ISSN:2149-9225

Etik Kurulu Değerlendirmesi


Kesit Akademi Dergisi/The Journal of Kesit Academy request “ETHICS COMMITTEE REVIEW” for all kinds of scientific research and studies related to data collection methods such as “human, society and human interact with historical artifacts and cultural assets to be conducted on the survey, test, scale, interview, observation, computer environment test, video/film recording and voice recording”.

Etik Kurul Değerlendirmesi İhtiyacı

Kesit Akademi Dergisi/The Journal of Kesit Academy'ye gönderilen makalelerde, araştırmaya konu insan ve grupların araştırma öncesinde, sırasında ve sonrasında haklarının korunması, zarar görmelerinin önlenmesi, bilgilendirilmiş olarak onamlarının alınması ilkesi uyarınca sosyal bilimler alanındaki araştırma ve çalışmaları çevrenin korunmasını da göz önünde tutarak “insan, toplum ve insanın etkileşim içinde bulunduğu tarihi eser ve kültürel varlıklar üzerinde yürütülecek anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, bilgisayar ortamında test, video/film kaydı ve ses kaydı” gibi veri toplama yöntemleri ile yapılacak her türlü bilimsel araştırma ve çalışmalara ilişkin “ETIK KURUL ONAYI” talep edilmektedir.

What we require of authors

In all manuscripts (of either completed studies or study protocols) describing research on human subjects (irrespective of study design), we require authors to provide the following information. In the case of studies that have been reviewed by an ethics review committee, we require an explicit statement at the end of the Methods section stating that the study has been approved by a legally constituted ethics committee and giving the name and study reference of the committee. Study protocols must be accompanied by a copy of the approval letter submitted along with the manuscript. In the case of studies that have been exempted from review, we require an explicit statement at the end of the Methods section stating that the study has been submitted to a legally constituted ethics committee and deemed exempt from review and giving the name and study reference of the committee. If this process has not been conducted by an ethics committee, then we require a copy of the letter detailing the permissions; depending on the provenance of the letter, we may need to ask for further clarification. If we judge that the author of the letter did not appropriately fulfil the role of an ethics committee, then we will require the author to submit the study to a legally constituted ethics committee. In such cases, we will not take any further decisions until either the study is approved or deemed exempt from review. If a study has not been submitted to a legally constituted ethics committee, then we will require authors to submit it and will not take any further decisions until either it is approved or the committee deems it exempt from review. The subsequent decision should be recorded in an explicit statement at the end of the Methods section stating that the study has been submitted to a legally constituted ethics committee, report the committee name, the decision, and study reference of the committee.

Yazarlardan Beklentiler

Bir etik inceleme komitesi tarafından incelenen çalışmalarda, çalışmanın yasal olarak oluşturulmuş bir etik kurul tarafından onaylandığını ve komitenin isim ve çalışma referansını verdiğini belirten Yöntemler bölümünün sonunda açık bir beyanda bulunulması gerekmektedir. Çalışma protokolleri, makale ile birlikte gönderilen onay mektubunun bir kopyası ile birlikte yapılmalıdır. İncelemeden muaf tutulan çalışmalarda, çalışmanın yasal olarak oluşturulmuş bir etik kuruluna sunulduğunu ve incelemeden muaf sayıldığını ve isminin ve çalışmanın referansını verdiklerini belirten yöntemler bölümünün sonunda açık bir ifadeyle belirtilmelidir. Bu süreç bir etik komite tarafından yapılmadıysa, izinleri detaylandıran mektubun bir kopyasını talep ediyoruz. Kesit Akademi Dergisi/The Journal of Kesit Academy mektubun menşeine bağlı olarak, daha fazla açıklama isteme hakkını saklı tutmaktadır. Mektubun yazarının bir etik kurulunun rolünü uygun bir şekilde yerine getirmediğine karar verirsek, yazarın çalışmayı yasal olarak oluşturulmuş bir etik komitesine sunmasını şart koşulmaktadır. Bu gibi durumlarda, ya çalışma onaylanana ya da gözden geçirilmekten muaf tutulana kadar daha fazla karar alınmamaktadır. Yasal olarak oluşturulmuş bir etik kuruluna bir çalışma sunulmamışsa, yazarların bunu sunmasını ve onaylanıncaya veya komitenin gözden geçirilmeden muaf tutulmasına kadar herhangi bir karar almayacaklarını kabul etmeliyiz. Sonraki karar, çalışmanın yasal olarak oluşturulmuş bir etik kuruluna sunulduğunu, komitenin adını, kararını ve çalışma komitesinin referansını belirterek, Yöntemler bölümünün sonunda açık bir beyanda kaydedilmelidir.

The Key Principles of Ethical Research are

The emotional well-being, physical well-being, rights, dignity and personal values of research participants should be secured;

Research participants and contributors should be fully informed regarding the purpose, methods and end-use of the research.

They should be clear on what their participation involves and any risks that are associated with the process.

These risks should be clearly articulated and if possible quantified;

Research participants must participate in a voluntary way, free from coercion. Participants have the right to withdraw at any time;

Research must be independent and any conflicts of interest or partiality must be explicit; normally information provided by the participants should be anonymous. At all times confidentiality must be assured.

Etik Araştırmanın Temel İlkeleri:

Araştırma katılımcılarının duygusal refahı, fiziksel esenliği, hakları, haysiyetleri ve kişisel değerleri güvence altına alınmalıdır;

Araştırma katılımcıları ve katkıda bulunanlar, araştırmanın amacı, yöntemleri ve son kullanımı hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.

Katılımlarının neler içerdiği ve süreçle ilişkili riskler konusunda açık olmalıdırlar. Bu riskler açıkça ifade edilmelidir ve mümkünse nicelenmelidir;

Araştırma katılımcıları, zorlamadan bağımsız, gönüllü bir şekilde katılmalıdır. Katılımcılar herhangi bir zamanda geri çekilme hakkına sahiptir;

Araştırma bağımsız olmalı ve herhangi bir çıkar çatışması ya da parsiyelliği açık olmalıdır; normalde katılımcılar tarafından sağlanan bilgiler anonim olmalıdır. Her zaman gizlilik sağlanmalıdır.

Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.