Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


13 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ - Uzm. Çiğdem ŞAHİN

ELAZIĞ  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet EVSİLE  
CUMHURİYET DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ (1923-1950)
Sayı 13, s.1-19

HEALTH SERVICES IN REPUBLICAN PERIOD (1923-1950)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1407
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncer ÖNDER  
JOAQUIN RODRIGO'NUN KLASİK GİTAR ESERLERİNDE NEOKLASİZM’İN ETKİSİ
Sayı 13, s.20-39

NEOCLASICAL EFFECTS ON JOAQUIN RODRIGO'S CLASSICAL GUITAR WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1392
Özet | Abstract | Tam Metin |

Songül KURU - Emel GÜR  
ELAZIĞ YÖRESİ GELENEKSEL GİYİM KÜLTÜRÜNDE ERKEK YELEKLERİ
Sayı 13, s.40-52

MEN'S WAISTCOATS IN THE TRADITIONAL CLOTHING CULTURE OF ELAZIĞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1335
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selen IŞIK MADEN - Ayşegül BAYKUL - Evin AKGÜN  
TÜRKİYE’DE 1980 SONRASI ENFLASYON VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ZAMAN SERİLERİ İLE ANALİZİ
Sayı 13, s.53-63

ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN INFLATION AND UNEMPLOYMENT BY TIME SERIES AFTER 1980 IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1383
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yener ÖZEN  
AHLAKİ KARAKTERİN DEĞİŞMEZLİĞİ: ONUR
Sayı 13, s.64-79

THE IMMUTABILITY OF THE MORAL CHARACTER: HONOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1386
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Onur HASDEDEOĞLU  
XIX. YÜZYIL TÜRK ROMAN KAHRAMANLARININ MESLEKLERİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 13, s.80-102

AN ASSESSMENT ON THE PROFESSIONS OF XIXTH CENTURY TURKISH NOVEL HEROES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1391
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet ÇAKAR  
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE DEMİNG ÖRNEĞİ
Sayı 13, s.389-408

TOTAL QUALITY MANAGEMENT AND DEMING EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1415
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan Vedat SÖNMEZ - Lutfiye ÖZDEMİR  
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN SÜREÇ İNOVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 13, s.103-116

THE EFFECT OF ORGANİZATİONAL CULTURE ON PROCESS İNNOVATİON AND A RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1404
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgay MÜNYAS  
SERMAYE PİYASASI KURULUNU’NUN İDARİ PARA CEZALARI UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ
Sayı 13, s.117-131

AN ANALYSE ON ADMINISTRATIVE MONETARY PENALTIES OF CAPITAL MARKETS BOARD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1405
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeliz YEŞİL - Franc VİDİC - Mevsim Çağla CENGİZ  
SLOVENYA VE TÜRKİYE'DE KADIN GİRİŞİMCİLERİDESTEKLEYEN KURUM VE KURULUŞLARIN ANALİZ EDİLMESİ
Sayı 13, s.132-158

ANALYZING INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS SUPPORTING WOMEN ENTREPRENEURS IN SLOVENIA AND IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1408
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KUL - Uğur AYDEMİR  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI DÜŞÜNCE EĞİLİMLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 13, s.159-172

EXAMINATION OF REFLECTIVE THINKING TENDENCIES OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHER CANDIDATES ACCORDING TO SOME DEMOGRAPHIC VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1414
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur AY  
SEVİNÇ ÇOKUM’UN ROMANLARINDA ŞAHISLARIN SUNUMUNDA KULLANILAN TEKNİKLER
Sayı 13, s.173-191

THE TECHNIQUES USED IN THE PRESENTATION OF PERSONS IN SEVİNÇ ÇOKUM’S NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1423
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Cafer ŞAKAR  
THOMAS HOBBES’TA İKTİDAR VE EĞİTİM İLİŞKİSİ
Sayı 13, s.192-209

POWER AND EDUCATION RELATIONSHIP IN THOMAS HOBBES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1387
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tunay KARAKÖK  
OSMANLI-BİZANS UCUNDA İKİ SAVAŞÇI GRUP: GAZİLER VE AKRİTAİLER
Sayı 13, s.210-226

Two Fighters Groups at The Ottoman-Byzantine’s Borders: Ghazis And Akritas
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1400
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mert AĞAOĞLU  
HASSA MİMARLAR OCAĞI VE SERMİMAR EBUBEKİR AĞA’NIN HAYATI İLE MİMARBAŞILIĞI DÖNEMİNDE İSTANBUL’DA YAPILAN İKİ ESER
Sayı 13, s.227-242

TWO WORKS MADE IN ISTANBUL DURING THE PERIOD OF CHIEF ARCHITECTURE WITH THE LIFE OF THE ORGANIZATION OF HASSA ARCHITECTS AND CHIEF ARCHITECT EBUBEKIR AGHA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1401
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemile ONAT KÖROĞLU - Burcu AVCIBAY VURGEÇ - Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ - Meltem AKBAŞ  
PRENATAL DÖNEMDE BİLGİ EDİNME KONUSUNDA TEKNOLOJİNİN KULLANIMI
Sayı 13, s.243-250

USE OF TECHNOLOGY ON INFORMATION ON PRENATAL PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1310
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre YAMANER - Faruk YAMANER - Osman İMAMOĞLU - Esin Çağla KESKİN  
SPOR EĞİTİMİ ALMAKTA OLAN ÖĞRENCİLERİN AHLAKI TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI
Sayı 13, s.251-257

INVESTIGATION OF THE MORAL ATTITUDES OF STUDENTS WHO ARE TAKING SPORTS TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1273
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Emrah YAMAN - Mikail AYDEMİR  
NOKTALAMA İŞARETLERİNİN İSTASYON TEKNİĞİ İLE ÖĞRETİMİ SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 13, s.258-270

VIEWS OF STUDENTS ABOUT TEACHING POINT SIGNALS TO STATION TECHNIQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1394
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa AKSOĞAN - Harun BAYER - Mehmet Ozan GÜLADA - Enes ÇELİK  
İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SİBER GÜVENLİK FARKINDALIĞI: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Sayı 13, s.271-288

CYBER SECURITY AWARENESS OF THE STUDENTS OF THE FACULTY OF COMMUNICATION: INONU UNIVERSITY SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1396
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan DOĞAN  
DİVAN ŞİİRİNDE KÂSE/KÂSE-İ FAĞFÛR BENZETMESİ
Sayı 13, s.289-297

THE SİMİLE OF ‘KASE-İ FAĞFUR’ İN OTTOMAN POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1402
Özet | Abstract | Tam Metin |

Durmus KARCİ  
KAZAKİSTAN’DAKİ AHISKA TÜRKLERİNİN DİL TERCİHLERİ VE KİMLİKLERİNE ETKİLERİ
Sayı 13, s.298-312

THE EFFECTS OF LANGUAGE CHARACTERS AND IDENTITY OF MESKHETİAN TURKISH IN KAZAKHSTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1403
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülden GÖK  
AHİLİKTE TÜKETİCİNİN KORUNMASI
Sayı 13, s.313-321

CONSUMER PROTECTİON İN AHİ TRADESMAN ORGANİZATİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1406
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin GÜVEN  
SÜPERMARKET-HİPERMARKETLERDE KULLANILAN DUYUSAL PAZARLAMA ÖĞELERİNİN ANALİZİ
Sayı 13, s.322-340

THE ANALYSIS OF SENSORY MARKETING ITEMS IN SUPERMARKETS AND HYPERMARKETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1409
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda ERAT - Osman ÖZKUL  
ALİ ŞERİATİ DÜŞÜNCESİNDE SİYASAL İSLAM: KAVRAMSAL BİR ANALİZ
Sayı 13, s.341-356

POLITICAL ISLAM IN THE LIGHT OF ALI SHARIATI: A CONCEPTUAL ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1410
Özet | Abstract | Tam Metin |

İnci AYDIN ÖZHAN - Recep Cengiz AKÇAY  
SINIF REHBER ÖĞRETMENLERİNİN OKUL ÖRGÜTLENMESİ İÇERİSİNDEKİ GÖREVLERİ İLE İLGİLİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Sayı 13, s.357-378

THE VİEWS OF THE SCHOOL PRİNCİPAL AND THE TEACHERS ABOUT THE ROLES OF CLASS GUİDANCE TEACHERS AT A SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1411
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan KONCA - Egemen ERMİŞ - Necati Alp ERİLLİ - Abdurrahim KAPLAN - Yunus BERK  
SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 13, s.379-388

COMPARISON OF PERSONALITY TRAITS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS WHO DO SPORTS AND THOSE WHO DO NOT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1413
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda ÇALI  
452 NUMARALI ELBİSTAN ŞER’İYE SİCİL DEFTERİNİN 200-300 SAHİFELERİNİN KONU FİHİRİSTİ 1286-1287 (1869-1870)
Sayı 13, s.409-445

452 NUMBERED ELBİSTAN ŞERİİYE REGISTRATION OF 200-300 HOUSES OF THE REGIONAL BOOK 1286-1287 (1869-1870)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1417
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kaya TABANLİ - Mukadder ÇAKIR  
GÜNÜMÜZ YENİ MEDYA ORTAMINDA ÇALIŞMA VE ZİHİNSEL ZANAATKÂRLIK
Sayı 13, s.446-462

INTELLECTUAL CRAFTSMANSHIP AND LABOUR IN TODAYS NEW MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1421
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent SAYAK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Hülya ARGUNŞAH, "KADIN VE EDEBİYAT: BABASININ KIZI OLMAK..."
Sayı 13, s.463-467

Hülya ARGUNŞAH, "KADIN VE EDEBİYAT: BABASININ KIZI OLMAK..."
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1395
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  6.ASOSCONGRESS

   

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri