Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


11 SayıEditör
Dr. Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ - Uzm. Çiğdem ŞAHİN

Elazığ  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFerhat KARABULUT  
ZAMAN VE MEKÂN KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE AHMED YESEVİ’DE VARLIK MESELESİ
Sayı 11, s.1-31

THE PROBLEM OF “BEİNG” IN AHMET YASAWI ACCORDING TO TIME AND SPACE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1281
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serhat ODLUYURT - Özgül Aldemir FIRAT  
OTİZMLİ ÇOCUKLARDA ÖNCÜL-TEMELLİ UYGULAMALAR: ALANYAZIN İNCELEMESİ
Sayı 11, s.32-47

ANTECEDENT-BASED INTERVENTIONS FOR CHILDREN WITH AUTISM: LITERATURE REVIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1288
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hürriyet GÖKDAYI  
YENİ LİSAN HAREKETİ VE DİL PLANLAMASI
Sayı 11, s.48-73

NEW LANGUAGE MOVEMENT AND LANGUAGE PLANNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1302
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertuğrul İbrahim KIZILKAYA  
BİLİM, TEKNİK VE HEİDEGGER ÜZERİNE BİR NOT
Sayı 11, s.74-85

A NOTE ON SCIENCE, TECHNIQUE AND HEIDEGGER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1304
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyit TAŞER  
ABDURRAHMAN ŞEREF BEY VE “COĞRAFYA-YI UMUMİ” KİTABI
Sayı 11, s.86-94

ABDURRAHMAN SEREF BEY AND GEOGRAPHY BOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1306
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali BALCI - Gül TUNCEL  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖNYARGI VE AYRIMCILIĞA İLİŞKİN DENEYİMLERİNİN FENOMENOLOJİK ANALİZİ
Sayı 11, s.95-115

PHENOMENOLOGİCAL ANALYSİS OF TEACHER’S CANDİDATES’ EXPERİENCES İN PREJUDİCE AND DİSCRİMİNATİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1315
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz KIZILÇİM  
RIMBAUD ŞİİRİNDE BEN BİR BAŞKASI MIDIR ?
Sayı 11, s.116-128

"I" IS THERE ANOTHER IN THE POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1326
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadettin GÜLTEKİN  
TÜRK FINDIĞININ ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ: M.PORTER’IN DIAMOND (ELMAS) MODELİNE GÖRE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 11, s.129-149

INTERNATIONAL COMPETITIVE POWER OF TURKEY’S HAZELNUT: AN EVALUATION ACCORDING TO M. PORTER’S DIAMOND MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1282
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatoş UNCU - Bircan ULAŞ KADIOĞLU - Pınar SOYLAR  
FAZLA KİLOLU VEYA OBEZ YETİŞKİNLERİN GECE YEME DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 11, s.150-157

EVALUATION OF NIGHT EATING SYNDROME OF OVERWEIGHT OR OBESE ADULTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1289
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülzar İSMAYİL  
FİNLANDİYA İLE SOVYETLER BİRLİĞİ ARASINDA YAŞANAN KIŞ SAVAŞI’NA VE DEVAM SAVAŞI’NA TATAR TÜRKLERİNİN KATILIMI
Sayı 11, s.158-172

PARTICIPATION OF THE TURKISH TATARS IN THE WINTER WAR AND IN THE ONGOING WAR BETWEEN FINLAND AND THE SOVIET UNION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1290
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa YENİASIR - Burak GÖKBULUT  
NEVZAT YALÇIN’IN “EN ESKİ EN UZAK” ADLI ESERİ ÜZERİNE FOLKLORİK BİR İNCELEME
Sayı 11, s.173-183

FOLKLORIC EXAMINATION ON “THE OLDEST THE FARTHEST” BY NEVZAT YALÇIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1292
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan SANKIR  
SANATIN ÖZNESİ VE NESNESİ OLARAK KADIN
Sayı 11, s.184-199

WOMEN AS SUBJECT AND OBJECT OF ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1293
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emin ARSLAN - Ediz GÜRİPEK - Cemal İNCE  
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE MESLEK SEÇİMİ İLİŞKİSİ: TURİZM ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 11, s.200-217

RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY AND PROFESSION CHOICE: A RESEARCH ON TOURISM STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1297
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muharrem Kürşad YANGİL  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 11, s.218-229

THE EVALUATION OF PRESERVICE TURKISH LANGUAGE ARTS TEACHERS’ READING HABITS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1301
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlgün Özen ÇINAR - Asiye KARTAL - Gülbahar Korkmaz ASLAN  
ZİHİNSEL ENGELLİ KARDEŞİ OLAN VE NORMAL KARDEŞİ OLAN ÇOCUKLARIN KARDEŞ İLİŞKİLERİ
Sayı 11, s.230-244

SIBLING RELATIONSHIPS OF CHILDREN WITH MENTALLY DISABLED SIBLINGS AND NORMAL SIBLINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1308
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer YARAŞIR - Mustafa YENİASIR  
KIYAFET REFORMUNU DESTEKLEYEN KIBRIS MÜFTÜSÜ HASAN HİLMİ EFENDİ’NİN ŞİİRİNDE FES
Sayı 11, s.245-255

FEZ IN THE POEMS OF CYPRUS MUFTI HASAN HILMI EFENDI WHO SUPPORTED CLOTHING REFORM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1311
Özet | Abstract | Tam Metin |

Talat AYTAN - Gökhan GÜNEŞ  
2017 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANAN 5.SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ METİNLERİN TEMALARI VE TÜRLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 11, s.256-275

AN EVALUATION ON THE THEMES AND GENRES OF THE TEXTS ON THE 5TH YEAR TURKISH COURSE BOOKS PREPARED ACCORDING TO THE 2017 TURKISH TEACHING PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1313
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur AY  
ANLATI TEMEL KİŞİSİNİN NESNESİNE MESAFESİNİN ANLATININ ZAMAN KURGUSU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ve “KARABİBİK” ÖRNEĞİ
Sayı 11, s.276-296

THE EFFECT ON THE TIME FICTION OF THE NARRATION OF THE DISTANCE TO THE OBJECT OF THE NARRATIVE BASIC PERSON AND "KARABİBİK" EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1316
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ufuk ALKAN - Bülent KUŞAKSIZOĞLU  
TÜRKİYE’DE YATIRIM FONLARININ GETİRİYE DAYALI PERFORMANS DEĞERLEMESİ
Sayı 11, s.297-320

PERFORMANCE EVALUATION OF THE MUTUAL FUNDS IN TURKEY BASED ON THE RETURNS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1325
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa AKKAYA  
EVLİYA ÇELEBİNİN SEYAHATNAMESİ’NDE “ÜSKÜDAR”
Sayı 11, s.321-338

“USKUDAR” IN EVLIYA CELEBI’S BOOK OF TRAVELOGUES “SEYAHATNAME”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1330
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ARSLANDERE - Mahmut TEKİN  
ÜRETİMDE HATA ÖNLEME ARACI OLARAK POKA-YOKE SİSTEMİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ
Sayı 11, s.339-350

POKA-YOKE SYSTEM AS AN ERROR PREVENTION TOOL IN PRODUCTION AND AN APPLICATION EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1283
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melda AKBABA - Gamze ÖZEL - Fetullah YILDIZ  
YÖRESEL YEMEKLERİN RESTORAN MENÜLERİNDE YER ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: KİLİS MUTFAĞI ÖRNEĞİ
Sayı 11, s.351-364

DETERMINING THE LEVEL OF USING LOCAL MEALS IN RESTAURANT MENUS: KİLİS CUISINE SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1291
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevinç TÜRKMEN AKSU  
İNSAN ARAŞTIRMASINDA ONTOLOJİK BİR YAKLAŞIM VE MODERN AHLÂKIN KÖKENİ OLARAK RESSENTİMENT
Sayı 11, s.365-378

AN ONTOLOGICAL APPROACH IN HUMAN RESEARCH AND RES-SENTIMENT AS THE ORIGIN OF MODERN MORALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1307
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet USLU  
HÜSEYİN SU HİKÂYELERİNDE ÇOCUK ANLATICI ve BAKIŞ AÇISININ KULLANILIŞI VE İŞLEVİ
Sayı 11, s.379-396

THE USE AND FUNCTION OF CHILD NARRATOR AND THEIR POINT OF VIEW IN SHORT STORIES OF HÜSEYIN SU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1312
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tunahan AVCI - Metin AKTAŞ  
ÜLKELER BAZINDA KATILIM BANKACILIĞININ KARLILIK LİKİDİTE VE RİSKLİLİK AÇILARINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 11, s.397-420

COMPARİSON OF PARTİCİPATİNG BANKİNG İN TERMS OF PROFİTABİLİTY LİQUİDİTY AND RİSK ON A COUNTRY BASİS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1329
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi YILDIZ  
SOSYAL BİLİMLERDE ÖRNEKLEME SORUNU: NİCEL VE NİTEL PARADİGMALARDAN ÖRNEKLEME KURAMINA BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ
Sayı 11, s.421-442

SAMPLING PROBLEMS IN SOCIAL SCIENCES: A HOLİSTİC VIEW TO THE SAMPLING THEORY FROM QUANTITATIVE AND QUA-LITATIVE PARADIGMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1279
Özet | Abstract | Tam Metin |

Davut NACAR - Zülfü DEMİRTAŞ  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Sayı 11, s.443-456

TEACHERS 'VIEWS ON QUALIFICATIONS OF SCHOOL ADMINISTRATORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1324
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan EROL - Gülin TEREK ÜNAL  
DEXTER VE BATES MOTEL DİZİLERİNDE TRAVMA VE ŞİDDETİN SUNUMUNUN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Sayı 11, s.457-475

COMPARATIVE ANALYSIS OF PRESENTATION OF TRAUMA AND VIOLENCE IN THE TV SERIES “DEXTER” AND “BATES MOTEL”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1295
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurettin MENTEŞ - Halil İbrahim ŞENGÜN  
MARKA BAĞIMLILIĞININ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: DİYARBAKIR İLİNDE CEP TELEFONU KULLANICILARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 11, s.476-490

THE EFFECT OF BRAND LOYALTY ON PURCHASING BEHAVIORS: A RESEARCH ON MOBILE PHONE USERS IN DIYARBAKIR PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1318
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin İLHAN - Muhammed Felat AKTAN  
KELİLE ve DİMNE’ DE ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ DİL UNSURLARI
Sayı 11, s.491-498

OLD ANATOLİAN LANGUAGE İTEMS İN THE KALİLA we- DİMNA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1319
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şengül AKGÜL  
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI ÖĞRETİM PROGRAMININ AMAÇLARININ VE İÇERİĞİNİN ALAN UZMANI GÖRÜŞLERİNE DAYALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 11, s.499-535

EVALUATION OF THE OBJECTIVES AND CONTENT OF MUHAMMAD’S LIFE CURRICULUM DEPENDING ON THE DOMAIN EXPERTS’ VIEWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1320
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşat TUTAR - Şaban HÖL - Hamza KANDEMİR  
YAŞAM STİLLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE YORDAMA ETKİSİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 11, s.536-549

THE PREDICTIVE INFLUENCE OF LIFE STYLES ON ENTREPRENEURSHIP: A RESEARCH ON CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT OF MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1322
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim ERDEK  
ASLANAPA’DAKİ BAZI KÖYLERDE TESPİT EDİLEN DOKUMALAR
Sayı 11, s.550-560

WEAVINGS IDENTIFIED IN SOME VILLAGES IN ASLANAPA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1323
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk BAZARCI  
TÜKETİCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN REKLAMDA MESAJ STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 11, s.561-577

THE IMPACT OF CONSUMER'S PERSONALITY ATTRİBUTES ON ADVERTISING MESSAGE STRATEGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1327
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet ÇAKAR - Yetkin BULUT  
POLİTİK PAZARLAMA BAĞLAMINDA BELEDİYE BAŞKANLARININ PERFORMANSLARININ GENEL SEÇİMLERDE MENSUBU OLDUĞU PARTİYE ETKİSİ: ATAKUM BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Sayı 11, s.578-595

THE PARTY EFFECT OF MUNICIPAL PRESIDENTS 'GENERAL ELECTIONS ON THE PERFORMANCE OF POLITICAL MARKETING: ATATURK MUNICIPALITY SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1280
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ÖZDEMİR - Burcu KARAFİL  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİL ÖĞRENME MOTİVASYON DÜZEYLERİ İLE GENEL ÖZ YETERLİK İNANCI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 11, s.596-606

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN LANGUAGE LEARNING MOTIVATION AND SELF-EFFICIACY BELIEFS of UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1284
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülden GÖK - Abdullah ERDEM - Ufuk ÖZEN  
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN İNSAN HAKLARI BİLGİ VE BİLİNÇ DÜZEYİ, DAVRANIŞ FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 11, s.607-629

HUMAN RIGHTS KNOWLEDGE AND CONSCIOUSNESS LEVEL OF THE STUDENTS OF OFFICE MANAGEMENT VOCATIONAL HIGH SCHOOL OF SELÇUK UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1296
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayrullah KESEK - Hasan GEDİK  
NÖROPAZARLAMA YAKLAŞIMININ TÜKETİCİ DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Sayı 11, s.630-656

THE IMPACT OF NEUROMARKETING ON CONSUMER THOUGHTS: MALATYA INONU UNIVERSITY SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1298
Özet | Abstract | Tam Metin |

Edanur KARAKAŞ - Demet YİĞİT - Özkan YILMAZ  
ORTAÖĞRETİM FEN DERSLERİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMININ DERSE YÖNELİK ÖĞRENCİ MOTİVASYONUNA ETKİSİ: ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 11, s.657-672

THE EFFECT OF USING INTELLIGENT BOARD IN SECONDARY SCIENCE COURSES ON STUDENT MOTIVATION: STUDENT OPINIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1299
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süreyya DOĞAN  
EKOELEŞTİRİ VE BUKET UZUNER’İN ROMANLARI
Sayı 11, s.673-692

ECO-CRITICISM AND BUKET UZUNER’S NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1305
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan BAYIK - Asuman Seda SARACALOĞLU  
MESLEK YÜKSEKOKULU SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI İHTİYAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 11, s.693-711

EVALUATION OF YOUR NEEDS OF THE VOCATIONAL SCHOOL HAIR CARE AND BEAUTY SERVICES PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1321
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe SOY TEMÜR - İlyas İlker İŞLER  
BIST PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜNE KAYITLI İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 11, s.712-729

EVALUATION OF FINANCIAL PERFORMANCE BY TOPSIS METHODS OF THE COMPANIES PROVIDED TO THE RETAIL TRADE SECTOR IN THE ISTANBUL STOCK MARKET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1334
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan KIZILDAĞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: FUZULİ BAYAT. KADİM TÜRKLERİN MİTOLOJİK HİKÂYELERİ
Sayı 11, s.730-733


Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1285
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  6.ASOSCONGRESS

   

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri