ADIYAMAN İLİ VE YÖRESİ AĞIZLARI SÖZ VARLIĞINDA COĞRAFYA TERİMLERİ
GEOGRAPHICAL TERMS IN THE DIALECTS OF ADIYAMAN PROVINCE

Author : Serdar Yavuz
Number of pages : 1-8

Summary

Türkiye Türkçesinin en önemli zenginliklerinden biri olan ağızlar, bünyelerinde barındırdıkları farklı birçok ses ve şekil özellikleriyle Türkçe kelimelerin değişim ve gelişim çizgisini ortaya koymada belirleyici bir rol oynamaktadır. Yazı dilinde olmayan birçok ses, şekil ve kelimeye ağızlarda rastlamak mümkündür. Adıyaman ili ve yöresi de köklü geçmişi ve bölgede yaşayan halkın yapısı itibariyle zengin ağız bölgelerimizden biridir. Bu çalışmanın amacı, zengin ağız bölgelerimizden birisi olan Adıyaman ili ve yöresindeki coğrafya terimlerini tespit etmek ve bu terimlerin Türkiye Türkçesindeki kullanım özelliklerini belirlemektir. Coğrafya alanındaki bilimsel terimler tespit edilirken Prof. Dr. Reşat İzbırak’ın Coğrafya Terimleri Sözlüğü ile Doç. Ferruh Sanır’ın Coğrafya Terimleri Sözlüğü’ndeki terimler üzerinden hareket edilmiştir. Çalışmamızda, Adıyaman yöresi söz varlığı ile ilgili en kapsamlı çalışmayı hazırlayan Burak Telli ve Türker Barış Bulduk’un “Adıyaman İli ve Yöresi Ağızları Söz Varlığı” eserindeki coğrafya terimleri incelenecektir.

Keywords

Ağız, Adıyaman ili ve yöresi ağızları, söz varlığı, coğrafya terimleri.

Read:572

Download: 254