NA’TLARDA HZ. PEYGAMBER TAVSİFLERİ: YAHYÂ NAZÎM DÎVÂNI ÖRNEĞİ
PROPHET MUHAMMAD’S DESCRIPTIONS IN NA’TS: THE CASE OF YAHYA NAZIM’S DIVAN

Author : Muhammet KUZUBAŞ
Number of pages : 126-155

Abstract

Edebiyat tarihimizde takriben altı asırlık bir döneme hâkim olan klâsik Türk edebiyatının temelinde İslamî kültürün yeri büyüktür. Bu bağlamda İslâmî literatür çerçevesinde ortaya çıkan birçok farklı edebî türün klâsik edebiyat şairlerinin ilgisini çektiği, eserlerinde onlara ayrı bir kıymet verdikleri görülmektedir. Söz konusu edebî türlerden birisi de na’ttır. Hz. Peygamber’e karşı hissetikleri muhabbetin bir göstergesi olarak pek çok şairin coşkuyla kaleme aldığı na’t, edebiyatta en çok sevilen ve rağbet gören türlerdendir. Klâsik edebiyatımızda divanlarda ve mesnevilerde na’t yazmak bir gelenektir. Şairler, başta Kur’ân-ı Kerîm olmak üzere hadis-i şeriflerden ve tasavvuf kültürü çerçevesinde teşekkül eden Hz. Peygamber anlayışından yola çıkarak yüzlerce na’t yazmışlardır. Çalışmamızda, klâsik edebiyatta en fazla na’t yazan şairlerden birisi olmasıyla bilinen Yahyâ Nazîm’in Dîvân’ında yer alan na’tlardaki Hz. Peygamber tavsifleri incelenecek, şairin muhayyilesindeki Hz. Peygamber tasavvuru ortaya konmaya çalışılacaktır.

Keywords

Klasik Türk Edebiyatı, Yahyâ Nazîm, Hz. Peygamber, Na’t.

Read:1067

Download: 359