CUMHURİYET DÖNEMİNDE MALÎ VE İKTİSADî ALANLARDAKİ GELİŞMELERİN GÜNLÜK HAYATA YANSIMALARI (1923-1950)
THE REFLECTİON OF THE DEVELOPMENT İN FİNANCİAL SUBJECTS TO THE DAİLY LİFE İN REPUBLİC PERİOD (1923-1950)

Author : Mehmet EVSİLE
Number of pages : 1-26

Abstract

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilânından sonra malî ve iktisadî alanlarda da pek çok gelişme yaşanmıştır. Çalışma hayatında, özellikle çalışanların statüleri tespit edilmiştir. Ticaretin millîleştirilmesi çalışmalarına devam edilmiş; kaçakçılık, aracı tekeller, karaborsa, pahalılık ve ürün darlığı gibi ticaret hayatında sıkıntı meydana getiren problemler çözülmüştür. Türkiye’de bütçe uygulamaları esaslı bir sisteme bağlanmış, dönemin sonuna kadar genel bütçe ve vilâyet bütçeleri uygulaması devam etmiştir. Osmanlı döneminden intikal eden dış borçlar ödenmiş; bu dönemde olabildiği kadar dış borçtan kaçınılmıştır. Bu konuların tamamının gündelik hayata yansımaları olmuştur. Bu makalemizde, basılı eserlerdeki bilgilerin yanında Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerîdesi’ndeki bilgilerin esas alınması suretiyle yukardaki konuların gündelik hayata yansımaları takip edilmiştir.

Keywords

Türkiye Cumhuriyeti, Malî ve İktisadî Gelişmeler, Çalışma Hayatı, Ticaret Hayatı, Bütçe Uygulamaları, Dış Borçlar.

Read:1963

Download: 849