÜ ERÖZ - - Ezgi ASLAN

ISTRANCA (YILDIZ) ORMANLARININ REKREASYON POTANSİYELİNİN GÜLEZ METODU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF RECREATION POTENTIAL OF STRANDJA (YILDIZ) FOREST BY THE GULEZ METHOD

Özet | Abstract | Tam Metin
Turgut AKYÜZ -

İSLÂM DÜŞÜNCE TARİHİNDE FELSEFE KARŞITI TAVIRLAR

ANTI-PHILOSOPHICAL ATTITUDES IN THE HISTORY OF ISLAMIC THOUGHT

Özet | Abstract | Tam Metin
İbrahim Caner TÜRK -

BİZANS EĞİTİM MÜESSSESELERİNİN OSMANLI EĞİTİM MÜESSESELERİNE TESİRİ

THE EFFECTS OF BYZANTINE EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON OTTOMAN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Özet | Abstract | Tam Metin
Yener ÖZEN -

KARAR HEURİSTİKLERİ BAĞLAMINDA OPTİMAL TERAPİ

IN THE CONTEXT OF DECISION HEURISTICS; OPTIMAL THERAPY

Özet | Abstract | Tam Metin
Hasan GÜLTEKİN -

NEDÎM’İN HAYATI, ŞECERESİ VE ŞAİRLİĞİNE DAİR

NEDİM’S LIFE AND FAMILY TREE AND HİS POETRY ART

Özet | Abstract | Tam Metin
M.Ali Galip ALÇITEPE -

J. W. CROWFOOT İMZALI ALEVİLİKLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA: ‘KAPADOKYA KIZILBAŞLARINDAN ARTA KALAN’

AN IMPORTANT WORK ABOUT ALEVİSM WİTH J. W. CROWFOTT SIGN: ‘SURVIVAL AMONG THE KAPPADOKIAN KIZILBASH ( BEKTASH)’

Özet | Abstract | Tam Metin
Mustafa CORA -

KUR’ÂN TEFSİRİNİN ÖNEMİ/KULLUK VE DİNİ GÖREVLE İLGİSİ

THE IMPORTANCE OF TAFSIR (INTERPRETATION) OF THE QUR’AN / ITS RELEVANCE TO SERVITUDE AND RELIGIOUS DUTY

Özet | Abstract | Tam Metin
Nilay YAYLAĞAN -

ARGODA BİTKİ ADLARI

PLANT NAMES IN SLANG

Özet | Abstract | Tam Metin
Ercan ŞAHBUDAK - - Dilek ŞAHİN

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİĞİN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK ANALİZ

AN EMPIRICAL ANALYSIS ON DETERMINANTS OF UNEMPLOYMENT IN TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin
Erkan ŞENŞEKERCİ -

ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ BAZI ÖZELLİKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS IN TERMS OF SOME FEATURES ACCORDING TO OPINIONS OF PROSPECTIVE TEACHERS

Özet | Abstract | Tam Metin
Yavuz KIZILÇİM -

RIMBAUD ŞİİRİNDE BEN BİR BAŞKASI MIDIR ?

"I" IS THERE ANOTHER IN THE POETRY

Özet | Abstract | Tam Metin
Barış ÖZTUNA -

FREELANCE ÇALIŞMA’NIN TÜRKİYE SOSYAL GÜVENLİK SISTEMİNDEKİ YERİ

FREELANCE WORK UNDER THE SOCIAL SECURITY SYSTEM IN TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin
Mehmet ŞAHİN - - Fadime ADIGÜZELLİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

THE EXAMINE TEACHER CANDIDATES' VIEWS ABOUT THE PUBLIC EMPLOYEES SELECTION EXAM

Özet | Abstract | Tam Metin
Cevdet KIZIL -

WEB SİTESİ VE İNTERNET MALİYETLERİNİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

ACCOUNTING OF WEBSITE AND INTERNET COSTS BASED ON TURKISH ACCOUNTING STANDARDS

Özet | Abstract | Tam Metin
Ramazan Vedat SÖNMEZ - - Lutfiye ÖZDEMİR

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN SÜREÇ İNOVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA

THE EFFECT OF ORGANİZATİONAL CULTURE ON PROCESS İNNOVATİON AND A RESEARCH

Özet | Abstract | Tam Metin
Bülent ESKİN -

AKSARAY İLİNDE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) UYGULAMALARININ ANALİZİ

ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA) APPLICATIONS IN AKSARAY PROVINCE

Özet | Abstract | Tam Metin
Hadi SAGLAM -

HZ. EBÛ BEKİR’İN DEVLET BAŞKANI OLARAK YAPTIĞI İLK KONUŞMASININ İSLÂM İDARE HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

HZ. ABU BEKR MADE IN FIRST SPEECH PRESIDENT OF ISLAMIC LAW OF ADMINISTRATION

Özet | Abstract | Tam Metin
Sedef ACAR - - Ecem TOSUN

KARAPINAR TÜLÜLERİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU

KARAPINAR TULUS AND ITS CONDITION DAY

Özet | Abstract | Tam Metin
Bengü HIRLAK - - Mustafa TAŞLIYAN - Enise FİDAN - Hatice GÜL

DUYGUSAL ZEKÂNIN İŞ PERFORMANSI VE BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ: KAHRAMANMARAŞ’TA ÜRETİM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND JOB PERFORMANCE AND SOME DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: A STUDY IN THE PRODUCTION SECTOR IN KAHRAMANMARAŞ

Özet | Abstract | Tam Metin
İsmail SÖKMEN -

KUR’AN’DA “KIYAMET” KARŞILIĞINDA KULLANILAN KAVRAMLARA EN ESKİ TÜRKÇE SÖZCÜK ÇEVİRİLERİNDEKİ YAKLAŞIMLAR ÜZERİNE

ON THE APPROACHES TO NOTIONS CORRESPOND TO “RESURRECTION” IN THE OLDEST TURKISH INTERLINEAR TRANSLATIONS OF KORAN

Özet | Abstract | Tam Metin
Ali TAŞTEKİN -

MISIR’DA BİR ESİR KAMPINDA ÇIKARILAN IŞIK GAZETESİ’NDEKİ ŞİİRLER

POEMS: PRISONER CAMP PUBLISHED “IŞIK” NEWSPAPER IN EGYPT

Özet | Abstract | Tam Metin
Ebru ELPE -

TÜRK İNANÇ VE SANATINDA GÖK CİSİMLERİ

THE EFFECT OF THE SKY BODIES IN TURKISH FOLK BELIEFS

Özet | Abstract | Tam Metin
Seyhan BULUT -

TARİHSEL SÜREÇTE FLÜTÜN GELİŞİMİ VE İLERİ FLÜT TEKNİKLERİNİN GÜNÜMÜZ TÜRK BESTECİLERİ TARAFINDAN KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME

A SURVEY OF FLUTE DEVELOPMENT PROCESS IN HISTORY AND THE USE OF ADVANCED FLUTE TECHNIQUES BY CONTEMPORARY TURKISH COMPOSERS

Özet | Abstract | Tam Metin
Burak TELLİ -

KENZÜ’S-SIHHATÜ’L-EBDÂNİYYE ESER-İ MÜRŞİD-İ OSMÂNİYYE’DE BİTKİ ADLARI

THE PLANT NAMES IN KENZÜ’S-SIHHATÜ’L-EBDÂNİYYE ESER-İ MÜRŞÎD-İ ?OSMÂNİYYE

Özet | Abstract | Tam Metin
Asiye ATA - - Abdulkadir ATİK - Güler KARAMAN

ÜNİVERSİTE TANITIM FİLMLERİNDE DİKKAT ÇEKME UNSURU OLARAK HAREKETLİLİĞİN ÇEKİM VE KURGU AÇISINDAN İNCELENMESİ

AN EXAMINATION OF MOBILITY AS AN ATTENTION GRABBING ELEMENT IN UNIVERSITY INTRODUCTORY FILMS IN TERMS OF SHOOTING AND EDITING

Özet | Abstract | Tam Metin
Ebru ONURLUBAŞ - - Remzi ALTUNIŞIK

MARKA GÜVENİNİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE MARKA AŞKININ ARACILIK ROLÜ

THE MEDIATING ROLE OF BRAND LOVE IN THE EFFECT OF BRAND TRUST ON THE PURCHASING INTENTION

Özet | Abstract | Tam Metin
Turgay SEBZECİOĞLU -

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE DİLBİLİM TEMELLİ UYGULAMALAR

LINGUISTICS-BASED APPLICATIONS ON THE TURKISH GRAMMAR TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE

Özet | Abstract | Tam Metin
Dilek ŞAHİN -

TÜRK BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNÜN DIŞ TİCARET YAPISI: SEÇİLMİŞ ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

FOREIGN TRADE STRUCTURE OF TURKISH WHITE GOODS INDUSTRY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF WITH SELECTED COUNTRIES

Özet | Abstract | Tam Metin
Nihat DOĞANALP -

KAMU KURUMLARINDA KURUMSAL SOSYAL PAZARLAMA: KARAMAN İGTHM ÖRNEĞİ

CORPORATE SOCIAL MARKETING IN PUBLIC AGENCIES: CASE OF KARAMAN PDFAL

Özet | Abstract | Tam Metin
Nalan ECE -

6102 SAYILI YENİ TTK’YA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYE, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

ACCOUNTING AND TAXATION OF CAPITAL IN KIND AT JOINT STOCK COMPANIES PURSUANT TO THE NEW TURKISH COMMERCIAL CODE NO 6102

Özet | Abstract | Tam Metin
Armağan KONAK -

İLKÖĞRETİM 6. SINIF GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DERS İÇİ ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN DEMOKRATİK TUTUMLARINA ETKİSİ

THE EFFECT OF THE IN-CLASS ACTIVITIES IN 6TH GRADE VISUAL ARTS LESSON ON STUDENTS' DEMOCRATIC ATTITTUDES

Özet | Abstract | Tam Metin
Turgay MÜNYAS -

SERMAYE PİYASASI KURULUNU’NUN İDARİ PARA CEZALARI UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ

AN ANALYSE ON ADMINISTRATIVE MONETARY PENALTIES OF CAPITAL MARKETS BOARD

Özet | Abstract | Tam Metin
Gonca YAYAN - - Oğuzhan SİVRİ

FİLM AFİŞLERİ İLE İLETİŞİMİN SANAT OLGUSUNDAKİ YERİ

THE ROLE OF COMMUNICATION THROUGH MOVİE POSTERS IN ART

Özet | Abstract | Tam Metin
Hatice MERTOĞLU -

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMAYA İLİŞKİN TUTUMLARININ ÖĞRETİM STİLLERİ VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF TEACHER CANDIDATES' ATTITUDES TOWARD INCLUSION BY THEIR TEACHING STYLES AND SOME OTHER VARIABLES

Özet | Abstract | Tam Metin
Zühre YILMAZ GÜNGÖR -

FRANSIZCA YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİYLE DEYİM ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

AN APPLICATION OF IDIOMS TEACHING WITH FRENCH LANGUAGE STUDENTS

Özet | Abstract | Tam Metin
Utku ONGUN -

DEĞİŞEN TURİSTİK EĞİLİMLERE BİR CEVAP: KIRSAL TURİZM VE TÜRKİYE UYGULAMALARI

AN ANSWER TO CHANGİNG TOURİSM TRENDS: RURAL TOURİSM AND TURKEY'S PRACTİCES

Özet | Abstract | Tam Metin
Mehmet Şahin AKINCI -

MÜZİK ALANINDA ÜSTÜN YETENEKLİ BİR ÖĞRENCİNİN TANILANMA SÜRECİ

PROCESS OF DIAGNOSING A GIFTED STUDENT IN MUSIC

Özet | Abstract | Tam Metin
Handan ÖZSIRKINTI KASAP -

21. YÜZYIL TÜRKIYE’Sİ OFİS İÇ MEKÂNLARINDA ESTETİK: İSTANBUL’DAN OFİS İÇ MEKÂN KARŞILAŞTIRMALARI

THE AESTHETICS OF OFFICE INTERIOR SPACE IN TURKEY OF 21ST CENTURY: OFFICE INTERIOR COMPARISONS FROM ISTANBUL

Özet | Abstract | Tam Metin
Kadir KASALAK -

MİLLİ MÜCADELE’DE İNGİLTERE’NİN KÜRT POLİTİKASI VE BİNBAŞI NOEL

KURDISH POLICY OF GREAT BRITAIN DURING THE NATIONAL STRUGGLE AND MAJOR NOEL

Özet | Abstract | Tam Metin
Eda ÜSTÜNEL - - Seval KARACABEY

ANADİLİ ALMANCA OLAN BİR STAJYER ÖĞRETMEN TARAFINDAN UYGULANAN ALMANCA KONUŞMA SAATİ ETKİNLİĞİ HAKKINDAKİ ALMANCA ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

THE VIEWS OF TURKISH STUDENTS LEARNING GERMAN ABOUT THE SPEAKING HOUR ACTIVITY CONDUCTED BY GERMAN INTERN TEACHER

Özet | Abstract | Tam Metin
Tahsin YAPRAK -

KARA KİTAP: ROMAN İÇİNDE ROMAN İÇİNDE ROMAN...

BLACK BOOK: NOVEL IN THE NOVEL IN THE NOVEL…

Özet | Abstract | Tam Metin
Sadettin GÜLTEKİN -

TÜRK FINDIĞININ ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ: M.PORTER’IN DIAMOND (ELMAS) MODELİNE GÖRE BİR DEĞERLENDİRME

INTERNATIONAL COMPETITIVE POWER OF TURKEY’S HAZELNUT: AN EVALUATION ACCORDING TO M. PORTER’S DIAMOND MODEL

Özet | Abstract | Tam Metin
Cezmi ÇOBAN -

YAZILI VE SÖZLÜ KAYNAKLARIN ANLATIMI İLE TURGUTREİSLİ BİR DENİZ ŞEHİDİ: EMİN SÜZEN (1931 – 1953)

A SEA MARTYR IN TURGUTREİS: EMİN SÜZEN (1931 – 1953) IN WRITTEN AND ORAL NARRATIVES

Özet | Abstract | Tam Metin
Seyhan CANYAKAN -

KONTAKT KODLAMA DİLİYLE SANAL ÇALGI KİTAPLIĞI OLUŞTURMA: TÜRK MÜZİĞİ ÇALGISI UD ÖRNEĞİ

VIRTUAL INSTRUMENT CREATION WITH KONTAKT CODING LANGUAGE: TURKISH MUSIC INSTRUMENT UD EXAMPLE

Özet | Abstract | Tam Metin
Ahmet DEMİR -

CENAP ŞAHABETTİN’İN ‘MEKTEPLERDE EDEBİYAT’ BAŞLIKLI YAZISI VE EDEBİYAT EĞİTİMİ

CENAP ŞAHABETTİN'S ESSAY TITLED 'MEKTEPLERDE EDEBİYAT' AND THE LITERARY EDUCATION

Özet | Abstract | Tam Metin
Ercan ŞAHBUDAK - - Dilek ŞAHİN

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNÜN DIŞ TİCARET YAPISI: TÜRKİYE VE AB-15 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

FOREIGN TRADE STRUCTURE OF TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY: THE CASE OF TURKEY AND THE EU-15 COUNTRIES

Özet | Abstract | Tam Metin
Suat USLU -

TÜRKİYE’DE HAVA TRAFİK SİSTEMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

RESTRUCTURING OF AIR TRAFFIC SYSTEM IN TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin
Ömer Can SATIR - - Hakan REYHAN

ÇOCUKLARA SESLENEN MÜZİK YAPITLARINDA TÜRK ULUSAL KİMLİĞİNİN İNŞASI

MUSICAL PIECES APPEALING TO CHILDREN IN BUILDING THE TURKISH IDENTITY

Özet | Abstract | Tam Metin
Sevgi IŞIK EROL -

İŞGÜCÜ PİYASALARI VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDEKİ YAPISAL DE-ĞİŞİMLER NETİCESİNDE KADINLARIN EMEKLİLİK GÜVENCESİZLİĞİ

RETIREMENT INSECURITY OF WOMEN OWING TO STRUCTURAL CHANG-ES IN THE LABOR MARKETS AND THE SOCIAL SECURITY SYSTEM

Özet | Abstract | Tam Metin
Yeliz YEŞİL - - Franc VİDİC - Mevsim Çağla CENGİZ

SLOVENYA VE TÜRKİYE'DE KADIN GİRİŞİMCİLERİDESTEKLEYEN KURUM VE KURULUŞLARIN ANALİZ EDİLMESİ

ANALYZING INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS SUPPORTING WOMEN ENTREPRENEURS IN SLOVENIA AND IN TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin
Handan DEMİRCİOĞLU - - Halid Akif TUNCAY

ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ, MATEMATİK ÖĞ-RETMENLERİNİN VE AKADEMİSYENİN ÖZELLEŞTİRME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ: KAĞIT ŞERİT SORUSU

EVALUATION OF THE SPECIALIZING SKILLS OF PROSPECTIVE SE-CONDARY SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS, MATHEMATICS TEACHERS AND AN ACADEMICIAN: THE PAPER STRIP QUESTION

Özet | Abstract | Tam Metin
Hasan TÜRKMEN -

MUAMMER B. ABBÂD’IN TABİİ ZORUNLULUK NAZARİYESİNİN DEİZMİ ÇAĞRIŞTIRMASI

EVOKING OF MUAMMAR B. ABBAD’S THEORY OF THE NATURAL OBLIGATION ON THE DEISM

Özet | Abstract | Tam Metin
Derya ÇIĞIR DİKYOL - - İrem PAMUK

KÜLTÜREL VE TARİHSEL MİRASIN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARINA KATKILARI: “DERSLERDE ANLATILANLAR GERÇEKMİŞ"

CONTRIBUTIONS OF CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE TO SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES : “THE THINGS TOLD IN LESSONS HAD BEEN REAL”

Özet | Abstract | Tam Metin
Songül KURU - - Pınar OLGAÇ

GİYSİLERDE YAŞAYAN PULLAR

STAMPS LIVING IN CLOTHES

Özet | Abstract | Tam Metin
Rifat OYMAK -

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİLBİLİM VE ALTALANLARI

MOTHER LANGUAGE EDUCATİON AND LİNGUİSTİCS

Özet | Abstract | Tam Metin
Aziz Cumhur KOCALAR -

“KORUMA ALANLARI”NIN YÜKSELEN RANTI ile ÇEVRE-ORMAN KORUMA MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİMLER ve “BOLU-GÖLCÜK TABİAT PARKI” ÖRNEĞİ

ENVIRONMENTAL-FOREST (CONSERVATION) LEGISLATION and "BOLU-GÖLCÜK NATURAL PARK" with RISING RETURN of "PROTECTED AREAS"

Özet | Abstract | Tam Metin
Türkan YEŞİLYURT -

BİR ANI YAZARI OLARAK İPEK ONGUN

AS A MEMOIR WRITER IPEK ONGUN

Özet | Abstract | Tam Metin
Kadir PEPE -

SPORDA ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY ON SPORT

Özet | Abstract | Tam Metin
Serdar BULUT -

GÖRME ENGELLİLERE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TO THE VISUALLY IMPAIRED PEOPLE

Özet | Abstract | Tam Metin
Ahmet BİROL -

YENİ VAHŞİLER'DE (DIŞAVURUMCULARDA) RENK OLGUSU

COLOR PHENOMENON IN NEW WILDS (EXPRESSIONISTS)

Özet | Abstract | Tam Metin
Fatoş UNCU - - Bircan ULAŞ KADIOĞLU - Pınar SOYLAR

FAZLA KİLOLU VEYA OBEZ YETİŞKİNLERİN GECE YEME DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF NIGHT EATING SYNDROME OF OVERWEIGHT OR OBESE ADULTS

Özet | Abstract | Tam Metin
Gülzar İSMAYİL -

FİNLANDİYA İLE SOVYETLER BİRLİĞİ ARASINDA YAŞANAN KIŞ SAVAŞI’NA VE DEVAM SAVAŞI’NA TATAR TÜRKLERİNİN KATILIMI

PARTICIPATION OF THE TURKISH TATARS IN THE WINTER WAR AND IN THE ONGOING WAR BETWEEN FINLAND AND THE SOVIET UNION

Özet | Abstract | Tam Metin
Ahmet KAVLAK -

“BİLİMSELLİK” ÜZERİNE

ON “BEING SCIENTIFIC”

Özet | Abstract | Tam Metin
N.Zehra BERÇİN -

TIP DİLİ : ALMANCA ve TÜRKÇEDE ‘ASPİRİN’ İLAÇ PROSPEKTÜSÜNÜN METİN DİLBİLİMSEL (KARŞILAŞTIRMALI) ANALİZİ

MEDICAL LANGUAGE : THE CONTRASTIVE TEXTLINGUISTICAL ANALYSIS of ASPIRIN’s MEDICINE PROSPECTUS in GERMAN and TURKISH

Özet | Abstract | Tam Metin
Kamil AKBAYIR - - İbrahim ECE

KIRSAL KESİMDE ÇALIŞAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

ISSUES THAT PRIMARY SCHOOL TEACHERS FACE IN MATHEMATIC INSTRUCTION IN RURAL COMMUNITIES

Özet | Abstract | Tam Metin
Ayşen SATIR REYHAN -

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAĞLAMINDA ÇEVRESEL BİLGİ YÖNETİMİ: ÇEVRESEL GÖSTERGELER SETİ

ENVIRONMENTAL INFORMATION MANAGEMENT IN THE FRAMEWORK OF GLOBAL CLIMATE CHANGE: SET OF ENVIRONMENTAL INDICATORS

Özet | Abstract | Tam Metin
Başak UYSAL - - Müzeyyen ALTUNBAY

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İMZA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

AN INVESTIGATION ON THE PRIMARY SCHOOL STUDENTS SIGNATURE HABITS

Özet | Abstract | Tam Metin
Esra MANKAN - - A Özfer ÖZÇELİK

YABANCI TURİSTLERİN TÜRK MUTFAĞINDAKİ ET YEMEKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

FOREIGN TOURIST’ OPINIONS ABOUT TURKISH MEAT CUISINE

Özet | Abstract | Tam Metin
Dilek BEKTAŞ -

TURFAN BÖLGESİNDEKİ UYGURCA YAZMALARIN KULLANIMIYLA İLGİLİ NELER BİLİYORUZ?

WHAT DO WE KNOW ABOUT THE USE OF MANUSCRIPTS AMONG THE OLD UIGHURS IN THE TURFAN REGION?

Özet | Abstract | Tam Metin
Sırma Oya TEKVAR -

PAZARLAMA ODAKLI HALKLA İLİŞKİLERDE ÜRÜN PAKETLEME VE SERGİLEME STRATEJİLERİNİN ÖNEMİ

THE IMPORTANCE OF PRODUCT PACKAGING AND EXHIBITION STRATEGIES IN MARKETING PUBLIC RELATIONS

Özet | Abstract | Tam Metin
Murat KUL - - Uğur AYDEMİR

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI DÜŞÜNCE EĞİLİMLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

EXAMINATION OF REFLECTIVE THINKING TENDENCIES OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHER CANDIDATES ACCORDING TO SOME DEMOGRAPHIC VARIABLES

Özet | Abstract | Tam Metin
Polat TUNÇER -

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINDA KAMU YÖNETİMİNİN HUKUKÎ SORUMLULUĞU

LEGAL RESPONSIBILITY FOR PUBLIC ADMINISTRATION IN CHILDREN’S NEGLIGENCE AND ABUSE

Özet | Abstract | Tam Metin
Nusret YILMAZ -

İSMET ÖZEL’İN “MATARAMDA TUZLU SU” ADLI ŞİİRİNDE ÖZNE’NİN İNŞASI

THE CONSTRUCTION OF SUBJECT IN İSMET ÖZEL'S POEM NAMED “MATARAMDA TUZLU SU”

Özet | Abstract | Tam Metin
Hakan ÖNAL - - Selahi COŞKUN - Emin ATASOY

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA ÇEVRE İÇİN EĞİTİMİN PEDAGOJİK TEMELLERİ

PEDAGOGICAL BASICS OF EDUCATION FOR ENVIRONMENT IN GLOBALIZED WORLD

Özet | Abstract | Tam Metin
İsmail BECENEN -

ELEKTRİK EĞİTİMİNDE OKUL SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ

IMPORTANCE OF SCHOOL INDUSTRY COOPERATION IN ELECTRICAL EDUCATION

Özet | Abstract | Tam Metin
Doğan BOZDOĞAN - - İbrahim ORGAN

KDV’DE YAŞANAN MÜKELLEFİYET SORUNUNUN HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE-İNGİLTERE KARŞILAŞTIRMASI

EVALUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE PRINCIPLE OF LEGAL SAFETY: TURKEY-ENGLAND COMPARISON

Özet | Abstract | Tam Metin
Burcu PEHLİVAN -

HOCA ALİ RIZA’NIN RESİMLERİNDE İSTANBUL

ISTANBUL IN THE PAINTINGS OF HOCA ALİ RIZA

Özet | Abstract | Tam Metin
Mustafa YENİASIR - - Burak GÖKBULUT

NEVZAT YALÇIN’IN “EN ESKİ EN UZAK” ADLI ESERİ ÜZERİNE FOLKLORİK BİR İNCELEME

FOLKLORIC EXAMINATION ON “THE OLDEST THE FARTHEST” BY NEVZAT YALÇIN

Özet | Abstract | Tam Metin
Yıldıray BULUT -

AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ŞİİRLERİNDE RÜYA, ZAMAN VE EŞİK KAVRAMLARI VE BU KAVRAMLARIN BİRBİRLERİYLE İLİŞKİLERİ

THEME OF DREAM, TIME AND VERGE IN AHMET HAMDİ TANPINAR'S POEMS AND RELATION OF THESE THEMES WITH EACH OTHER

Özet | Abstract | Tam Metin
Hasan Aykut AYSAN -

14 YAŞINDAKİ FUTBOL OYNAYAN ÇOCUKLARDA BOSUBALL KUVVET ANTRENMANLARININ BAZI PARAMETRELERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF BOSUBALL STRENGTH TRAINING ON SOME PARAMETERS OF 14-YEAR-OLD CHILDREN

Özet | Abstract | Tam Metin
Hasbi ASLAN -

SANATIN KÜLTÜREL EYLEMİ: SANATIN KÜLTÜR, KÜLTÜRÜN SANAT FİKRİ

CULTURAL ACTİON OF ART IDEA OF ART ABOUT CULTURE, İDEA OF CULTURE ABOUT ART

Özet | Abstract | Tam Metin
Sevda TURKİS - - Elif ÇİL

ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKOLOJİK AYAK İZİ BOYUTUNA ETKİSİ

ENVIRONMENTAL EDUCATION COURSE EFFICIENCY OF THE ECOLOGICAL FOOTPRINT DIMENSION OF THE TEACHER CANDIDATES

Özet | Abstract | Tam Metin
Tuğdem SAYGIN YÜCEL -

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMININ İNCELENMESİ VE MUHASEBE İLE İLİŞKİSİ: TEORİK BİR ARAŞTIRMA

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONCEPT OF SUSTAINABILITY CORPORATE SUSTAINABILITY AND ACCOUNTING: A THEORETICAL PERSPECTIVE

Özet | Abstract | Tam Metin
Ünzüle KURT -

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DÖVİZ KURU VE POLİTİK İSTİKRAR İLİŞKİSİ: VAR MODELİ İLE AMPRİK ANALİZ

RELATIONSHIP BETWEEN EXCHANGE RATE AND POLITICAL STABILITY IN TURKEY: VAR MODEL WITH EMPRICAL ANALYSIS

Özet | Abstract | Tam Metin
Murat KARACA -

TÜRK MİTOLOJİSİNE GİRİŞ

INTRODUCTION TO TURKISH MYTHOLOGY

Özet | Abstract | Tam Metin
Cahit KAYA -

REHABİLİTASYON SÜRECİNDE YETENEKLERİN ÖLÇÜMÜ

MEASUREMENT OF ABILITIES IN REHABILITATION PROCESS

Özet | Abstract | Tam Metin
İlknur AY -

SEVİNÇ ÇOKUM’UN ROMANLARINDA ŞAHISLARIN SUNUMUNDA KULLANILAN TEKNİKLER

THE TECHNIQUES USED IN THE PRESENTATION OF PERSONS IN SEVİNÇ ÇOKUM’S NOVELS

Özet | Abstract | Tam Metin
Gökhan AK - - Pınar AKARÇAY

SOSYOLOJİK, PSİKOLOJİK VE KURAMSAL AÇIDAN GÖÇ OLGUSU: KÜRESELLEŞMENİN İNSANİ VE VİCDANİ YÜZÜ

MIGRATION REGARDING SOCIOLOGICAL, PSYHOLOGICAL AND THEORITICAL ASPECTS: HUMAN AND CONSCIOUS FACE OF GLOBALIZATION

Özet | Abstract | Tam Metin
Kayhan ŞAHAN -

METAFOR NE DEĞİLDİR?

WHAT METAPHOR IS NOT

Özet | Abstract | Tam Metin
Kürşad Emrah YILDIRIM - - Ali YILDIRIM

KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALINDA TAMAMLANMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ

ANALYSIS OF POST GRADUATE THESIS COMPLETED IN PUBLIC ADMINISTRATION DEPARTMENT

Özet | Abstract | Tam Metin
Hasan Mahmut KALKIŞIM - - Kadir Caner DOĞAN

ESKİ TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ’NDE YAKINMA (ŞİKÂYET) KURUMLARI

GRIEVANCE (COMPLAINTS) INSTITUTIONS IN THE OLD TURKISH-ISLAMIC STATES

Özet | Abstract | Tam Metin
Kasım MÜMİNOĞLU -

KİŞİLİK OLUŞUMUNDA DİLİN, DİNİN VE AHLAKİ DEĞERLERİN ROLÜ?

THE ROLE OF LANGUAGE, RELIGION AND MORAL VALUES IN THE FORMATION OF PERSONALITY

Özet | Abstract | Tam Metin
Umur AŞKIN -

ÇİNGENE/ROMAN TOPLUMUNUN SOSYO-EKONOMIK-DURUM VE BEKLENTİLERİ: İZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

SOCIO-ECONOMIC SITUATION AND EXPECTATIONS OF GYPSY/ROMA SOCIETY: A RESEARCH IN THE PROVINCE OF IZMIR

Özet | Abstract | Tam Metin
Eylül KABAKÇI GÜNAY - - Oğuzhan ATA

GELİR MUTLULUK GETİRİR Mİ? ÜLKELERİN GELİR VE MUTLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

DOES INCOME BRING HAPPINESS? AN EVALUATION OF RELATIONS BETWEEN INCOME AND HAPPINESS LEVELS OF COUNTRIES

Özet | Abstract | Tam Metin
Hasan SANKIR -

SANATIN ÖZNESİ VE NESNESİ OLARAK KADIN

WOMEN AS SUBJECT AND OBJECT OF ART

Özet | Abstract | Tam Metin
Ceyhun KONAK -

BAUHAUS OKULU VE EĞİTİM ANLAYIŞI

BAUHAUS SCHOOL AND CONCEPT OF EDUCATION

Özet | Abstract | Tam Metin
TUNAY KARAKÖK -

TÜRK EDEBİYATINDA BİR MUTASAVVIF: AHMET YESEVİ VE YESEVİLİK (M. FUAD KÖPRÜLÜ’YE GÖRE)

A SUFI INTO THE TURKISH LITERATURE: AHMET YESEVI AND YASAVIYYA (ACCORDING TO M. F. KÖPRÜLÜ)

Özet | Abstract | Tam Metin
Gülcan BAKAN - - Arife AZAK - Ümran ÖZDEMİR

DİYABET VE SOSYO-KÜLTÜREL YAKLAŞIM

DIABETES AND SOCIO-CULTURAL APPROACH

Özet | Abstract | Tam Metin
Mehmet Cafer ŞAKAR -

THOMAS HOBBES’TA İKTİDAR VE EĞİTİM İLİŞKİSİ

POWER AND EDUCATION RELATIONSHIP IN THOMAS HOBBES

Özet | Abstract | Tam Metin
Hamza KANDEMİR - - Bekir AKYÜREK

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ YERLEŞİM MER-KEZİNE İLİŞKİN ALGILARININ METEFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KALE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

A STUDY ON THE INVESTIGATION OF THE PERCEPTIONS RELATED TO THE SETTLEMENT CENTER OF THE VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS THROUGH METAPHOR: PAMUKKALE UNIVERSITY KALE VOCATIONAL SCHOOL EXAMPLE

Özet | Abstract | Tam Metin
Nesrin ATASOY ERTÜRK -

YARATICILIK VE AŞK

CREATIVENESS AND LOVE

Özet | Abstract | Tam Metin
Sezgin DEMİR -

"TÜRKÇENİN DEYİM VARLIĞI" ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

AN EVALUATION ON "THE LOCUTION EXISTENCE OF TURKISH"

Özet | Abstract | Tam Metin
Nurten KIMTER - - Gülsen SEZGİN

KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ FİZİKSEL ŞİDDET, FİZİKSEL ŞİDDETİ MEŞRULAŞTIRMA, DİNDARLIK ve DİNİ BAŞA ÇIKMA ÜZERİNE AMPRİK BİR ARAŞTIRMA

AN EMPIRICAL STUDY ON DOMESTIC PHYSICAL VIOLENCE AGAINST WOMEN, LEGITIMIZING PHYSICAL VIOLENCE, RELIGIOSITY AND RELIGIOUS COPING

Özet | Abstract | Tam Metin
Yener ÖZEN -

FARKINDA MIYIZ? (BİLİŞSEL FARKINDALIK İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞUN İÇRELLEŞMESİ)

ARE WE AWARE? (COGNITIVE AWARENESS AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING INTERNAL INTEGRATION)

Özet | Abstract | Tam Metin
Ahmet KAVLAK -

BATI FELSEFESİNDE EPİSTEMOLOJİ PROBLEMLERİ TARİHİ YA DA “BİLGİ” ÜZERİNE

ON THE HISTORY OF EPISTEMOLOGY PROBLEMS OR "KNOWLEDGE" IN WESTERN PHILISOPHY

Özet | Abstract | Tam Metin
Mehmet DAĞLAR -

XVI. YÜZYIL SONLARINDA GEDİZ NAHİYESİNDE YERLEŞME VE NÜFUS

THE SETTLEMENT AND POPULATION OF THE GEDIZ DISTRICT IN THE SIXTEENTH CENTURY

Özet | Abstract | Tam Metin
Mustafa AYDEMİR -

TÜRK KOMEDİ FİLMLERİNDE GERÇEĞİN KEŞFİ VE BİR ANLATI ÖGESİ OLARAK BAHT DÖNÜŞÜ “KEMAL SUNAL” ÖRNEĞİ

THE DISCOVERY OF THE TRUHT IN TURKISH COMEDY FILMS AND THE RETURN OF THE PERIPETEIA AS A NARRATIVE MATERIAL: A SAMPLE OF KEMAL SUNAL

Özet | Abstract | Tam Metin
Mustafa KAYA -

DOĞAL HAK KAVRAMI BAĞLAMINDA HOBBES VE SPİNOZA

IN THE CONTEXT OF THE CONCEPT OF NATURAL RIGHTS, HOBBES AND SPINOZA

Özet | Abstract | Tam Metin
Handan KASIMOĞLU - - Pınar AKALIN

İZMİR İLİ MENEMEN İLÇESİNE BAĞLI BOZALAN KÖYÜNÜN GEÇİŞ DÖNEMİ RİTÜELLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

A RESEARCH ON THE RITUALS OF TRANSITION PERIOD OF BOZALAN VILLAGE OF THE MENEMEN PROVINCE

Özet | Abstract | Tam Metin
Özgür KIYCAK -

ZITLIKLARIN ŞEKİLLENDİRDİĞİ BİR HİKÂYE: ŞEYH SAN?AN

A STORY GIVEN SHAPE BY CONTRADICTIONS: SHEIKH SAN?AN

Özet | Abstract | Tam Metin
Yavuz Selim BAYBURTLU -

METİN YAPILARININ İNCELEME VE ELEŞTİRMEDEKİ ÖNEMİ

THE IMPORTANCE OF TEXT STRUCTURES IN THE INVESTIGATION AND CRITICISM

Özet | Abstract | Tam Metin
Emin ARSLAN - - Ediz GÜRİPEK - Cemal İNCE

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE MESLEK SEÇİMİ İLİŞKİSİ: TURİZM ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY AND PROFESSION CHOICE: A RESEARCH ON TOURISM STUDENTS

Özet | Abstract | Tam Metin
Şeniz KABADAYI YUVARLAK -

ALTERNATİF FOTOĞRAF ÜRETİM YÖNTEMLERİ BAĞLAMINDA FOTOGRAM VE YENİ YAKLAŞIMLAR

ALTERNATIVE PHOTO PRODUCTION METHODS AND NEW APPROACHES IN THE CONTEXT OF PHOTOGRAM

Özet | Abstract | Tam Metin
Yusuf ERGEN - - Cevat ELMA

YENİ MEZUN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

THE VIEWS OF NEW ALUMNI CLASSROOM TEACHERS ABOUT CLASSROOM TEACHER TRAINING PROGRAM

Özet | Abstract | Tam Metin
Ramazan GÜREL - - Nurhayat GÜREL

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİ BAŞARILARINI ETKİLEYEN ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ İLE İLGİLİ ALGILARI

MİDDLE SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS ABOUT EFFECTS OF TEACHERS’ CHARACTERISTICS ON STUDENTS MATH ACHIEVEMENT

Özet | Abstract | Tam Metin
TUNAY KARAKÖK -

OSMANLI-BİZANS UCUNDA İKİ SAVAŞÇI GRUP: GAZİLER VE AKRİTAİLER

Two Fighters Groups at The Ottoman-Byzantine’s Borders: Ghazis And Akritas

Özet | Abstract | Tam Metin
Nazlı ARIK - - Burak SEYHAN

TOP 500’DEKİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ

MEASURING THE EFFICIENCIES OF UNIVERSITIES LISTED IN TOP 500 USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

Özet | Abstract | Tam Metin
Sebile BAŞOK DİŞ -

KAOS KELAM HİJYEN ŞİDDET

Felsefe

Özet | Abstract | Tam Metin
Özhan TUNCAY - - Didem BARAN

GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN OPTİMİZASYONU

OPTIMIZATION OF SHORT TERM CAPITAL FLOWS IN DEVELOPING COUNTRIES

Özet | Abstract | Tam Metin
Yener ÖZEN -

PSİKOLOJİK TRAVMALARDAN KORUNMA VE TEDAVİ

PROTECTİON AND TREATMENT FROM PSYCHOLOGİCAL TRAUMA

Özet | Abstract | Tam Metin
Kazım SARIÇOBAN - - Levent KÖSEKAHYAOĞLU - Birol ERKAN

TÜRKİYE’NİN TEKSTİL İHRACATINDAKİ REKABET GÜCÜ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: 1996-2015 DÖNEMİ İÇİN BİR ANALİZ

DETERMINATION OF TURKEY'S COMPETITIVENESS LEVEL IN EXPORTS OF TEXTILES: AN ANALYSIS FOR THE PERIOD OF 1996-2015

Özet | Abstract | Tam Metin
Sevgi ILICA -

V. V. MAYAKOVSKİ’NİN ROSTA PENCERELERİ

V. V. MAYAKOVSKY’S ROSTA WINDOWS

Özet | Abstract | Tam Metin
Mehmet İMAMOĞLU - - Ali İMAMOĞLU

ORYANTİRİNG SPORUNUN ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA VE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNİN KAZANIMLARINA ETKİSİ

EFFECT OF ORIENTEERING SPORT ON LEARNING OUTCOMES OF GEOGRAPHY AND PHYSICAL EDUCATION AND SPORT LESSONS IN SECONDARY EDUCATION

Özet | Abstract | Tam Metin
Vedat ŞAHİN -

İNGİLTERE’DE ÖĞRETMEN STANDARTLARI VE COĞRAFYA EĞİTİMİ

TEACHER STANDARDS AND GEOGRAPHY EDUCATİON İN ENGLAND

Özet | Abstract | Tam Metin
Nadir YURTOĞLU -

DEMOKRAT PARTİ (DP) DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE FINDIK ÜRETİMİ VE TİCARETİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA (1950-1960)

A STUDY ON HAZELNUT PRODUCTION AND TRADE IN TURKEY IN THE DEMOCRATIC PARTY (DP) PERIOD (1950-1960)

Özet | Abstract | Tam Metin
Halime ÖZCAN -

8 NUMARALI MANASTIR ŞER’İYYE SİCİLİNİN (65-120 VARAKLARI ARASI) TANITIMI VE FİHRİSTİ

MANASTIR ŞER’İYYE REGISTER OF NUMBER 8 INTRODUCTION AND FICTION(65-120)

Özet | Abstract | Tam Metin
Muharrem Kürşad YANGİL -

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVALUATION OF PRESERVICE TURKISH LANGUAGE ARTS TEACHERS’ READING HABITS

Özet | Abstract | Tam Metin
Sabırbek BÖRÜBAEV -

KIRGIZ TÜRKÇESİNDEKİ FARSÇA EKLER VE BU EKLERİN VAZİFELERİ

THE PERSIAN SUFFIXES IN KYRGYZ LANGUAGE AND THEIR FUNCTION

Özet | Abstract | Tam Metin
Salih MEMİŞ -

TATİL YERİ SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: YERLİ TURİSTLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

THE FACTORS INFLUENCING THE SELECTION OF HOLIDAY RESORTS: A REVIEW ON DOMESTIC TOURISTS

Özet | Abstract | Tam Metin
Erdal ADAY -

BOLVADİN İLÇESİ KARABAĞ KÖYLERİ FOLKLORUNDA ESKİ TÜRK İNANÇLARININ İZLERİ

THE TRACES OF OLD TURKİSH BELİEFS İN KARABAĞ VİLLAGES BOLVADİN COUNTY

Özet | Abstract | Tam Metin
Durmuş GÜR - - Yaşar Serkal YILDIRIM

SAFRANBOLU'DAKİ ROMA VE BİZANS KALINTILARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

OPINIONS ABOUT ROMAN AND BYZANTINE REMAINDERS IN SAFRANBOLU

Özet | Abstract | Tam Metin
Mert AĞAOĞLU -

HASSA MİMARLAR OCAĞI VE SERMİMAR EBUBEKİR AĞA’NIN HAYATI İLE MİMARBAŞILIĞI DÖNEMİNDE İSTANBUL’DA YAPILAN İKİ ESER

TWO WORKS MADE IN ISTANBUL DURING THE PERIOD OF CHIEF ARCHITECTURE WITH THE LIFE OF THE ORGANIZATION OF HASSA ARCHITECTS AND CHIEF ARCHITECT EBUBEKIR AGHA

Özet | Abstract | Tam Metin
Esra SEÇİM - - H. Feriha AKPINARLI

GELENEKSEL DANTEL MOTİFLERİNİN LAZER KESİM YÖNTEMİ İLE TEKSTİL YÜZEYİNE AKTARILMASI

TRANSFER OF TRADITIONAL DANTEL MOTIFS TO THE TEXTILE SURFACE BY LASER CUTTING METHOD

Özet | Abstract | Tam Metin
Talip ÖZTÜRK - - Ömer KALAFATCI

HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

EVALUATION OF LIFE SCIENCES COURSE CURRICULUM BASED ON TEACHERS VIEWS IN TERMS OF SOME VARIANCES

Özet | Abstract | Tam Metin
Fatih ARICİ - - Zerrin KARAKUZULU

ULAŞIM SİSTEMLERİNİN TARIM ARAZİLERİNE ETKİSİNİN COĞRAFİ BİR YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ: PAMUKOVA-GEYVE (SAKARYA) ÖRNEĞİ

DETERMINATION OF TRANSPORTATION SYSTEM EFFECT ON AGRICULTURAL LAND BY GEOGRAPHICAL APPROACH: CASE STUDY OF PAMUKOVA-GEYVE (SAKARYA)

Özet | Abstract | Tam Metin
İsmail SÖZEN -

BAĞLAMANIN İLKÖĞRETİM MÜZİK EĞİTİMİNDE BİR EŞLİK ÇALGISI OLARAK ÇOKSESLİ KULLANIMI

POLYPHONIC USAGE OF BAGLAMA AS A ACCOMPANIER INSTRUMENT IN THE PRIMARY MUSIC EDUCATION

Özet | Abstract | Tam Metin
Merve KOLCU - - Mümine KALINDEMİRTAŞ KÜÇÜK

SAĞLIK ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI

THE ATTITUDES OF ASSOCIATE DEGREE STUDENTS IN THE FIELD OF HEALTH TOWARDS ELDERLY DISCRIMINATION

Özet | Abstract | Tam Metin
Şenay KAYĞIN -

IRENE DISCHE'NİN "GROßMAMA PACKT AUS" ADLI ROMANI ÇERÇEVESİNDE GÖÇ YAZINININ GELİŞİM SÜRECİ ÜZERİNE MULTİDİSİPLİNER BİR ARAŞTIRMA

EINE MULTIDISZIPLINÄRE FORSCHUNG ZUM ENTWICKLUNGSPROZESS VON MIGRATIONSLITERATUR IM RAHMEN DES ROMANS “GROßMAMA PACKT AUS” VON IRENE DISCHE

Özet | Abstract | Tam Metin
Müjgan YILDIRIM -

TÜRKİYE SİNEMASININ BUGÜNÜ: SİSTEMSEL ELEŞTİRİ DÜZLEMİNDE “BAĞIMSIZLIK” ZİNCİRİ

TURKISH CINEMA TODAY: “INDEPENDENCE” CHAIN IN THE LIGHT OF SISTEMIC CRITIC

Özet | Abstract | Tam Metin
Mehmet Bülent ÖNER -

KURUMLARIN ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ALDIRDIKLARI KİŞİSEL VE KURUMSAL GELİŞİM EĞİTİMLERİNİN EKONOMİDEKİ KRİZLERLE OLAN İLİŞKİSİ (250 FİRMA)

THE RELATIONSHIP OF PERSONAL AND INSTITUTIONAL DEVELOPMENT TRAININGS GIVEN BY INSTITUTIONS TO THEIR EMPLOYEES AND CRISES IN THE ECONOMY (250 INSTITUTIONS)

Özet | Abstract | Tam Metin
Gülden GÖK -

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNSAN HAKLARI BİLGİ DÜZEYİ İLE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

A STUDY ABOUT HUMAN RIGHTS KNOWLEDGE LEVEL AND BEHAVIORS OF HEALTH SCIENCES FACULTY STUDENTS IN SELÇUK UNIVERSTY

Özet | Abstract | Tam Metin
İlgün Özen ÇINAR - - Asiye KARTAL - Gülbahar Korkmaz ASLAN

ZİHİNSEL ENGELLİ KARDEŞİ OLAN VE NORMAL KARDEŞİ OLAN ÇOCUKLARIN KARDEŞ İLİŞKİLERİ

SIBLING RELATIONSHIPS OF CHILDREN WITH MENTALLY DISABLED SIBLINGS AND NORMAL SIBLINGS

Özet | Abstract | Tam Metin
Cemile ONAT KÖROĞLU - - Burcu AVCIBAY VURGEÇ - Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ - Meltem AKBAŞ

PRENATAL DÖNEMDE BİLGİ EDİNME KONUSUNDA TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

USE OF TECHNOLOGY ON INFORMATION ON PRENATAL PERIOD

Özet | Abstract | Tam Metin
Lale YILMAZ -

KARİYE’DE YOLCULUK-MÜJDE-MUCİZE

JOURNEY – ANNUNCIATION – MIRACLE AT CHORA CHURCH

Özet | Abstract | Tam Metin
Ceyda KUKRER -

TÜRKİYE’DE GİRİŞİM SERMAYESİ FONU VE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU ORTAKLIKLARINA YAPILAN YATIRIMLARA SAĞLANAN VERGİ AVANTAJLARININ ANALİZİ

ANALYSIS OF THE PRIVATE EQUITY FUND AND TAX CREDIT ON THE PRIVATE EQUITY TRUST INCORPORATIONS IN TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin
Uğur UĞUR -

WEB SİTESİ NİTELİKLERİNİN TÜKETİCİLERİN ONLİNE ALIŞVERİŞ İLGİLENİM DÜZEYİNE ETKİLERİ: BİR ARAŞTIRMA

THE EFFECT OF WEBSITE QUALITY ON CONSUMER INVOLVEMENT OF ONLINE SHOPPING: A RESEARCH

Özet | Abstract | Tam Metin
Reyhan YÜKSEL GEMALMAYAN - Bassıl Abdullah Fathi JAJJU

GUERNİCA VE IRAK ÖZGÜRLÜK ANITINDA SANATSAL ANLATIM GÜCÜ

POWER OF ARTISTIC EXPRESSION IN GUERNICA AND IRAQ FREEDOM MONUMENT

Özet | Abstract | Tam Metin
Sevda Yaşar COŞKUN -

NEOLİBERAL DÖNÜŞÜME REKABET OTORİTELERİNİN KATKISI: TÜRK REKABET KURUMU ÖRNEĞİ

CONTRIBUTION OF COMPETITION AUTHORITIES TO NEO-LIBERAL TRANSFORMATION: THE CASE OF TURKISH COMPETITION AUTHORITY

Özet | Abstract | Tam Metin
Özge ŞAHİN - - Nil Esra DAL - Nazmiye DOĞDU - Nihat YUVA

İNTERNET BANKACILIĞINDA E-HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ E-MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE E-HİZMET TELAFİ KALİTESİNİN KULLANILMASI

THE EFFECT OF E-SERVICE QUALITY IN THE INTERNET BANK ON CUSTOMER E-SATISFACTION AND USE OF E-SERVICE REMOTE QUALITY

Özet | Abstract | Tam Metin
Arif YILMAZ - - Haluk TANRIVERDİ

TURİZMDE İŞ STRESİNİN MESLEK ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ VE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ARACILIK ROLÜNÜN SINANMASI

THE EFFECT OF JOB STRESS ON OCCUPATIONAL PERCEPTION IN TOURISM AND MEDIATING ROLE OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT

Özet | Abstract | Tam Metin
Kenan BOZKURT -

ŞABÂN-I SİVRİHİSÂRÎ’NİN KIYÂFET-NÂMESİNDE ARİSTO ESTETİĞİNİN YANSIMALARI

REFLECTIONS OF ARISTO’S AESTHETIC IN THE KIYAFET-NAME OF SHABAN SIVRIHISARI

Özet | Abstract | Tam Metin
Doğanay ERYILMAZ -

ARA GÜLER’İN ÖYKÜCÜLÜĞÜ: “BABİL’DEN SONRA YAŞAYACAĞIZ”

STORY WRITING OF ARA GULER: “WE WILL LIVE AFTER BABEL”

Özet | Abstract | Tam Metin
Hasan OCAK -

EBU’L-MUİN EN-NESEFİNİN TANRI TASAVVURUNDA TEMEL KAVRAMLAR

MAJOR CONCEPTS IN ABU’L-MU‘IN AL-NASAFI’S CONCEPTION OF GOD

Özet | Abstract | Tam Metin
Ayla OĞUZ -

ANTHONY BURGESS’İN OTOMATİK PORTAKAL ADLI ROMANINDA ŞİDDET VE SOSYAL ÖĞRENME

VIOLENCE AND SOCIAL LEARNING IN ANTHONY BURGESS’ NOVEL CALLED A CLOCKWORK ORANGE

Özet | Abstract | Tam Metin
İsmet TİTİZ -

TÜRKİYE AÇISINDAN DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ GELİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF PROGRESS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT FOR TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin
Deniz KİREÇ -

PSİKANALİTİK KURAM ÇERÇEVESİNDE PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARIN YARATICILIĞA VE SANAT ESERLERİNE YANSIMA BİÇİMLERİ

THE REFLECTION OF PSYCHOLOGICAL DISORDERS TO CREATIVITY AND ARTWORKS WITHIN THE FRAMEWORK OF PSYCHOANALYTICAL THEORY

Özet | Abstract | Tam Metin
Hüseyin EZİLMEZ -

NEDÎM’İN ŞİİRİNDE MAHALLÎLEŞME

THE LOCALISM IN NEDIM’S POETRY

Özet | Abstract | Tam Metin
Ömer YARAŞIR - - Mustafa YENİASIR

KIYAFET REFORMUNU DESTEKLEYEN KIBRIS MÜFTÜSÜ HASAN HİLMİ EFENDİ’NİN ŞİİRİNDE FES

FEZ IN THE POEMS OF CYPRUS MUFTI HASAN HILMI EFENDI WHO SUPPORTED CLOTHING REFORM

Özet | Abstract | Tam Metin
KIVANÇ Bozkuş -

ÖRGÜT YAPISI VE OKULLAR

ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND SCHOOLS

Özet | Abstract | Tam Metin
Merve EKEN KÜÇÜKAKSOY -

MÜZİKOLOJİDE İCRA UYGULAMALARI (PERFORMANCE PRACTİCE) ÜZERİNE ÇALIŞMALAR VE TÜRKİYE’DEKİ ÖRNEK-LERİ

PERFORMANCE PRACTICE STUDIES IN MUSICOLOGY AND EXAMPLES IN TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin
Mümin ESER - - Zehra GÜLCAN

AKADEMİSYENLERİN SOSYAL SERMAYE PROFİLİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

A STUDY ABOUT SOCIAL CAPITAL PROFILE OF ACADEMICIANS

Özet | Abstract | Tam Metin
Recep Batu GÜNOR -

AHLAKİ AKIL, AHLAKİ DUYGULAR VE ÖZGECİLİĞİN GERÇEKLETİRİLMESİ: NAGEL, ZHANG ZAİ VE WANG FUZHİ ARASINDA KARŞILAŞTIRILMALI ÇALIŞMA

Moral Reason, Moral Sentiments and the Realization of Altruism: A Comparative Study of Nagel, ZHANG Zai and WANG FUZHI

Özet | Abstract | Tam Metin
Seval YİNİLMEZ AKAGÜNDÜZ -

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ AHLAK EĞİTİMİNE ÖRNEK BİR DERS KİTABI: İBTİDAİLERE MALUMAT-I AHLAKİYYE VE MEDENİYYE

AN EXAMPLE TEXTBOOK FOR MORAL EDUCATION IN II. CONSTITUTIONAL PERIOD: İBTİDAİLERE MALUMAT-I AHLAKİYE VE MEDENİYE

Özet | Abstract | Tam Metin
Ezgi KARATAŞ YÜCEL - - Emre Bilgin SARI

HİZMET İŞLEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETSİZLİK GERİ DÖNÜŞLERİNİN KULLANILMASI: BİR OTO-SERVİS İŞLETMESİ UYGULANMASI

USAGE OF CUSTOMER SATISFACTION FEEDBACKS IN IMPROVING SERVICE OPERATIONS: AN APPLICATION OF AN AUTO-SERVICE OPERATION

Özet | Abstract | Tam Metin
Mehmet KARAHAN - - Mehmet Şerif YEŞİLKAYA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK YETENEKLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

DETERMINATION OF THE FACTORS AFFECTING ENTREPRENEURSHIP SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS: FIRAT UNIVERSITY SAMPLE

Özet | Abstract | Tam Metin
Fatma DURSUN - - Eyüp YAKA

ZEMAHŞERÎ VE EBÛ HAYYÂN TEFSİRLERİNİN İ’CÂZU’L-KUR’ÂN AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

THE COMPARISON OF ZAMAHSERI AND ABU HAYYAN CULTURES FROM THE VİEWPOİNT OF İ’CÂZU’L-QUR'AN

Özet | Abstract | Tam Metin
Kevser GÜRCAN YARDİMCİ -

DESEN ESTETİĞİNİN GÖRÜNÜRLÜĞÜ; OSMANLI DÖNEMİ CİLT SANATI ÖRNEKLERİ

THE VISIBILITY OF PATTERN AESTHETICS; EXAMPLES OF OTTOMAN PERIOD ART OF BOOKBINDING

Özet | Abstract | Tam Metin
Esra GEÇİKLİ - - Güldem DÖNEL AKGÜL - Selcan SUNGUR

ÖĞRENME ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARI ÖRNEĞİ

SOCIAL MEDIA AS LEARNING ENVIRONMENT: A SAMPLE OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES

Özet | Abstract | Tam Metin
Yasemin Ceren ERİŞ - - Recep YÜCEL

ÖRGÜTSEL STRES VE ÖRGÜTSEL STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ: İSTANBUL’DA BİR PERAKENDE MAĞAZASI VE ŞUBELERİNDE ARAŞTIRMA

ORGANIZATIONAL STRESS AND COPING METHODS WITH ORGANIZATIONAL STRESS: RESEARCH IN A RETAIL STORE AND BRANCHES IN ISTANBUL

Özet | Abstract | Tam Metin
Cevdet KIZIL - - Dudu Kübra KOCUR

ANTİK ÇAĞLARDA MUHASEBE VE DİNLERİN MUHASEBEYE BAKIŞ AÇISI

ACCOUNTING IN ANCIENT TIMES AND RELIGIONS’ PERSPECTIVE OF ACCOUNTING

Özet | Abstract | Tam Metin
Emre YAMANER - - Faruk YAMANER - Osman İMAMOĞLU - Esin Çağla KESKİN

SPOR EĞİTİMİ ALMAKTA OLAN ÖĞRENCİLERİN AHLAKI TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI

INVESTIGATION OF THE MORAL ATTITUDES OF STUDENTS WHO ARE TAKING SPORTS TRAINING

Özet | Abstract | Tam Metin
Selim SÖZER -

FARKLI MODERNLİKLER KURAMINA BİR KATKI: ONTOLOJİK VE FORMEL MODERNLİKLER

A CONTRIBUTION TO THE THEORY OF DIFFERENT MODERNITIES: ONTOLOGICAL AND FORMAL MODERNITIES

Özet | Abstract | Tam Metin
Talat AYTAN - - Gökhan GÜNEŞ

2017 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANAN 5.SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ METİNLERİN TEMALARI VE TÜRLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

AN EVALUATION ON THE THEMES AND GENRES OF THE TEXTS ON THE 5TH YEAR TURKISH COURSE BOOKS PREPARED ACCORDING TO THE 2017 TURKISH TEACHING PROGRAM

Özet | Abstract | Tam Metin
Suna ÖZGÜR KARAALAN -

GELENEKDEN ÇAĞDAŞA METAL GRAVÜR SANATI

THE BEGİNNİNİNG OF A METAL ENGRAVİNG ART FROM TRADİTİONAL PERİOD TO CONTEMPORARY

Özet | Abstract | Tam Metin
Hasan OCAK -

İHVAN-I SAFA FELSEFESİNDE İHTİLAF KAVRAMI VE İHTİLAFA DÜŞÜLME SEBEPLERİ

THE CONCEPT OF DISPUTE AND ITS REASONS IN THE PHILOSOPHY OF IKHWAN-I SAFA

Özet | Abstract | Tam Metin
Yusuf Emrah YAMAN - - Mikail AYDEMİR

NOKTALAMA İŞARETLERİNİN İSTASYON TEKNİĞİ İLE ÖĞRETİMİ SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

VIEWS OF STUDENTS ABOUT TEACHING POINT SIGNALS TO STATION TECHNIQUE

Özet | Abstract | Tam Metin
Sinan YILMAZ -

ASHBURNHAM PENTATEUCH ÜZERİNE ÇEŞİTLİ GÖRÜŞLER

VARIOUS OPINIONS ON ASHBURNHAM PENTATEUCH

Özet | Abstract | Tam Metin
Şerife DURMAZ -

AKDENİZ BÖLGESİNDE İŞGÜCÜ PİYASASININ ANALİZİ

ANALYSIS OF LABOR MARKET IN MEDITERRANEAN REGION

Özet | Abstract | Tam Metin
Feyzi KAYSİ - - Aysun GÜROL

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞYERİ UYGULAMALI EĞİTİM SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ASSESSMENT OF WORKPLACE PRACTICAL TRAINING PROCESSES OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS

Özet | Abstract | Tam Metin
Fatma BULAT - - Fatma Nur BAŞARAN

TEKSTİL TASARIMINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR: 3B YAZICILARLA DENEYSEL ÇALIŞMALAR

INNOVATIVE APPROACHES IN TEXTILE DESIGN: EXPERIMENTAL PRACTICES WITH 3D PRINTERS

Özet | Abstract | Tam Metin
Halil Hadi BULUT -

NURULLAH GENÇ’İN BİLARDO TELMİHLERİ KİTABINDA BİR ALEGORİ OLARAK BİLARDO

BILLIARD AS AN ALLEGORY IN NURULLAH GENÇ’S BOOK BILARDO TELMIHLERI

Özet | Abstract | Tam Metin
Alper AKGÜL -

BİR MÜZİK ARKEOLOĞU: SEMA MORİTZ

A MUSIC ARCHAEOLOGIST: SEMA MORİZ

Özet | Abstract | Tam Metin
Senem Seda ŞAHENK ERKAN -

DÖRT TEMEL DİL BECERİSİ DESTEKLİ DEYİMLERLE FRANSIZCA EĞİTİM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

DEVELOPMENTAL OF THE FRENCH EDUCATIONAL WITH IDIOMS SUPPORTED BY FOUR BASIC LANGUAGE SKILLS SCALE

Özet | Abstract | Tam Metin
Görkem KONDAL -

PAZARLAMA İLETİŞİMİNİN SOSYAL MEDYADAKİ YERİ VE ÖNEMİ: İNTERNET VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

THE PLACE AND IMPORTANCE OF MARKETING COMMUNICATION İN SOCIAL MEDIA: A SURVEY ON INTERNET AND SOCIAL MEDIA USAGE

Özet | Abstract | Tam Metin
Tebrike KAYA -

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE İNSAN İLİŞKİLERİNİN YABANCILAŞMA BAĞLAMINDA ANALİZİ: HER (AŞK) FİLMİ ÖR-NEĞİ

ANALYSIS OF NEW COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND HUMAN RELATIONS WITHIN THE CONTEXT OF ALIENATION: HER (LOVE) MOVIE EXAMPLE

Özet | Abstract | Tam Metin
Mehmet Zafer DANIŞ - - Esin ÖZHAN

SAĞLIK HİZMETLERİNDE PALYATİF BAKIM, KANSER VE SOSYAL DESTEK: BİR VAKA ÖRNEĞİNDE GÜÇLENDİRME YAKLAŞIMININ UYGULANMASI

PALLIATIVE CARE IN HEALTH SERVICES, CANCER AND SOCIAL SUPPORT: IMPLEMENTATION OF EMPOWERMENT APPROACH IN A CASE EXAMPLE

Özet | Abstract | Tam Metin
İlknur AY -

ANLATI TEMEL KİŞİSİNİN NESNESİNE MESAFESİNİN ANLATININ ZAMAN KURGUSU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ve “KARABİBİK” ÖRNEĞİ

THE EFFECT ON THE TIME FICTION OF THE NARRATION OF THE DISTANCE TO THE OBJECT OF THE NARRATIVE BASIC PERSON AND "KARABİBİK" EXAMPLE

Özet | Abstract | Tam Metin
Ömer KEMİKSİZ -

ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA ŞİİRİN YERİ

POEMS IN TURKISH LANGUAGE COURSEBOOKS AT SECONDARY SCHOOL

Özet | Abstract | Tam Metin
Behçet GÜLERYÜZ -

MUHARREM GÜRSES’İN KÖY MELODRAMLARI (1950-1970)

RURAL MELODRAMAS by MUHARREM GÜRSES (1950-1970)

Özet | Abstract | Tam Metin
Mustafa AKSOĞAN - - Harun BAYER - Mehmet Ozan GÜLADA - Enes ÇELİK

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SİBER GÜVENLİK FARKINDALIĞI: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

CYBER SECURITY AWARENESS OF THE STUDENTS OF THE FACULTY OF COMMUNICATION: INONU UNIVERSITY SAMPLE

Özet | Abstract | Tam Metin
Hamdi BİRGÖREN -

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA’NIN ŞAİR VE ŞİİR ANLAYIŞI

ŞEYHULISLAM YAHYA’S UNDERSTANDING OF POET AND POETRY

Özet | Abstract | Tam Metin
Raziye ERDEM - - Nevin GÜNER YILDIZ

TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

AN OVERVIEW OF THE SPECIAL EDUCATION DEPARTMENTS OF THE UNIVERSITIES IN TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin
Canan AYDINBEK - Hatice AYGÜN

ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ DÜZEYİNDE ALTERNATİF BİR EĞİTİM YAKLAŞIMI: FREİNET PEDAGOJİSİ

UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE ALTERNATIVE AU COLLÉGIAL : LA PÉDAGOGIE FREINET

Özet | Abstract | Tam Metin
Fikret YILMAZ -

JOHN LOCKE’UN TOLERANS ANLAYIŞINA BİR ELEŞTİRİ

A CRITIQUE OF JOHN LOCKE'S UNDERSTANDING OF TOLERANCE

Özet | Abstract | Tam Metin
Ayşe Gül HÜSEYNİKLİOĞLU -

KARAMAN BEYLERBEYLİĞİ’NDEKİ KONAR-GÖÇERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ (1500-1522)

THE OBLIGATIONS OF NOMADS IN KARAMAN PROVINCE (1500-1522)

Özet | Abstract | Tam Metin
Hamdi ÖZTÜRK - - Deniz AKALIN - Hakan AVAN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HASTA VE ÇOCUK HAKLARI BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

DETERMINATION OF THE KNOWLEDGE LEVELS OF PATIENT AND CHILD RIGHTS OF HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS

Özet | Abstract | Tam Metin
Abdurrahman ÖZKAN - - İsmail HİRA

DİJİTAL MEDYA VE SOSYALLEŞME: 6-12 YAŞ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNE DAİR EBEVEYN GÖRÜŞLERİ (İSTANBUL ÖRNEĞİ

DIGITAL MEDIA AND SOCIALIZATION: PARENTS VIEW ON 6-12 AGE CHILDREN SOCIALIZATION (ISTANBUL CASE)

Özet | Abstract | Tam Metin
Özlem BAĞDATLI -

BİLGELİK VE FELSEFE

WISDOM AND PHILISOPHY

Özet | Abstract | Tam Metin
Elif SABANCI POLAT -

DİJİTAL ÇAĞDA DİJİTAL TASARIM

DIGITAL ART IN DIGITAL AGE

Özet | Abstract | Tam Metin
Murad Alpaslan KASALAK - - Dilara BAHTİYAR

EKOLOJİK OTELLERİN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: DÜNYA VE TÜRKİYE’DEKİ ÖRNEK EKOLOJİK OTELLER

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ECOLOGICAL FACILITIES: EXAMPLES OF ECOLOGICAL OTEL IN THE WORLD AND TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin
Hind BOUAGADA -

باحثة دائمة(مركز الكراسك) / طالبة دكتوراه(جامعة وهران2): هند بوعقادة عنوان البحث: "البطالة وتأثيراتها على الشباب في المجتمع الجزائري " (دراسة ميدانية بمدينة وهران )

Research Title: “ Unemployment and its impact on youth people in Algerian society” ) field study in Oran(.

Özet | Abstract | Tam Metin
Ufuk ALKAN - - Bülent KUŞAKSIZOĞLU

TÜRKİYE’DE YATIRIM FONLARININ GETİRİYE DAYALI PERFORMANS DEĞERLEMESİ

PERFORMANCE EVALUATION OF THE MUTUAL FUNDS IN TURKEY BASED ON THE RETURNS

Özet | Abstract | Tam Metin
Aykut KAR -

İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ ÜZERİNE TARİH YAZICILIĞI

HISTORIOGRAPHY ON THE PRE-ISLAMIC TURKISH HISTORY

Özet | Abstract | Tam Metin
Nurten KIMTER -

DKAB ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE YÖNELİK ALGILARI İLE MENTAL İYİ OLUŞ DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A STUDY RELATED TO RELATIONSHIP BETWEEN PERCEPTIONS OF RCMK TEACHER CANDIDATES RELATED TO SERVING THE PUBLIC COURSE AND BEING MENTALLY WELL

Özet | Abstract | Tam Metin
Hasan DOĞAN -

DİVAN ŞİİRİNDE KÂSE/KÂSE-İ FAĞFÛR BENZETMESİ

THE SİMİLE OF ‘KASE-İ FAĞFUR’ İN OTTOMAN POETRY

Özet | Abstract | Tam Metin
Sevtap SARIOĞLU UĞUR - - Lutfiye ÖZDEMİR

ÖRGÜTSEL YÖNETİM SORUNLARINA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR ARAŞTIRMA

GENERAL OVERVIEW FOR ORGANIZATIONAL MANAGEMENT PROBLEMS AND A RESEARCH

Özet | Abstract | Tam Metin
Cangül AKDAŞ -

“A AY” VE “BAL” FİLMLERİNDE ÇOCUĞUN ÖLÜM KAVRAMINI NASIL ANLAMLANDIRDIĞI ÜZERİNE

"A AY,” AND “BAL” ON HOW TO UNDERSTAND THE CONCEPT OF CHILD DEATH IN MOVIES EXPLAINED

Özet | Abstract | Tam Metin
Mücahit BORA -

PLASTİK SANATLAR EĞİTİMİNDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

MEASUREMENT AND ASSESSMENT IN PLASTIC ARTS EDUCATION

Özet | Abstract | Tam Metin
Ayhan DİRİL -

TÜRK DİLİ VE KÜLTÜRÜNÜN YABANCILARA BİR FİLM VASITASIYLA ÖĞRETİMİ

TEACHING TURKISH LANGUAGE AND CULTURE TO FOREIGNERS THROUGH A TURKISH FILM

Özet | Abstract | Tam Metin
Ekin DEVECİ -

SHOK-1’İN GRAFİTİ UYGULAMALARININ X-IŞINI VE ANATOMİ İLİŞKİSİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF SHOK-1’S GRAPHITE APPLICATIONS WITHIN THE X-RAY AND ANATOMY RELATION

Özet | Abstract | Tam Metin
Mehmet Sait ŞAHİNALP - - Bedir ÇİFTÇİ - Veysi GÜNAL

DİZİ TURİZMİ BAĞLAMINDA KARAGÜL TELEVİZYON DİZİSİ’NİN ESKİ HALFETİ’İYİ ZİYARET EDEN TURİSTLERİN ZİYARET KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

THE IMPACT OF KARAGÜL (BLACKROSE) TV SERIES ON VISIT DECISION OF TOURISTS VISITING OLD HALFETİ TOWN, IN TERMS OF SERIES TOURISM

Özet | Abstract | Tam Metin
Hamdiye Hale ÖZCAN -

REŞAT NURİ GÜNTEKİN’İN MİSKİNLER TEKKESİ ADLI ROMANINDA ve BERTOLD BRECHT’İN BEŞ PARALIK ROMAN ADLI ROMANINDA DİLENCİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI

THE COMPARISON OF THE BEGGARY PERCEPTIONS ON RESAT NURI GUNTEKIN’S MISKINLER TEKKESİ AND BERTOLD BRECHT’S THREEPENNY NOVEL

Özet | Abstract | Tam Metin
Okan KOÇ -

BİLİMSEL BİLGİNİN YENİDEN ÜRETİM SERÜVENİNDE, BİLGİ ERİŞİM SİSTEMLERİNİN ROLÜ

THE ROLE OF INFORMATION ACCESS SYSTEMS IN THE REPRODUCTION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE

Özet | Abstract | Tam Metin
Ercan YAŞAR - - İlhan KORKMAZ

TÜRKIYE VE BALKAN ÜLKELERI ARASINDAKİ DIŞ TİCARETİN ÇEKİM MODELİ ILE ANALİZİ

ANALYSIS OF FOREIGN TRADE BETWEEN TURKEY AND THE BALKAN COUNTRIES WITH GRAVITY MODEL

Özet | Abstract | Tam Metin
Kounda Selma-ALGERİA -

طالبة دكتوراه: كوندة سلمى-الجزائر "المرأة الجزائرية بين ظاهرة العنف والحماية الاجتماعية -مقاربة تحليلية"

ALGERIAN WOMAN BETWEEN THE PHENOMENON OF VIOLENCE AND SOCIAL PROTECTION-AN ANALYTICAL APPROACH"

Özet | Abstract | Tam Metin
Mustafa AKKAYA -

EVLİYA ÇELEBİNİN SEYAHATNAMESİ’NDE “ÜSKÜDAR”

“USKUDAR” IN EVLIYA CELEBI’S BOOK OF TRAVELOGUES “SEYAHATNAME”

Özet | Abstract | Tam Metin
Sibel TİMUR -

TASARIMDA MEKÂN ÖĞESİ: ESCHER’İN PARADOKS’LARINDA MEKÂN KURGUSU

SPACE ELEMENT IN DESIGN: SPATIAL COMPOSITION IN ESCHER’S PARADOXES

Özet | Abstract | Tam Metin
Ferda ZAMBAK -

GECİKMİŞ İRADENİN GÖLGESİNDEKİ HAYATLAR: KUYUCAKLI YUSUF’TA MAĞLUP KADINLIK VE ERKEKLİK

LIVES IN THE SHADE OF BELATED WILL: DEFEATED MANHOOD AND WOMANHOOD IN KUYUCAKLI YUSUF

Özet | Abstract | Tam Metin
Durmus KARCİ -

KAZAKİSTAN’DAKİ AHISKA TÜRKLERİNİN DİL TERCİHLERİ VE KİMLİKLERİNE ETKİLERİ

THE EFFECTS OF LANGUAGE CHARACTERS AND IDENTITY OF MESKHETİAN TURKISH IN KAZAKHSTAN

Özet | Abstract | Tam Metin
Seda EKMEN ÖZÇELİK -

ESKİŞEHİR’İN DIŞ TİCARET PERFORMANSI ANALİZİ

FOREIGN TRADE PERFORMANCE OF ESKIŞEHIR

Özet | Abstract | Tam Metin
Koray SÜLER - - Ahmet AKIN - Melek SÜLER

ŞİDDETSİZLİĞE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE VERSİYONUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE ATTITUDE TO NON-VIOLENCE SCALE

Özet | Abstract | Tam Metin
Ekin KAKAN - - Gonca Hülya YAYAN

ALP TAMER ULUKILIÇ VE MUSTAFA HORASAN ESERLERİNİN BİÇİM VE İÇERİK AÇISINDAN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF ALP TAMER ULUKILIÇ AND MUSTAFA HORASAN'S WORKS İN TERMS OF FORM AND CONTENT

Özet | Abstract | Tam Metin
Gülden GÖK - - Erdal YÖRÜK

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİCİ EĞİTİMİ İLE TÜKETİCİ HAKLARI BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

A STUDY ON KNOWLEDGE LEVEL OF VOCATİONAL HİGH SCHOOL STUDENDTS ABOUT CONSUMER RIGHTS: SELÇUK UNIVERSTY EXAMPLE

Özet | Abstract | Tam Metin
Selami KÖKÇAM -

AK PARTİ DÖNEMİ TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ

TURK-SYRIAN RELATIONSHIPS UNDER THE AK PARTY RULE

Özet | Abstract | Tam Metin
Semiha ÖNDER BALAMAN -

YABANCI UNSURLU ELEKTRONİK TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNİN MÖHUK KAPSAMINDA İNCELENMESİ

AN EXAMINATION OF ELECTRONIC CONSUMER CONTRACTS WITH FOREIGN CHARACTER UNDER TURKISH LAW

Özet | Abstract | Tam Metin
Suna ÖZGÜR KARAALAN -

AKRİLİK DİRENÇLERLE METAL GRAVÜR UYGULAMALARI

METAL ENGRAVING APPLICATIONS WITH ACRYLIC RESISTANCE

Özet | Abstract | Tam Metin
Sevim KARABELA ŞERMET -

FAKİR BAYKURT’UN ROMANLARINDA ALEVİ ve SÜNNİ ÇATIŞMA(MA)SI

ALEVİ SUNNİ HARMONY İN THE NOVELS OF FAKİR BAYKURT

Özet | Abstract | Tam Metin
Mert ABAKUŞ -

SÜPERMARKETLERİN FİYAT POLİTİKASI UYGULAMALARININ MÜŞTERİ BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

AN APPLICATION ON THE EFFECT OF SUPERMARKET PRICE POLICY PRACTICES ON CUSTOMER CONTEXT

Özet | Abstract | Tam Metin
Widad SAYAH -

اسم المقال: الشراكة الأورومتوسطية وعلاقاتها مع آثار التجارة الخارجية والتنمية في الجزائر

EURO- MEDITERRANEAN PARTNERSHIP AND ITS RELATIONSHIP TO THE FOREIGN TRADE AND DEVELOPMENT TRACKS IN ALGERIA

Özet | Abstract | Tam Metin
Aysun SEVEN -

GÜNLÜK HAYATTA MARUZ KALINAN DOĞAL VE YAPAY RADYASYON KAYNAKLARININ ÖĞRENCİLERİN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ VE KORUNMA ÖNERİLERİ

THE NEGATIVE EFFECTS OF NATURAL AND UNNATURAL RADIATION SOURCES WHICH ARE BEING EXPOSED TO IN DAILY LIFE ON STUDENTS’ LIFE QUALITIES AND PROTECTION RECOMMENDATIONS

Özet | Abstract | Tam Metin
Emine KOÇAK -

GELENEKSEL BASKI MOTİFLERİNİN VEKTÖREL NAKIŞLARA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

CONVERSION OF TRADITIONAL PRINTING MOTIFS TO VECTORAL EMBROİDERY

Özet | Abstract | Tam Metin
Abdulhamit TOPRAK -

ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE DİN VE TASAVVUF: SEFİL SELİMÎ ÖRNEĞİ

RELIGION AND MYSTICISM IN TRADITION OF MINSTREL STYLE POEM: DESPERATE SELİMÎ’S EXAMPLE

Özet | Abstract | Tam Metin
Gülden GÖK -

AHİLİKTE TÜKETİCİNİN KORUNMASI

CONSUMER PROTECTİON İN AHİ TRADESMAN ORGANİZATİON

Özet | Abstract | Tam Metin
Mustafa GELİN - - Gonca YAYAN

TÜRK KÜLTÜRÜNDE YER ALAN MİTOLOJİK SEMBOLLERİN VE MOTİFLERİN RAUF TUNCERİN ESERLERİNE YANSIMASI

THE REFLECTION OF MYTHOLOGIC SYMBOLS AND MOTIVES IN TURKISH CULTURE INTO RAUF TUNCER`S WORKS

Özet | Abstract | Tam Metin
Volkan ÖZÇELİK -

DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCUYA BAŞVURU ZORUNLULUĞU (USÛL EKONOMİSİ İLKESİ VE HAK ARAMA HÜRRİYETİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME)

APPEAL TO MANDATORY MEDIATION AS A CASE OF CONDITION (EVOLUATION IN THE CONTEXT OF THE PRINCIPLE OF JUDICIAL ECO-NOMY AND THE RIGHT TO LEGAL REMEDIES)

Özet | Abstract | Tam Metin
Esra UYGUN - - Adnan GERÇEK

ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU UYGULAMASINA BAKIŞ AÇISINI ÖLÇMEYE YÖNELİK BURSA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

A SURVEY IN BURSA TO MEASURE THE VIEWPOINT OF INDIVIDUAL APPLICATION TO CONSTITUTIONAL COURT

Özet | Abstract | Tam Metin
Ayhan YALÇINSOY -

YAŞAM DOYUMU, KAYGI VE MOTİVASYON İLİŞKİSİ İLE İLGİLİ ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

A RESEARCH ON UNIVERSITY YOUTH RELATED TO LIFE SATISFACTION, ANXIETY AND MOTIVATION: THE CASE OF DICLE UNIVERSITY

Özet | Abstract | Tam Metin
İlyas AK -

ÇORUM KAZA MERKEZİNDE MÜSLÜMAN ERKEK ŞAHIS VE SÜLALE ADLARI: 1844-1845 TEMETTÜAT DEFTERİNE GÖRE

MUSLIM MALE AND FAMILY NAMES IN THE CENTRE OF CORUM: ACCORDING TO 1844-1845 TEMETTUAT REGISTERS

Özet | Abstract | Tam Metin
Duygu OYLUBAŞ KATFAR -

TARİHÎ ROMAN VE KARAKTERLEŞTİRME ÜZERİNE: HİLÂL GÖRÜNÜNCE’DEN GÖZYAŞI ÇEŞMESİ’NE BİR İNCELEME

HISTORICAL NOVEL AND CHARACTERIZATION: RESEARCH ABOUT HİLÂL GÖRÜNÜNCE AND GÖZYAŞI ÇEŞMESİ NOVELS

Özet | Abstract | Tam Metin
Şanser VURGUN - - Güliz Müge AKPINAR

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL MEDYA BAĞIMLILIKLARININ ÖLÇÜLMESİ: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

MEASUREMENT OF DIGITAL MEDIA DEPENDENCES IN UNIVERSITY STUDENTS: ADNAN MENDERES UNIVERSITY ATÇA VOCATIONAL SCHOOL EXAMPLES

Özet | Abstract | Tam Metin
Murat ARSLANDERE - - Mahmut TEKİN

ÜRETİMDE HATA ÖNLEME ARACI OLARAK POKA-YOKE SİSTEMİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

POKA-YOKE SYSTEM AS AN ERROR PREVENTION TOOL IN PRODUCTION AND AN APPLICATION EXAMPLE

Özet | Abstract | Tam Metin
Melda AKBABA - - Gamze ÖZEL - Fetullah YILDIZ

YÖRESEL YEMEKLERİN RESTORAN MENÜLERİNDE YER ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: KİLİS MUTFAĞI ÖRNEĞİ

DETERMINING THE LEVEL OF USING LOCAL MEALS IN RESTAURANT MENUS: KİLİS CUISINE SAMPLE

Özet | Abstract | Tam Metin
Süeda RADA - - Ahmet AKIN - Saranda RABA

BAŞKALARI TARAFINDAN UTANDIRILMA KORKUSU ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

DEVELOPMENT OF THE FEAR OF EMBARRASSMENT BY OTHERS SCALE TO TURKISH: VAIDITY AND RELIABILITY STUDY

Özet | Abstract | Tam Metin
Muammer BEZİRGAN -

DESTİNASYON İMAJI, ALGILANAN DEĞER, AİDİYET VE DAVRANIŞSAL NİYETLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ

DETERMINING THE RELATIONSHIPS BETWEEN DESTINATION IMAGE, PERCEIVED VALUE, PLACE ATTACHMENT AND BEHAVIORAL INTENTIONS

Özet | Abstract | Tam Metin
Kübra ÇAKMAK -

FAZLURRAHMAN’IN ISLAMIC METHODOLOGY IN HISTORY İSİMLİ ESERİNDEKİ HADİSLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVALUATION OF AHADĪTH IN FAZLUR RAHMAN’S ISLAMIC METHODOLOGY IN HISTORY

Özet | Abstract | Tam Metin
Hüseyin GÜVEN -

SÜPERMARKET-HİPERMARKETLERDE KULLANILAN DUYUSAL PAZARLAMA ÖĞELERİNİN ANALİZİ

THE ANALYSIS OF SENSORY MARKETING ITEMS IN SUPERMARKETS AND HYPERMARKETS

Özet | Abstract | Tam Metin
İlhami TUNCER - - Mehmet Akif GÜNDÜZ

KIRSAL KALKINMADA ELEKTRONİK TİCARETİN ROLÜ ÜZERİNE TEORİK BİR İNCELEME

A THEORETICAL REVIEW ON THE ROLE OF ELECTRONIC COMMERCE IN RURAL DEVELOPMENT

Özet | Abstract | Tam Metin
Nurullah TAŞ - - Engin KURŞUN

HASTALARA DAĞITILAN BROŞÜRLERİN ÖĞRETİMSEL MESAJ TASARIMI İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

DO INSTRUCTIONAL MESSAGE DESIGN PRINCIPLES WORK FOR PHYSIO-THERAPY AND REHABILITATION PATIENT LEAFLETS?

Özet | Abstract | Tam Metin
Zehra KAPLAN -

İLK EDEBÎ ROMAN İNTİBAH’TAKİ EBEDÎ ÇATIŞMA: KADIN PSİKOLOJİSİ, ANNEDEN KOPMA VE OĞLUN BİREYLEŞME MÜCADELESİ

THE ETERNAL CONFLICT IN THE FIRST LITERARY NOVEL İNTİBAH: WO-MEN PSYCHOLOGY, SEPERATION FROM MOTHER AND STRUGGLE TO BE INDIVIDUAL OF SON

Özet | Abstract | Tam Metin
Çağrı ERDOĞAN - - Emirhan YENİŞEHİRLİOĞLU - Sedat ŞAHİN - Şevki ULAMA

ELEKTRONİK SPOR ETKİNLİKLERİNİN TURİZM POTANSİYELİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA: E-SPOR TURİZMİ

A CONCEPTIONAL RESEARCH ON DETERMINING THE TOURISM POTENTIAL OF ELECTRONIC SPORTS EVENTS: E-SPORTS TOURISM

Özet | Abstract | Tam Metin
Tüzün Tolga İNAN -

HAVALİMANLARINDAKİ MASTER PLANLAMA VE ŞEHİR-KARGO HAVALİMANI KAVRAMLARININ İNCELENMESİ

EXAMINING THE CONCEPTS OF MASTER PLANNING IN AIRPORTS AND CITY-CARGO AIRPORT

Özet | Abstract | Tam Metin
Mümin ESER -

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRENCİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA İLİŞKİN TUTUMLARI: NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

THE ATTITUDE TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: AN EXAMPLE OF NAZILLI VOCATIONAL SCHOOL

Özet | Abstract | Tam Metin
Sevinç TÜRKMEN AKSU -

İNSAN ARAŞTIRMASINDA ONTOLOJİK BİR YAKLAŞIM VE MODERN AHLÂKIN KÖKENİ OLARAK RESSENTİMENT

AN ONTOLOGICAL APPROACH IN HUMAN RESEARCH AND RES-SENTIMENT AS THE ORIGIN OF MODERN MORALITY

Özet | Abstract | Tam Metin
Rüveyda GÜMÜŞSOY - - Gonca YAYAN

ÇİZGİ FİLMLERDEKİ İMGELERİN ÇOCUK EĞİTİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

THE EFFECTS OF THE CARTOON IMAGES ON THE CHILD EDUCATION

Özet | Abstract | Tam Metin
Burcu GEZER ŞEN - - Murat TUNCER

ÇOCUK DOSTU OKUL ANLAYIŞI

CHILD-FRIENDLY SCHOOL CONCEPT

Özet | Abstract | Tam Metin
Seda erat - - Osman ÖZKUL

ALİ ŞERİATİ DÜŞÜNCESİNDE SİYASAL İSLAM: KAVRAMSAL BİR ANALİZ

POLITICAL ISLAM IN THE LIGHT OF ALI SHARIATI: A CONCEPTUAL ANALYSIS

Özet | Abstract | Tam Metin
Tuncay TÜRKBEN - - Fahri TEMİZYÜREK

OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ETKİLEŞİMSEL OKUMA ÖĞRETİMİNİN ROLÜ

THE ROLE OF INTERACTIVE READING TEACHING IN DEVELOPING READING COMPREHENSION SKILLS

Özet | Abstract | Tam Metin
İlknur SÖYLEMEZ -

DİN BİLİMLERİNDE ANTROPOLOJİK YAKLAŞIM VE DİN- KÜLTÜR/MEDENİYET İLİŞKİSİ

ANTHROPOLOGICAL APPROACH IN RELIGIOUS SCIENCES AND RELATIONSHIP BETWEEN RELIGION AND CULTURE / CIVILIZATION

Özet | Abstract | Tam Metin
Yenal TAKVA - - Asena SOYLUK - Zeynep Yeşim İLERİSOY

DİSİPLİNLER ARASI UYUMUN HAVALİMANI TERMİNAL YAPILARININ TARİHSEL GELİŞİMİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

INVESTIGATION ON HISTORICAL DEVELOPMENT OF TERMINAL STRUCTURES OF COMPLETE AIRPORT BETWEEN DISCIPLINES

Özet | Abstract | Tam Metin
Engincan YILDIZ -

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ YAPTIKLARI KAMPANYALARIN KURUM POLİTİKALARINA ETKİSİ

THE EFFECTS OF CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS ON CORPORATE POLICIES

Özet | Abstract | Tam Metin
Akil Fikret TOSUN -

2000’ Lİ YILLARDAN GÜNÜMÜZE TÜRK SİNEMASINDA ŞİDDET İÇERİKLİ KORKU FİLMLERİNİN ZİHİNSEL - KÜLTÜREL ARKA PLANI

THE MENTAL - CULTURAL BACKGROUND OF VIOLENT HORROR FILMS IN TURKEY CINEMA FROM 2000 TO PRESENT

Özet | Abstract | Tam Metin
Serkan AYLAN - - Meral İŞ - Pınar YEŞİLÇİMEN

TURİZM AÇISINDAN YÖRESEL YEMEKLERİN PAZARLAMA ARACI OLARAK KULLANILMASI: KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ

USING OF LOCAL MEALS FOR MARKETING TOOL WITH REGARDS TO TOURISM : EXAMPLE OF KARAMAN PROVINCE

Özet | Abstract | Tam Metin
Ahmet USLU -

HÜSEYİN SU HİKÂYELERİNDE ÇOCUK ANLATICI ve BAKIŞ AÇISININ KULLANILIŞI VE İŞLEVİ

THE USE AND FUNCTION OF CHILD NARRATOR AND THEIR POINT OF VIEW IN SHORT STORIES OF HÜSEYIN SU

Özet | Abstract | Tam Metin
Doruk Görkem ÖZKAN - - Abdullah ÇİĞDEM - Sinem DEDEOĞLU ÖZKAN

ETKİLEŞİM YERİ OLARAK MAHALLENİN SOSYAL HAYATTAKİ İŞLEVLERİ: TAMZARA MAHALLESİ ÖRNEĞİ

SOCIAL LIFE FUNCTIONS AS A PLACE OF INTERACTION: TAMZARA NEIGHBORHOOD SAMPLE

Özet | Abstract | Tam Metin
İnci AYDIN ÖZHAN - - Recep Cengiz AKÇAY

SINIF REHBER ÖĞRETMENLERİNİN OKUL ÖRGÜTLENMESİ İÇERİSİNDEKİ GÖREVLERİ İLE İLGİLİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

THE VİEWS OF THE SCHOOL PRİNCİPAL AND THE TEACHERS ABOUT THE ROLES OF CLASS GUİDANCE TEACHERS AT A SCHOOL

Özet | Abstract | Tam Metin
Mehmet Barış ASLAN -

TÜRKİYE-ALMANYA DIŞ TİCARETİNDE DÖVİZ KURU VE GELİR ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

EXCHANGE RATE AND INCOME EFFECT ON TURKEY-GERMANY FOREIGN TRADE: APPROACH OF ARDL BOUNDS TEST

Özet | Abstract | Tam Metin
Duygu METE -

DİN BİLİMCİSİ NE KADAR AGNOSTİKTİR?: ÇAĞDAŞ DİN BİLİMLERİNDE AGNOSTİSİZM SORUNU

HOW AGNOSTIC IS THE RELIGIONSWISSENSCHAFTER?: THE PROBLEM OF AGNOSTICISM IN THE CONTEMPORARY RELIGIOUS SCIENCES

Özet | Abstract | Tam Metin
Talat ŞAFAK -

OSMAN CEMAL KAYGILI’NIN “ÇİNGENELER” ROMANINDA ÇİNGENELERİN ART ZAMANLI OLARAK TOPLUM DİLBİLİMSEL DURUMLARI

DIACHRONIC GYPSIES SOCIOLINGUISTICS SITUATIONS NOVEL IN “ÇİNGENELER” BY OSMAN CEMAL KAYGILI

Özet | Abstract | Tam Metin
Yaşar ARLI -

KLASİK DÜNYA’DA ANADOLU’NUN KENTLEŞME SERÜVENİ

ANATOLIA’S URBANISATION ADVENTURE IN ANCIENT WORLD

Özet | Abstract | Tam Metin
Emrah BİLGİN - - Ali YILDIRIM

DEVLET YÖNETİMİNDE HİZMETKÂR LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE YAVUZ SULTAN SELİM

YAVUZ SULTAN SELİM BY FEATURES OF SERVANT LEADERSHIP AT STATE MANAGEMENT

Özet | Abstract | Tam Metin
Fatma TATLI KALAYCI - - Kurtuluş DEMİRKOL - Serhat ERAT

KURUMSAL İTİBARIN, GÖREV PERFORMANSI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAMA

THE IMPACT OF CORPORATE REPUTATION ON MISSION PERFORMANCE AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: AN APPLICATION IN UNIVERSITIES

Özet | Abstract | Tam Metin
Tunahan AVCI - - Metin AKTAŞ

ÜLKELER BAZINDA KATILIM BANKACILIĞININ KARLILIK LİKİDİTE VE RİSKLİLİK AÇILARINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARİSON OF PARTİCİPATİNG BANKİNG İN TERMS OF PROFİTABİLİTY LİQUİDİTY AND RİSK ON A COUNTRY BASİS

Özet | Abstract | Tam Metin
Yusuf ÇETİN -

BATILILAŞMA DÖNEMİ OSMANLI CAMİ MİMARİSİNDE MÜKEBBİRELER

MUKEBBIRES IN OTTOMAN’S WESTERNIZATION PERIOD MOSQUE ARCHITECTURE

Özet | Abstract | Tam Metin
Erkan KONCA - - Egemen ERMİŞ - Necati Alp ERİLLİ - Abdurrahim KAPLAN - Yunus BERK

SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF PERSONALITY TRAITS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS WHO DO SPORTS AND THOSE WHO DO NOT

Özet | Abstract | Tam Metin
İlyas İlker İŞLER -

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN BÜYÜME KATSAYILARINDA DEĞİŞİME NEDEN OLAN ETKİLER

REASONABLE EFFECTS OF GROWTH COUNTRIES IN DEVELOPING COUNTRIES

Özet | Abstract | Tam Metin
İsmail KARAKUŞ -

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİK ALGILARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

PRE-SERVICE TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS AND ATTITUDES TOWARDS PROFESSION

Özet | Abstract | Tam Metin
Muhammet Raşit ÖZTÜRK -

“DİNLE-” VE “İŞİT-” FİİLLERİNE TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİ BAĞLAMINDA SEMANTİK BİR BAKIŞ

TO THE VERBS OF "TO LİSTEN" AND "TO HEAR" IN THE CONTEXT OF THE HISTORICAL TURKISH DIALECTS

Özet | Abstract | Tam Metin
Tüzün Tolga İNAN -

SLOT KAVRAMININ HAVALİMANLARI VE HAVAYOLLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

EXAMINING THE CONCEPTS OF SLOT IN TERMS OF AIRPORTS AND AIRLINES

Özet | Abstract | Tam Metin
Serkan OTACIOĞLU -

OKUL ÖNCESİNDE SES EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

A GENERAL OVERWIEV of VOICE TRAINING on PRE-SCHOLL

Özet | Abstract | Tam Metin
Çiğdem TAŞTEPE - - Seher Akdeniz ŞAHİN

SOKAK SANATI, GRAFFİTİ TEKNİĞİ VE MODA ALANINDAKİ UYGULAMALARI

STREET ART, GRAFFITI TECHNIQUES AND FASHION PRACTICES

Özet | Abstract | Tam Metin
Elif DURAN OTO -

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR ROMANLARINDA BATILI KADINLAR

WESTERN WOMEN IN HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR’S NOVELS

Özet | Abstract | Tam Metin
Bülent HÜNERLİ -

GAGAUZLARIN HRİSTİYAN DİNÎ TERMİNOLOJİSİ SİSTEMİNDEKİ MÜSLÜMANLIKLA İLE İLGİLİ UNSURLAR

MUSLIM ELEMENTS IN THE SYSTEM OF THE GAGAUZ CHRISTIAN RELIGIOUS TERMINOLOGY

Özet | Abstract | Tam Metin
Hasan KAZAK -

TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN PERAKENDE VE ÜRETİM İŞLETMELERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇO VE GELİR TABLOLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

EVALUATION OF FINANCIAL PERFORMANCES OF RETAIL AND PRODUCTION BUSINESSES OPERATING IN TURKEY: A STUDY ON CENTRAL BANK SECTOR BALANCE SHEET AND INCOME STATEMENT

Özet | Abstract | Tam Metin
Mehmet Can HANAYLI - - Özel SEBETCİ - Aslıhan TOPAL - Gizem GÜREL DÖNÜK

DİJİTAL ORTAMDA KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ VE SOSYAL MEDYA REKLAMCILIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

AN EVALUATION OF PERSONAL DATA SECURITY AND SOCIAL MEDIA ADVERTISING IN DIGITAL MEDIA

Özet | Abstract | Tam Metin
Neşe ARDA ONAR -

17. YÜZYIL TOPKAPI SARAYI ÇİNİ PANOLARINDA YER ALAN ÇİÇEK MOTİFLERİ

FLOWER DESIGN IN TOPKAPI PALACE TİLE PANELS IN 17th CENTURY

Özet | Abstract | Tam Metin
Emin ONUŞ -

MEHMET TOPAL’IN KIBRIS’TA TÜRK OLMAK ADLI OYUNU ÜZERİNE

ABOUT THE PLAY WİTH THE NAME OF KIBRIS’TA TÜRK OLMAK BY MEHMET TOPAL

Özet | Abstract | Tam Metin
Selim SÖZER -

ÇINAR AĞACI VE BEYAZ MELEK FİLMLERİNDE TÜRK TOPLUMUNUN HUZUREVİ ALGISI

PERCEPTION OF TURKISH SOCIETY IN ÇINAR AĞACI AND BEYAZ MELEK FILMS

Özet | Abstract | Tam Metin
Sevgi YILDIZ -

SOSYAL BİLİMLERDE ÖRNEKLEME SORUNU: NİCEL VE NİTEL PARADİGMALARDAN ÖRNEKLEME KURAMINA BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ

SAMPLING PROBLEMS IN SOCIAL SCIENCES: A HOLİSTİC VIEW TO THE SAMPLING THEORY FROM QUANTITATIVE AND QUA-LITATIVE PARADIGMS

Özet | Abstract | Tam Metin
Davut NACAR - - Zülfü DEMİRTAŞ

OKUL YÖNETİCİLERİNİN YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

TEACHERS 'VIEWS ON QUALIFICATIONS OF SCHOOL ADMINISTRATORS

Özet | Abstract | Tam Metin
Ahmet GÖKMEN - - Kemal SOLAK - Gülay EKİCİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM: ÖĞRETMEN ADAYLARININ TUTUMLARI İLE İLİŞKİLİ OLAN FAKTÖRLER

EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE FACTORS IN RELATION TO PRESERVICE TEACHERS’ ATTITUDES

Özet | Abstract | Tam Metin
Efe DURMUŞ -

“ŞEYH’İN OLDUĞU YER EVİMİZDİR”: İBRAHİM-İ GÜLŞENÎ’NİN HAGİOGRAFİSİNDE SÜRGÜN KAVRAMI

“HOME IS WHERE THE SHAYKH IS”: THE CONCEPT OF EXILE IN THE HAGIOGRAPHY OF IBRAHIM-I GULŞENI

Özet | Abstract | Tam Metin
Seda ÇALI -

452 NUMARALI ELBİSTAN ŞER’İYE SİCİL DEFTERİNİN 200-300 SAHİFELERİNİN KONU FİHİRİSTİ 1286-1287 (1869-1870)

452 NUMBERED ELBİSTAN ŞERİİYE REGISTRATION OF 200-300 HOUSES OF THE REGIONAL BOOK 1286-1287 (1869-1870)

Özet | Abstract | Tam Metin
Aisha MERGHANI ABD ELRAHIEM SOLYMAN -

تأثير القصاصات المحلية على واقع لغة الإعلام

THE IMPACT OF LOCAL DIALECTS ON THE REALITY OF THE MEDIA LANGUAGE

Özet | Abstract | Tam Metin
Selim SÖZER -

RAMUZ U’L EHADİS’TEN KAD’A İSKENDERPAŞA CEMAATİNİN DÖNÜŞÜMÜ

TRANSFORMATİON OF İSKENDERPAŞA COMUNİTY: FROM RAMUZ U’L EHADİS TO KAD

Özet | Abstract | Tam Metin
Ahmet Ali UGAN -

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE KADINLARIN TEMSİLİYET ORANI VE SİYASİ PARTİLERDEKİ YERİ

REPRESENTATION RATIO OF WOMEN IN TURKISH GRAND NATIONAL ASSEMBLY AND PLACE IN POLITICAL PARTIES

Özet | Abstract | Tam Metin
Erdi BAHADIR - -Bilal KALENDER - Fatıma Nurefşan YUMUŞAK - Gülşen KARAMAN - Nefise LADİKLİ - Zeynep TÜRKKAN - Seyfeddin Miraç TURHAL

MODELLEME ANALİZLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI: YAPISAL EŞİTLİK VE REGRESYON

A COMPARISON STUDY ON MODELING ANALYSIS: STRUCTURAL EQUATION AND REGRESSION

Özet | Abstract | Tam Metin
Tuğba GAYRET -

İSRAİL PROPAGANDA AFİŞİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNDEN BİR GRAFİK SANATÇISI İNCELEMESİ; DAVİD TARTAKOVER

AN EVALUATION OF PROPAGANDA POSTERS OF ISRAELI GRAPHIC DESIGNER; DAVID TARTAKOVER

Özet | Abstract | Tam Metin
Volkan EROL - - Gülin TEREK ÜNAL

DEXTER VE BATES MOTEL DİZİLERİNDE TRAVMA VE ŞİDDETİN SUNUMUNUN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

COMPARATIVE ANALYSIS OF PRESENTATION OF TRAUMA AND VIOLENCE IN THE TV SERIES “DEXTER” AND “BATES MOTEL”

Özet | Abstract | Tam Metin
Nergiz KARADAŞ - - Canan ULUYAĞCI - Serhat KOCA

VAVEYLA BELGESELİ ÜZERİNE BİR ALIMLAMA ÇALIŞMASI

THE DOCUMENTARY FILM VAVEYLA AND A RECEPTION STUDY OF VAVEYLA

Özet | Abstract | Tam Metin
Hatice KADIOĞLU ATEŞ - - Merve Gül MAZI

SINIF YÖNETİMİ: Prof. Dr. Ayhan AYDIN

CLASSROM MANAGEMENT: Prof. Dr. Ayhan AYDIN

Özet | Abstract | Tam Metin
Kaya TABANLİ - - Mukadder ÇAKIR

GÜNÜMÜZ YENİ MEDYA ORTAMINDA ÇALIŞMA VE ZİHİNSEL ZANAATKÂRLIK

INTELLECTUAL CRAFTSMANSHIP AND LABOUR IN TODAYS NEW MEDIA

Özet | Abstract | Tam Metin
KAWTHER ELSHAFIE AHMED MOHAMED AHMED -

لمغايرة بين المفردات وملاءمة السياق

لمغايرة بين المفردات وملاءمة السياق

Özet | Abstract | Tam Metin
Ulvi GÜZEL - - Egemen EEMİŞ - Necati Alp ERİLLİ - Aydan ERMİŞ

SOSYAL İLİŞKİ DÜZEYLERİ AÇISINDAN SPORCU VE SEDANTERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF SOCIAL RELATIONSHIP LEVELS OF SEDENTARY AND ATHLETES

Özet | Abstract | Tam Metin
Çağla ÜST CAN - - Mehmet CAN

KÜLTÜREL MİRAS ALANINDAKİ KÜLTÜR FESTİVALLERİNİN TURİZME ETKİSİ: GÜZELYURT TÜRK-YUNAN DOSTLUK, KÜLTÜR VE TURİZM FESTİVALİ ÖRNEĞİ

THE IMPACT OF CULTURAL FESTIVALS IN THE FIELD OF CULTURAL HERITAGE TO TOURİSM: GUZELYURT TURKISH-GREEK FRIENDSHIP, CULTURE AND TOURISM FESTIVAL EXAMPLE

Özet | Abstract | Tam Metin
Ayşe CEYLAN - - Çiğdem ÖZARI

TOPSIS YÖNTEMİYLE BENZER SEKTÖRLERDEKİ FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: BİST30 FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

COMPARISON OF FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF COMPARATIVE SECTORS BY THE TOPSIS METHOD: A RESEARCH ON BİST30 COMPANIES

Özet | Abstract | Tam Metin
Ahmet Alper SAYIN - - Mahmut TEKİN

LOJİSTİK FAALİYETLERDE SATINALMA FAALİYETİNDE KARŞILAŞILAN RİSKLER VE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE UYGULAMASI

IN LOGISTICS ACTIVITIES THE RISKS FACED AT PURCHASING ACTIVITY AND APPLICATION OF RETAIL SECTOR

Özet | Abstract | Tam Metin
Nurettin MENTEŞ - - Halil İbrahim ŞENGÜN

MARKA BAĞIMLILIĞININ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: DİYARBAKIR İLİNDE CEP TELEFONU KULLANICILARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

THE EFFECT OF BRAND LOYALTY ON PURCHASING BEHAVIORS: A RESEARCH ON MOBILE PHONE USERS IN DIYARBAKIR PROVINCE

Özet | Abstract | Tam Metin
Melek YAĞCI ÖZEN - - Aydan YÜCELER - Şerife Didem KAYA

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE SANAL KAYTARMA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMUTMENT AND CYBERLOAFING

Özet | Abstract | Tam Metin
Bülent SAYAK -

Hülya ARGUNŞAH, "KADIN VE EDEBİYAT: BABASININ KIZI OLMAK..."

Hülya ARGUNŞAH, "KADIN VE EDEBİYAT: BABASININ KIZI OLMAK..."

Özet | Abstract | Tam Metin
Sadık CEYLAN - - Çiğdem ÖZARI

VADELİ İŞLEM PİYASALARI İLE SPOT PİYASALARININ BİRBİRİ İLE UYUMUNUN TEKNİK ANALİZ AÇISINDAN İNCELENMESİ

STUDY OF THE COMPATIBILITY OF THE FUTURES AND SPOT MARKET WITH RESPECT TO TECHNICAL ANALYSIS

Özet | Abstract | Tam Metin
Buse ATALAY -

KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA “ TATAR ”

CLASSICAL TURKISH LITERATURE "TATAR"

Özet | Abstract | Tam Metin
Ünal KALAYCI -

KUTADGU BİLİG’E GÖRE ŞAİRLER

ACCORDING TO BY KUTADGU BİLİG

Özet | Abstract | Tam Metin
Ekrem AKBUĞA - - Murat ELİÖZ - Ali TEKİN - Mehmet ÇEBİ

ENGELLİ BİREYLERİN YOKSULLUK İLE MÜCADELESİNDE GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

IN THE STRUGGLE OF DISABLED PEOPLE WITH POVERTY THE ENTREPRENEURSHIP AND OBSTACLES TO THE ENTREPRENEURSHİP

Özet | Abstract | Tam Metin
Yavuz Selim BAYBURTLU - - Yusuf DOĞAN

6 VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLIKSIZ KONUŞMA METİNLERİNDEKİ BAĞDAŞIKLIK ÖGELERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF COHERENCE ELEMENTS IN THE UNPREPARED SPEECH TEXTS OF 6TH AND 7TH GRADE STUDENTS BY DIFFERENT VARIABLES

Özet | Abstract | Tam Metin
Metin İLHAN - - Muhammed Felat AKTAN

KELİLE ve DİMNE’ DE ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ DİL UNSURLARI

OLD ANATOLİAN LANGUAGE İTEMS İN THE KALİLA we- DİMNA

Özet | Abstract | Tam Metin
Ayşegül KUŞDEMİR -

YERKÖY MİKROTOPONİMLERİNDE GÖRÜLEN COĞRAFİ TERİMLER

GEOGRAPHICAL TERMS IN YERKOY MIKROTOPONYMY

Özet | Abstract | Tam Metin
Oğuzhan ÇAM - - Aysel ERCİŞ

İLİŞKİ PAZARLAMASI VE MÜŞTERİ SADAKATİ (SİİRT İLİ BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ)

RELATIONSHIP MARKETING AND CUSTOMER LOYALTY (SİİRT PROVINCE BANKING SECTOR EXAMPLE)

Özet | Abstract | Tam Metin
Birol KESKİN -

25 HAZİRAN 1327 (1911) YILINA AİT SANAYİ-İ NEFİSE MEKTEBİ’NİN TALİMATNAMESİ VE DERS PROGRAMI

CURRICULUM AND INSTRUCTIONS OF SANAYİ-İ NEFİSE (FORMER NAME FOR SCHOOL OF FINE ARTS) IN 25 JUNE 1327(1911)

Özet | Abstract | Tam Metin
Amara KEİTA - - Sana YEO

MALADIE ET PARCOURS THERAPEUTIQUE : FORMES ET PRATIQUES DE RESILIENCE DES USAGERS DU CHU DE COCODY FACE AUX REGLEMENTS DE L’ORDONNANCE MEDICALE

DISEASE AND THE THERAPEUTIC COURSE: FORMS AND PRACTICES OF RESILIENCE OF USERS OF COCODY CHU FACING THE REGULATIONS OF THE MEDICAL PRESCRIPTION

Özet | Abstract | Tam Metin
Elif ŞEN -

VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMA ALANI

FIELD OF APPLICATION OF VIENNA SALES CONVENTION

Özet | Abstract | Tam Metin
Şengül AKGÜL -

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI ÖĞRETİM PROGRAMININ AMAÇLARININ VE İÇERİĞİNİN ALAN UZMANI GÖRÜŞLERİNE DAYALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE OBJECTIVES AND CONTENT OF MUHAMMAD’S LIFE CURRICULUM DEPENDING ON THE DOMAIN EXPERTS’ VIEWS

Özet | Abstract | Tam Metin
Pınar KANIK UYSAL - - Keziban TEKŞAN

MİLLÎ BİLİNÇ GELİŞTİRME NİTELİĞİNE SAHİP BİLGİLENDİRİCİ ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİ

STUDYING THE WORKS OF CHILDREN’S LITERATUR IN TERMS OF NATIONAL VALUES

Özet | Abstract | Tam Metin
Kazim KARTAL -

1848/1849 (1264) TARİHLİ CİZYE DEFTERİNE GÖRE KAYSERİ’DEKİ RUM VE ERMENİ NÜFUS’UN SOSYO-EKONOMİK YAPISI

SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF GREEK AND ARMENIAN POPULATION IN KAYSERI ACCORDING TO POLL-TAX (JIZYA) BOOKS DATED 1848/1849 (1264)

Özet | Abstract | Tam Metin
H.Sena AKKIŞLA -

AİLE KONUTUNUN SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ

ALLOTTING OF FAMILY DWELLING TO THE SURVIVING SPOUSE

Özet | Abstract | Tam Metin
Emre TÜRKMEN -

TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE -XP ZARF-FİİL EKİNİN KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE İŞLEVLERİ

THE USE AND FUNCTIONS OF THE GERUND AFFIX -XP IN TURKMEN TURKISH

Özet | Abstract | Tam Metin
Kürşat TUTAR - - Şaban HÖL - Hamza KANDEMİR

YAŞAM STİLLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE YORDAMA ETKİSİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

THE PREDICTIVE INFLUENCE OF LIFE STYLES ON ENTREPRENEURSHIP: A RESEARCH ON CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT OF MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY

Özet | Abstract | Tam Metin
Mehmet AŞIKCAN - - Sultan AKDEMİR - Ahmet SABAN

İLKOKUL 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ SORUMLULUK DEĞERİNE YÖNELİK ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

MULTIPLE-INTELLIGENCE THEORY-BASED ACTIVITY SAMPLES DIRECTED TOWARDS THE VALUE OF RESPONSIBILITY IN FOURTH-GRADE SOCIAL STUDIES COURSE

Özet | Abstract | Tam Metin
Gökhan YILDIZ -

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖZEL VE DEVLET HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON THE ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS OF NURSES WORKING IN PRIVATE AND STATE HOSPITALS AND AN APPLICATION

Özet | Abstract | Tam Metin
Zübeyde ERKMEN - - Ahmet İhsan KAYA

AYTÜL AKAL’IN ESERLERİNDE AİLE İÇİ ÇATIŞMA ÜZERİNE BİR İNCELEME

AN INVESTIGATION ON FAMILY CONFLICT IN THE WORKS OF AYTÜL AKAL

Özet | Abstract | Tam Metin
İbrahim ERDEK -

ASLANAPA’DAKİ BAZI KÖYLERDE TESPİT EDİLEN DOKUMALAR

WEAVINGS IDENTIFIED IN SOME VILLAGES IN ASLANAPA

Özet | Abstract | Tam Metin
Nihal DORUK - - Eda ÇINAROĞLU

TEMEL YETENEK FARKINDALIĞI: KAYSERİ’DE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

AWARENESS OF CORE COMPETENCE: AN APPLICATION ON THE BUSINESSES OPERATING IN KAYSERİ

Özet | Abstract | Tam Metin
Fatma ATKAN - - Birgül ÖZKAN

DEMANS HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ VE NÖROPSİKİYATRİK BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE HASTA YAKINLARININ BAKIŞ AÇISI

DEMENTIA CAREGIVERS' PERSPECTIVE IN THE EVALUATION OF ACTIVITIES OF DAILY LIVING AND NEUROPSYCHIATRIC SYMPTOMS OF PEOPLE WITH DEMENTIA

Özet | Abstract | Tam Metin
Selçuk BAZARCI -

TÜKETİCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN REKLAMDA MESAJ STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİNDEKİ ETKİSİ

THE IMPACT OF CONSUMER'S PERSONALITY ATTRİBUTES ON ADVERTISING MESSAGE STRATEGY

Özet | Abstract | Tam Metin
Arif SATICI - - Egemen ERMİŞ - Osman İMAMOĞLU - Alaaddin AYDOĞAN

ADELOSAN SPORCULARA GÖRE ANTRENÖR DAVRANIŞLARI

COACHING BEHAVIORS PERCEIVED BY ADOLESCENT ATHLETES

Özet | Abstract | Tam Metin
Mete Bülent DEGER -

SEBK-İ HİNDÎ ETKİSİ BAĞLAMINDA MEZÂKÎ DİVANINDA “ALIŞILMAMIŞ BAĞDAŞTIRMALAR”

“UNSUAL HARMONISATIONS” IN MEZAKİ’S DIVAN IN THE CONTEXT OF SEBK-İ HİNDÎ EFFECT

Özet | Abstract | Tam Metin
Alper ÇORAPÇIGİL - - Eda DEMİRHAN - Canan Laçin ŞİMŞEK - İsmail ÖNDER

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ YARATICILIKLA-RI: “BEN ZORU SEVERİM” PROJESİ ÖRNEĞİ

THE CREATIVITY OF THE PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS: "I LOVE THE HARD" PROJECT SAMPLE

Özet | Abstract | Tam Metin
Buse ATALAY -

KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA ŞÂİRLERİMİZİN “SÂKΔ KAVRAMINA KAZANDIRDIĞI ANLAMLAR

SENSE OF CLASSICAL TURKISH LITERATURE CONSIDERED TO THE CONCEPT OF "“SÂKI"

Özet | Abstract | Tam Metin
Muhammet ÇAKAR - - Yetkin BULUT

POLİTİK PAZARLAMA BAĞLAMINDA BELEDİYE BAŞKANLARININ PERFORMANSLARININ GENEL SEÇİMLERDE MENSUBU OLDUĞU PARTİYE ETKİSİ: ATAKUM BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

THE PARTY EFFECT OF MUNICIPAL PRESIDENTS 'GENERAL ELECTIONS ON THE PERFORMANCE OF POLITICAL MARKETING: ATATURK MUNICIPALITY SAMPLE

Özet | Abstract | Tam Metin
Gülseda EYCEYURT TÜRK - - Ümmüye NUR TÜZÜN

SİMÜLASYONLARLA KİMYA ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ İMAJLARINA ETKİSİ

THE EFFECT OF SIMULATION BASED CHEMISTRY TEACHING TO STUDENTS’ IMAGES

Özet | Abstract | Tam Metin
İlkay YILDIZ - - Esra GÜR

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE “VERGİ AHLAKI VE VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUM” (MEDYA VE İLETİŞİM İLE MALİYE PROGRAMLARI ÖZELİNDE)

ATTITUDES AND BEHAVIORS TOWARDS TAX WITHIN THE FRAMEWORK OF TAX ETHICS AND VOLUNTARY TAX COMPLIANCE: (IN THE CASE OF FINANCE AND MEDIA AND COMMUNICATION PROGRAM STUDENTS)

Özet | Abstract | Tam Metin
Osman ÖZDEMİR - - Burcu KARAFİL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİL ÖĞRENME MOTİVASYON DÜZEYLERİ İLE GENEL ÖZ YETERLİK İNANCI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN LANGUAGE LEARNING MOTIVATION AND SELF-EFFICIACY BELIEFS of UNIVERSITY STUDENTS

Özet | Abstract | Tam Metin
Gülden GÖK - - Abdullah ERDEM - Ufuk ÖZEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN İNSAN HAKLARI BİLGİ VE BİLİNÇ DÜZEYİ, DAVRANIŞ FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

HUMAN RIGHTS KNOWLEDGE AND CONSCIOUSNESS LEVEL OF THE STUDENTS OF OFFICE MANAGEMENT VOCATIONAL HIGH SCHOOL OF SELÇUK UNIVERSITY

Özet | Abstract | Tam Metin
Yusuf YILDIRIM - - Kadir KASALAK

TÜRK SİYASİ HAYATINDA TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNİN YERİ:1950-1954 DÖNEMİ

THE EFFECT OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY ON TURKISH POLITICAL LIFE: 1950 – 1954 PERIOD

Özet | Abstract | Tam Metin
Gülenay Nagihan KILIÇ - - İbrahim KOCABAŞ

ÖĞRETMENLERİN OKULDA İNTERNET VE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF CYBERLOAFING BEHAVIOR OF TEACHERS ABOUT INTERNET AND TECHNOLOGY USAGE IN SCHOOL

Özet | Abstract | Tam Metin
Hayrullah KESEK - - Hasan GEDİK

NÖROPAZARLAMA YAKLAŞIMININ TÜKETİCİ DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

THE IMPACT OF NEUROMARKETING ON CONSUMER THOUGHTS: MALATYA INONU UNIVERSITY SAMPLE

Özet | Abstract | Tam Metin
Ayşe SOY TEMÜR - - İlyas İlker İŞLER

FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİ İLE GELENEKSEL MALİYETLEME YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

COMPARISON BETWEEN TRADITIONAL PRICING METHOD AND ACTIVITY BASED PRICING METHOD: A PRACTİCE IN FOOD SECTOR

Özet | Abstract | Tam Metin
Evgin ÇAY - - Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİN BOŞ ZAMAN BECERİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

DETERMINING THE OPINIONS OF TEACHERS ON THE LEISURE SKILLS OF STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

Özet | Abstract | Tam Metin
Edanur KARAKAŞ - - Demet YİĞİT - Özkan YILMAZ

ORTAÖĞRETİM FEN DERSLERİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMININ DERSE YÖNELİK ÖĞRENCİ MOTİVASYONUNA ETKİSİ: ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

THE EFFECT OF USING INTELLIGENT BOARD IN SECONDARY SCIENCE COURSES ON STUDENT MOTIVATION: STUDENT OPINIONS

Özet | Abstract | Tam Metin
Akın KARAKUYU -

ENGELLİLERİN BAKIŞIYLA ÇALIŞMA VE GÜNLÜK HAYATTAKİ ENGELLİ SORUNLARI

WORKING AND DAILY LIFE DISABLED PROBLEMS THROUGH THE VIEWS OF DISABLEDS’

Özet | Abstract | Tam Metin
Coşkun DÖNMEZ -

9 NUMARALI VARNA ŞER’İYYE SİCİLİNİN TANITIMI VE FİHRİSTİ

VARNA SHERİFF REGİSTER OF NUMBER 9 INTRODUCTİON AND FİCTİON

Özet | Abstract | Tam Metin
Süreyya DOĞAN -

EKOELEŞTİRİ VE BUKET UZUNER’İN ROMANLARI

ECO-CRITICISM AND BUKET UZUNER’S NOVELS

Özet | Abstract | Tam Metin
Serhat DEMİREL -

YUSUF İLE ZÜLEYHA MESNEVİLERİNDE AYNA SEMBOLÜ-NÜN KULLANIMI ÜZERİNE

ABOUT THE MIRROR AS A METAPHOR IN DIFFERENT YUSUF AND ZÜLEYHA MESNEVİ’S

Özet | Abstract | Tam Metin
Onur KAFADAR -

RTÜK’ÜN ÇOCUKLARA YÖNELİK KARARLARININ ÇOCUK VE TELEVİZYON İLİŞKİSİ YÖNÜYLE İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

AN INVESTIGATION OF RTUK'S DECISIONS FOR CHILDREN WITH THE DIRECTON OF CHILDREN AND TELEVISION RELATIONSHIP BY CONTENT ANALYSIS METHOD

Özet | Abstract | Tam Metin
Sinan BAYIK - - Asuman Seda SARACALOĞLU

MESLEK YÜKSEKOKULU SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI İHTİYAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF YOUR NEEDS OF THE VOCATIONAL SCHOOL HAIR CARE AND BEAUTY SERVICES PROGRAM

Özet | Abstract | Tam Metin
Emel SARITAŞ - - Süleyman BARUTÇU - Deniz Ünal ADIGÜZEL

DİJİTAL YERLİLERİN SOSYAL AĞLARDAKİ AKRAN İLETİŞİMİ VE TÜKETİM DAVRANIŞLARI

DIJITAL NATIVES' PEER COMMUNICATION IN SOCIAL NETWORKS AND CONSUMPTION BEHAVIOURS

Özet | Abstract | Tam Metin
Şengül CAN - - Tuncer ÖZDİL - Cengiz YILMAZ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN KARAR AĞACI TEKNİKLERİ İLE BELİRLENMESİ

DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING COURSE SUCCESS OF UNIVERSITY STUDENTS BY DECISION PAPER TECHNIQUES

Özet | Abstract | Tam Metin
Ayşe SOY TEMÜR - - İlyas İlker İŞLER

BIST PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜNE KAYITLI İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF FINANCIAL PERFORMANCE BY TOPSIS METHODS OF THE COMPANIES PROVIDED TO THE RETAIL TRADE SECTOR IN THE ISTANBUL STOCK MARKET

Özet | Abstract | Tam Metin
Hasan KIZILDAĞ -

FUZULİ BAYAT. KADİM TÜRKLERİN MİTOLOJİK HİKÂYELERİ

Türk Mitolojisi

Özet | Abstract | Tam Metin
Ayhan KUŞCULUO -

BATILI KAYNAKLAR IŞIĞINDA AMERİKA-JAPON İLİŞKİLERİ (1853-1858)

AMERİCAN-JAPANESE RELATIONS IN THE LIGHT OF WESTERN SOURCES (1853-1858)

Özet | Abstract | Tam Metin
Kesit Akademi Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.