Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


14 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ - Uzm. Çiğdem ŞAHİN

ELAZIĞ  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet EVSİLE  
CUMHURİYET DÖNEMİNDE ZİRAAT VE HAYVANCILIK ALANINDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER (1923-1950)
Sayı 14, s.1-30

DEVELOPMENTS OCCURED IN AGRICULTURE AND RAISING ANIMALS IN REPUBLICAN PERIOD (1923-1950)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1428
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Zafer DANIŞ - Ömer BÜBER  
SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİNDE ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM
Sayı 14, s.31-49

SOLUTION FOCUSED APPROACH IN SOCIAL WORK INTERVENTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1438
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep AKAY  
KONUŞMA ANALİZİ VE YABANCI DİL DERSLERİ
Sayı 14, s.50-60

SPEECH ANALYSIS AND FOREIGN LANGUAGE LESSONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1457
Özet | Abstract | Tam Metin |

Güldem DÖNEL AKGÜL - Esra GEÇİKLİ - Faruk KONAN - Ekrem KONAN  
FEN EĞİTİMİNDE SANAL LABORATUVAR KULLANIMI HAKKINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
Sayı 14, s.61-74

OPINIONS OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES ON THE USE OF VIRTUAL LABS IN TEACHING OF SCIENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1427
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeniz ANBARLI BOZATAY - Muhammet Tolga AYYILDIZ  
TÜRKİYE’DE ENGELLİLERİN İSTİHDAM SORUNLARINA YÖNELİK KAMU POLİTİKALARI
Sayı 14, s.75-93

PUBLIC POLICIES FOR EMPLOYEMENT PROBLEMS OF DISABLED PEOPLE IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1462
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Caner TÜRK  
BİZANS EĞİTİM MÜESSSESELERİNİN OSMANLI EĞİTİM MÜESSESELERİNE TESİRİ
Sayı 14, s.94-114

THE EFFECTS OF BYZANTINE EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON OTTOMAN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1218
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent ESKİN  
AKSARAY İLİNDE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) UYGULAMALARININ ANALİZİ
Sayı 14, s.115-126

ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA) APPLICATIONS IN AKSARAY PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1429
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice MERTOĞLU  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMAYA İLİŞKİN TUTUMLARININ ÖĞRETİM STİLLERİ VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 14, s.127-152

EXAMINATION OF TEACHER CANDIDATES' ATTITUDES TOWARD INCLUSION BY THEIR TEACHING STYLES AND SOME OTHER VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1433
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan TÜRKMEN  
MUAMMER B. ABBÂD’IN TABİİ ZORUNLULUK NAZARİYESİNİN DEİZMİ ÇAĞRIŞTIRMASI
Sayı 14, s.153-161

EVOKING OF MUAMMAR B. ABBAD’S THEORY OF THE NATURAL OBLIGATION ON THE DEISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1435
Özet | Abstract | Tam Metin |

Polat TUNÇER  
ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINDA KAMU YÖNETİMİNİN HUKUKÎ SORUMLULUĞU
Sayı 14, s.162-187

LEGAL RESPONSIBILITY FOR PUBLIC ADMINISTRATION IN CHILDREN’S NEGLIGENCE AND ABUSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1437
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan AK - Pınar AKARÇAY  
SOSYOLOJİK, PSİKOLOJİK VE KURAMSAL AÇIDAN GÖÇ OLGUSU: KÜRESELLEŞMENİN İNSANİ VE VİCDANİ YÜZÜ
Sayı 14, s.188-202

MIGRATION REGARDING SOCIOLOGICAL, PSYHOLOGICAL AND THEORITICAL ASPECTS: HUMAN AND CONSCIOUS FACE OF GLOBALIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1441
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KAVLAK  
BATI FELSEFESİNDE EPİSTEMOLOJİ PROBLEMLERİ TARİHİ YA DA “BİLGİ” ÜZERİNE
Sayı 14, s.203-215

ON THE HISTORY OF EPISTEMOLOGY PROBLEMS OR "KNOWLEDGE" IN WESTERN PHILISOPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1442
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yener ÖZEN  
PSİKOLOJİK TRAVMALARDAN KORUNMA VE TEDAVİ
Sayı 14, s.216-230

PROTECTİON AND TREATMENT FROM PSYCHOLOGİCAL TRAUMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1443
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail SÖZEN  
BAĞLAMANIN İLKÖĞRETİM MÜZİK EĞİTİMİNDE BİR EŞLİK ÇALGISI OLARAK ÇOKSESLİ KULLANIMI
Sayı 14, s.231-257

POLYPHONIC USAGE OF BAGLAMA AS A ACCOMPANIER INSTRUMENT IN THE PRIMARY MUSIC EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1465
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan BOZKURT  
ŞABÂN-I SİVRİHİSÂRÎ’NİN KIYÂFET-NÂMESİNDE ARİSTO ESTETİĞİNİN YANSIMALARI
Sayı 14, s.258-272

REFLECTIONS OF ARISTO’S AESTHETIC IN THE KIYAFET-NAME OF SHABAN SIVRIHISARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1472
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KARAHAN - Mehmet Şerif YEŞİLKAYA  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK YETENEKLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Sayı 14, s.273-288

DETERMINATION OF THE FACTORS AFFECTING ENTREPRENEURSHIP SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS: FIRAT UNIVERSITY SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1475
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Hadi BULUT  
NURULLAH GENÇ’İN BİLARDO TELMİHLERİ KİTABINDA BİR ALEGORİ OLARAK BİLARDO
Sayı 14, s.289-295

BILLIARD AS AN ALLEGORY IN NURULLAH GENÇ’S BOOK BILARDO TELMIHLERI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1493
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Gül HÜSEYNİKLİOĞLU  
KARAMAN BEYLERBEYLİĞİ’NDEKİ KONAR-GÖÇERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ (1500-1522)
Sayı 14, s.296-313

THE OBLIGATIONS OF NOMADS IN KARAMAN PROVINCE (1500-1522)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1500
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekin DEVECİ  
SHOK-1’İN GRAFİTİ UYGULAMALARININ X-IŞINI VE ANATOMİ İLİŞKİSİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 14, s.314-323

EVALUATION OF SHOK-1’S GRAPHITE APPLICATIONS WITHIN THE X-RAY AND ANATOMY RELATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1459
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekin KAKAN - Gonca Hülya YAYAN  
ALP TAMER ULUKILIÇ VE MUSTAFA HORASAN ESERLERİNİN BİÇİM VE İÇERİK AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 14, s.324-343

INVESTIGATION OF ALP TAMER ULUKILIÇ AND MUSTAFA HORASAN'S WORKS İN TERMS OF FORM AND CONTENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1431
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan ÖZÇELİK  
DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCUYA BAŞVURU ZORUNLULUĞU (USÛL EKONOMİSİ İLKESİ VE HAK ARAMA HÜRRİYETİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME)
Sayı 14, s.344-352

APPEAL TO MANDATORY MEDIATION AS A CASE OF CONDITION (EVOLUATION IN THE CONTEXT OF THE PRINCIPLE OF JUDICIAL ECO-NOMY AND THE RIGHT TO LEGAL REMEDIES)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1436
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah TAŞ - Engin KURŞUN  
HASTALARA DAĞITILAN BROŞÜRLERİN ÖĞRETİMSEL MESAJ TASARIMI İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 14, s.353-378

DO INSTRUCTIONAL MESSAGE DESIGN PRINCIPLES WORK FOR PHYSIO-THERAPY AND REHABILITATION PATIENT LEAFLETS?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1447
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yenal TAKVA - Asena SOYLUK - Zeynep Yeşim İLERİSOY  
DİSİPLİNLER ARASI UYUMUN HAVALİMANI TERMİNAL YAPILARININ TARİHSEL GELİŞİMİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
Sayı 14, s.379-395

INVESTIGATION ON HISTORICAL DEVELOPMENT OF TERMINAL STRUCTURES OF COMPLETE AIRPORT BETWEEN DISCIPLINES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1450
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu METE  
DİN BİLİMCİSİ NE KADAR AGNOSTİKTİR?: ÇAĞDAŞ DİN BİLİMLERİNDE AGNOSTİSİZM SORUNU
Sayı 14, s.396-409

HOW AGNOSTIC IS THE RELIGIONSWISSENSCHAFTER?: THE PROBLEM OF AGNOSTICISM IN THE CONTEMPORARY RELIGIOUS SCIENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1458
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas İlker İŞLER  
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN BÜYÜME KATSAYILARINDA DEĞİŞİME NEDEN OLAN ETKİLER
Sayı 14, s.410-421

REASONABLE EFFECTS OF GROWTH COUNTRIES IN DEVELOPING COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1463
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan KAZAK  
TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN PERAKENDE VE ÜRETİM İŞLETMELERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇO VE GELİR TABLOLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 14, s.422-447

EVALUATION OF FINANCIAL PERFORMANCES OF RETAIL AND PRODUCTION BUSINESSES OPERATING IN TURKEY: A STUDY ON CENTRAL BANK SECTOR BALANCE SHEET AND INCOME STATEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1432
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selim SÖZER  
RAMUZ U’L EHADİS’TEN KAD’A İSKENDERPAŞA CEMAATİNİN DÖNÜŞÜMÜ
Sayı 14, s.448-460

TRANSFORMATİON OF İSKENDERPAŞA COMUNİTY: FROM RAMUZ U’L EHADİS TO KAD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1451
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ulvi GÜZEL - Egemen EEMİŞ - Necati Alp ERİLLİ - Aydan ERMİŞ  
SOSYAL İLİŞKİ DÜZEYLERİ AÇISINDAN SPORCU VE SEDANTERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 14, s.461-472

COMPARISON OF SOCIAL RELATIONSHIP LEVELS OF SEDENTARY AND ATHLETES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1467
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık CEYLAN - Çiğdem ÖZARI  
VADELİ İŞLEM PİYASALARI İLE SPOT PİYASALARININ BİRBİRİ İLE UYUMUNUN TEKNİK ANALİZ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 14, s.473-487

STUDY OF THE COMPATIBILITY OF THE FUTURES AND SPOT MARKET WITH RESPECT TO TECHNICAL ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1476
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan ÇAM - Aysel ERCİŞ  
İLİŞKİ PAZARLAMASI VE MÜŞTERİ SADAKATİ (SİİRT İLİ BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ)
Sayı 14, s.488-505

RELATIONSHIP MARKETING AND CUSTOMER LOYALTY (SİİRT PROVINCE BANKING SECTOR EXAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1477
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  6.ASOSCONGRESS

   

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri