Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


7 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ - Uzm. Çiğdem ŞAHİN

ELAZIĞ  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEmin ATASOY - Kuat T.SAPAROV - Alexandru ILIEŞ - Jan A.WENDT  
GDYNİA’DA TURİZMİN GELİŞİMİYLE İLGİLİ SORUNLAR
Sayı 7, s.1-14

PROBLEMS OF TOURISM DEVELOPMENT IN GDYNIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1109
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Muhsin KALKIŞIM  
TÜRKİYE’DEKİ İSLÂMÎ CEMAATLERİN AHLÂKÎ VE SOSYAL PROBLEMLERİ
Sayı 7, s.15-22

THE ETHICAL AND SOCIAL PROBLEMS OF TURKISH ISLAMIC COMMUNITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1129
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet EVSİLE  
TÜRKİYE-SURİYE SINIRINDA YAŞANAN EKONOMİK VE SOSYAL PROBLEMLER (1923-1960)
Sayı 7, s.23-29

ECONOMICAL AND SOCIAL PROBLEMS EXPERIENCED AT TURKEY-SYRIA BORDER (1923-1960)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1135
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah SOYKAN - Emin ATASOY - Elena GALAY - Beknur IZENBAYEV  
ETNOCOĞRAFYA PENCERESİNDEN BELARUS CUMHURİYETİNDEKİ POLONYALILAR
Sayı 7, s.30-48

POLISH PEOPLE IN THE REPUBLIC OF BELARUS THROUGH ETHNOGEOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1142
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selman YAŞAR  
ATATÜRK VE CUMHURİYET
Sayı 7, s.49-77

ATATÜRK AND REPUBLIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1105
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türker EROĞLU  
"TÜRKÜ NEDİR?"
Sayı 7, s.78-91

WHAT IS "TURKU"?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1130
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hadi SAGLAM  
HZ. EBÛ BEKİR’İN DEVLET BAŞKANI OLARAK YAPTIĞI İLK KONUŞMASININ İSLÂM İDARE HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 7, s.92-113

HZ. ABU BEKR MADE IN FIRST SPEECH PRESIDENT OF ISLAMIC LAW OF ADMINISTRATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1132
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gonca YAYAN - Oğuzhan SİVRİ  
FİLM AFİŞLERİ İLE İLETİŞİMİN SANAT OLGUSUNDAKİ YERİ
Sayı 7, s.114-126

THE ROLE OF COMMUNICATION THROUGH MOVİE POSTERS IN ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1113
Özet | Abstract | Tam Metin |

Handan DEMİRCİOĞLU - Halid Akif TUNCAY  
ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ, MATEMATİK ÖĞ-RETMENLERİNİN VE AKADEMİSYENİN ÖZELLEŞTİRME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ: KAĞIT ŞERİT SORUSU
Sayı 7, s.127-144

EVALUATION OF THE SPECIALIZING SKILLS OF PROSPECTIVE SE-CONDARY SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS, MATHEMATICS TEACHERS AND AN ACADEMICIAN: THE PAPER STRIP QUESTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1114
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sırma Oya TEKVAR  
PAZARLAMA ODAKLI HALKLA İLİŞKİLERDE ÜRÜN PAKETLEME VE SERGİLEME STRATEJİLERİNİN ÖNEMİ
Sayı 7, s.145-159

THE IMPORTANCE OF PRODUCT PACKAGING AND EXHIBITION STRATEGIES IN MARKETING PUBLIC RELATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1116
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cahit KAYA  
REHABİLİTASYON SÜRECİNDE YETENEKLERİN ÖLÇÜMÜ
Sayı 7, s.160-166

MEASUREMENT OF ABILITIES IN REHABILITATION PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1117
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yener ÖZEN  
FARKINDA MIYIZ? (BİLİŞSEL FARKINDALIK İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞUN İÇRELLEŞMESİ)
Sayı 7, s.167-189

ARE WE AWARE? (COGNITIVE AWARENESS AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING INTERNAL INTEGRATION)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1124
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özhan TUNCAY - Didem BARAN  
GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN OPTİMİZASYONU
Sayı 7, s.190-207

OPTIMIZATION OF SHORT TERM CAPITAL FLOWS IN DEVELOPING COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1134
Özet | Abstract | Tam Metin |

Talip ÖZTÜRK - Ömer KALAFATCI  
HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 7, s.208-223

EVALUATION OF LIFE SCIENCES COURSE CURRICULUM BASED ON TEACHERS VIEWS IN TERMS OF SOME VARIANCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1141
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevda Yaşar COŞKUN  
NEOLİBERAL DÖNÜŞÜME REKABET OTORİTELERİNİN KATKISI: TÜRK REKABET KURUMU ÖRNEĞİ
Sayı 7, s.224-239

CONTRIBUTION OF COMPETITION AUTHORITIES TO NEO-LIBERAL TRANSFORMATION: THE CASE OF TURKISH COMPETITION AUTHORITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1143
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seval YİNİLMEZ AKAGÜNDÜZ  
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ AHLAK EĞİTİMİNE ÖRNEK BİR DERS KİTABI: İBTİDAİLERE MALUMAT-I AHLAKİYYE VE MEDENİYYE
Sayı 7, s.240-257

AN EXAMPLE TEXTBOOK FOR MORAL EDUCATION IN II. CONSTITUTIONAL PERIOD: İBTİDAİLERE MALUMAT-I AHLAKİYE VE MEDENİYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1144
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerife DURMAZ  
AKDENİZ BÖLGESİNDE İŞGÜCÜ PİYASASININ ANALİZİ
Sayı 7, s.258-297

ANALYSIS OF LABOR MARKET IN MEDITERRANEAN REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1107
Özet | Abstract | Tam Metin |

Raziye ERDEM - Nevin GÜNER YILDIZ  
TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ
Sayı 7, s.298-315

AN OVERVIEW OF THE SPECIAL EDUCATION DEPARTMENTS OF THE UNIVERSITIES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1133
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cangül AKDAŞ  
“A AY” VE “BAL” FİLMLERİNDE ÇOCUĞUN ÖLÜM KAVRAMINI NASIL ANLAMLANDIRDIĞI ÜZERİNE
Sayı 7, s.316-336

"A AY,” AND “BAL” ON HOW TO UNDERSTAND THE CONCEPT OF CHILD DEATH IN MOVIES EXPLAINED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1127
Özet | Abstract | Tam Metin |

Koray SÜLER - Ahmet AKIN - Melek SÜLER  
ŞİDDETSİZLİĞE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE VERSİYONUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
Sayı 7, s.337-345

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE ATTITUDE TO NON-VIOLENCE SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1110
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa GELİN - Gonca YAYAN  
TÜRK KÜLTÜRÜNDE YER ALAN MİTOLOJİK SEMBOLLERİN VE MOTİFLERİN RAUF TUNCERİN ESERLERİNE YANSIMASI
Sayı 7, s.346-363

THE REFLECTION OF MYTHOLOGIC SYMBOLS AND MOTIVES IN TURKISH CULTURE INTO RAUF TUNCER`S WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1120
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlhami TUNCER - Mehmet Akif GÜNDÜZ  
KIRSAL KALKINMADA ELEKTRONİK TİCARETİN ROLÜ ÜZERİNE TEORİK BİR İNCELEME
Sayı 7, s.364-373

A THEORETICAL REVIEW ON THE ROLE OF ELECTRONIC COMMERCE IN RURAL DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1121
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncay TÜRKBEN - Fahri TEMİZYÜREK  
OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ETKİLEŞİMSEL OKUMA ÖĞRETİMİNİN ROLÜ
Sayı 7, s.374-388

THE ROLE OF INTERACTIVE READING TEACHING IN DEVELOPING READING COMPREHENSION SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1122
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Barış ASLAN  
TÜRKİYE-ALMANYA DIŞ TİCARETİNDE DÖVİZ KURU VE GELİR ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI
Sayı 7, s.389-406

EXCHANGE RATE AND INCOME EFFECT ON TURKEY-GERMANY FOREIGN TRADE: APPROACH OF ARDL BOUNDS TEST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1131
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren:  
Hazırlama: BATILILAŞMA DÖNEMİ OSMANLI CAMİ MİMARİSİNDE MÜKEBBİRELER
Sayı 7, s.407-420

MUKEBBIRES IN OTTOMAN’S WESTERNIZATION PERIOD MOSQUE ARCHITECTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1123
Özet | Abstract | Tam Metin |

L. A. Pokrovskaya Çeviren: Bülent Hünerli  
GAGAUZLARIN HRİSTİYAN DİNÎ TERMİNOLOJİSİ SİSTEMİNDEKİ MÜSLÜMANLIKLA İLE İLGİLİ UNSURLAR
Sayı 7, s.421-427

MUSLIM ELEMENTS IN THE SYSTEM OF THE GAGAUZ CHRISTIAN RELIGIOUS TERMINOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1128
Özet | Abstract | Tam Metin |

JOHN J. CURRY Çeviren:  
“ŞEYH’İN OLDUĞU YER EVİMİZDİR”: İBRAHİM-İ GÜLŞENÎ’NİN HAGİOGRAFİSİNDE SÜRGÜN KAVRAMI
Sayı 7, s.428-442

“HOME IS WHERE THE SHAYKH IS”: THE CONCEPT OF EXILE IN THE HAGIOGRAPHY OF IBRAHIM-I GULŞENI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1140
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice KADIOĞLU ATEŞ - Merve Gül MAZI  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: SINIF YÖNETİMİ: Prof. Dr. Ayhan AYDIN
Sayı 7, s.443-478

CLASSROM MANAGEMENT: Prof. Dr. Ayhan AYDIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1139
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  6.ASOSCONGRESS

   

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri