OSMANLI DEVLETİ’NDE “AİLE”NİN HUKUKİ YAPISI ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME
AN ANALYSIS ON THE LEGAL STRUCTURE OF THE FAMILY IN THE OTTOMAN EMPIRE

Author : Mehmet ali ekinci
Number of pages : 338-347

Abstract

Özet Osmanlı Devlet’inde toplum yapısını ve düzenini anlamak için, aile’nin hukuk yapısı iyice incelenmelidir. Çalışmamız da Osmanlı Devlet’inde aile’nin hukuki yapısı üzerinde durulmaktadır. Hukuk yapısını anlamak için, ilk başvuru yaptığımız kaynaklar genel olarak şer’iyye sicilleridir. Aile’de hukukun başlama evresi bireylerin evliliğe karar vermeleriyle ve nikahın kıyılmasıyla beraber başlamaktadır. Çalışmamızın amacı, kadın ve erkek birey evlendiklerinde birbirlerinin üzerindeki hak ve sorumlulukları ile alakalı bilgiler sunmaktır. Sonuç olarak, aile’deki nişan, nikah, mehir, boşanma gibi konuların detaylı bir şekilde incelenip, şer’iyye sicillerinden örnekler verilerek konunun daha iyi anlaşılması için gayret edilmiştir

Keywords

Aile Hukuku, Nişan, Nikah, Mehir ve Boşanma

Read:590

Download: 232