DENEYİMSEL PAZARLAMANIN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: GLORIA JEAN’S COFFEES ÖRNEĞİ
AN INVESTIGATION INTO THE IMPACT OF EXPERIENTIAL MARKETING ON CUSTOMER SATISFACTION: THE CASE OF GLORIA JEAN'S COFFEES

Author : Ahmet Saruhanoğlu - - Gülmira KERİM
Number of pages : 321-337

Abstract

Bu çalışmanın amacı; deneyimsel pazarlama ile müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda İstanbul ilinde Avrupa yakasında bulunan Gloria Jean’s Coffees mağazalarını ziyaret eden 400 tüketicinin katılımı ile bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri; kişisel bilgi formu, deneyimsel pazarlama ölçeği ve müşteri memnuniyeti ölçeğinden oluşan anket aracılığıyla toplanmış ve SPSS 24.0 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda; duyusal, duygusal, davranışsal ve ilişkisel deneyimin müşteri memnuniyetine olumlu etki ettiği belirlenmiştir. Cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, kahve içme alışkanlığı ve kahve mağazası ziyaret sıklığına göre katılımcıların deneyimsel pazarlama algısı ve müşteri memnuniyeti arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır. Eğitim durumuna göre deneyimsel pazarlama algısı farklılık gösterirken, müşteri memnuniyeti düzeyleri arasında ise anlamlı farklılık yoktur. Araştırmada elde edilen sonuçlar ışığında, uygulayıcılar ve araştırmacılar için önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Deneyimsel Pazarlama, Müşteri Memnuniyeti, Gloria Jean’s Coffees

Read:596

Download: 226