Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


9 SayıEditör
Dr.Özcan BAYRAK

Editör Yardımcısı
Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ - Uzm. Çiğdem ŞAHİN

ELAZIĞ  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenYusuf ÇETİN  
TÜRK SANATI BEZEME İKONOGRAFİSİ AÇISINDAN TAVUS KUŞU FİGÜRLERİNİN BİR DEĞERLENDİRMESİ
Sayı 9, s.1-17

AN ASSESMENT OF PEACOCK FIGURES IN THE ICONOGRAPHY OF TURKISH DECORATIVE ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1216
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur KESKİN  
PERFORMANS DEĞERLENDİRME HATALARININ ADLER EKOLÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 9, s.18-35

INVESTIGATION OF PERFORMANCE APPRAISAL ERRORS IN TERMS OF ADLERIAN ECHOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1186
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT - G. Tuğçe SÖYLEYİCİ  
SOSYAL MEDYA ve TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 9, s.36-54

RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL MEDIA AND CONSUMER BEHAVIORS: A RESEARCH ON SOCIAL MEDIA USERS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1200
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysi GÜNAL - Mehmet IŞIK - M.Sait ŞAHİNALP  
ANTALYA ŞEHRİNDEKİ GENEL SEÇİMLERİN (1983-2015) DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 9, s.55-74

ANALYSIS OF GENERAL ELECTIONS IN ANTALYA CITY (1983-2015)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1205
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taner GÜNEY  
TUTUM, HUKUKSAL YAPI VE ETNİK-DİLSEL ÇEŞİTLİLİĞİN GELİR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 9, s.75-82

THE IMPACT OF LATITUDE, COMMON LAW AND ETHNO-LINGUISTIC FRACTIONALIZATION ON INCOME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1179
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel SÜ ERÖZ - Ezgi ASLAN  
ISTRANCA (YILDIZ) ORMANLARININ REKREASYON POTANSİYELİNİN GÜLEZ METODU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 9, s.83-107

EVALUATION OF RECREATION POTENTIAL OF STRANDJA (YILDIZ) FOREST BY THE GULEZ METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1180
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bengü HIRLAK - Mustafa TAŞLIYAN - Enise FİDAN - Hatice GÜL  
DUYGUSAL ZEKÂNIN İŞ PERFORMANSI VE BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ: KAHRAMANMARAŞ’TA ÜRETİM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Sayı 9, s.108-130

THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND JOB PERFORMANCE AND SOME DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: A STUDY IN THE PRODUCTION SECTOR IN KAHRAMANMARAŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1181
Özet | Abstract | Tam Metin |

Utku ONGUN  
DEĞİŞEN TURİSTİK EĞİLİMLERE BİR CEVAP: KIRSAL TURİZM VE TÜRKİYE UYGULAMALARI
Sayı 9, s.131-143

AN ANSWER TO CHANGİNG TOURİSM TRENDS: RURAL TOURİSM AND TURKEY'S PRACTİCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1184
Özet | Abstract | Tam Metin |

Songül KURU - Pınar OLGAÇ  
GİYSİLERDE YAŞAYAN PULLAR
Sayı 9, s.144-152

STAMPS LIVING IN CLOTHES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1185
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail BECENEN  
ELEKTRİK EĞİTİMİNDE OKUL SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ
Sayı 9, s.153-157

IMPORTANCE OF SCHOOL INDUSTRY COOPERATION IN ELECTRICAL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1188
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Mahmut KALKIŞIM - Kadir Caner DOĞAN  
ESKİ TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ’NDE YAKINMA (ŞİKÂYET) KURUMLARI
Sayı 9, s.158-174

GRIEVANCE (COMPLAINTS) INSTITUTIONS IN THE OLD TURKISH-ISLAMIC STATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1201
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KAYA  
DOĞAL HAK KAVRAMI BAĞLAMINDA HOBBES VE SPİNOZA
Sayı 9, s.175-188

IN THE CONTEXT OF THE CONCEPT OF NATURAL RIGHTS, HOBBES AND SPINOZA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1202
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan KUŞCULOU  
BATILI KAYNAKLAR IŞIĞINDA AMERİKA-JAPON İLİŞKİLERİ (1853-1858)
Sayı 9, s.189-202

AMERİCAN-JAPANESE RELATIONS IN THE LIGHT OF WESTERN SOURCES (1853-1858)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1172
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve KOLCU - Mümine KALINDEMİRTAŞ KÜÇÜK  
SAĞLIK ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI
Sayı 9, s.203-213

THE ATTITUDES OF ASSOCIATE DEGREE STUDENTS IN THE FIELD OF HEALTH TOWARDS ELDERLY DISCRIMINATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1183
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doğanay ERYILMAZ  
ARA GÜLER’İN ÖYKÜCÜLÜĞÜ: “BABİL’DEN SONRA YAŞAYACAĞIZ”
Sayı 9, s.214-222

STORY WRITING OF ARA GULER: “WE WILL LIVE AFTER BABEL”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1190
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kevser GÜRCAN YARDİMCİ  
DESEN ESTETİĞİNİN GÖRÜNÜRLÜĞÜ; OSMANLI DÖNEMİ CİLT SANATI ÖRNEKLERİ
Sayı 9, s.223-237

THE VISIBILITY OF PATTERN AESTHETICS; EXAMPLES OF OTTOMAN PERIOD ART OF BOOKBINDING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1206
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alper AKGÜL  
BİR MÜZİK ARKEOLOĞU: SEMA MORİTZ
Sayı 9, s.238-244

A MUSIC ARCHAEOLOGIST: SEMA MORİZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1209
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman ÖZKAN - İsmail HİRA  
DİJİTAL MEDYA VE SOSYALLEŞME: 6-12 YAŞ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNE DAİR EBEVEYN GÖRÜŞLERİ (İSTANBUL ÖRNEĞİ
Sayı 9, s.245-270

DIGITAL MEDIA AND SOCIALIZATION: PARENTS VIEW ON 6-12 AGE CHILDREN SOCIALIZATION (ISTANBUL CASE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1214
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Sait ŞAHİNALP - Bedir ÇİFTÇİ - Veysi GÜNAL  
DİZİ TURİZMİ BAĞLAMINDA KARAGÜL TELEVİZYON DİZİSİ’NİN ESKİ HALFETİ’İYİ ZİYARET EDEN TURİSTLERİN ZİYARET KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 9, s.271-284

THE IMPACT OF KARAGÜL (BLACKROSE) TV SERIES ON VISIT DECISION OF TOURISTS VISITING OLD HALFETİ TOWN, IN TERMS OF SERIES TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1189
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semiha ÖNDER BALAMAN  
YABANCI UNSURLU ELEKTRONİK TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNİN MÖHUK KAPSAMINDA İNCELENMESİ
Sayı 9, s.285-312

AN EXAMINATION OF ELECTRONIC CONSUMER CONTRACTS WITH FOREIGN CHARACTER UNDER TURKISH LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1196
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu OYLUBAŞ KATFAR  
TARİHÎ ROMAN VE KARAKTERLEŞTİRME ÜZERİNE: HİLÂL GÖRÜNÜNCE’DEN GÖZYAŞI ÇEŞMESİ’NE BİR İNCELEME
Sayı 9, s.313-319

HISTORICAL NOVEL AND CHARACTERIZATION: RESEARCH ABOUT HİLÂL GÖRÜNÜNCE AND GÖZYAŞI ÇEŞMESİ NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1203
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra KAPLAN  
İLK EDEBÎ ROMAN İNTİBAH’TAKİ EBEDÎ ÇATIŞMA: KADIN PSİKOLOJİSİ, ANNEDEN KOPMA VE OĞLUN BİREYLEŞME MÜCADELESİ
Sayı 9, s.320-332

THE ETERNAL CONFLICT IN THE FIRST LITERARY NOVEL İNTİBAH: WO-MEN PSYCHOLOGY, SEPERATION FROM MOTHER AND STRUGGLE TO BE INDIVIDUAL OF SON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1204
Özet | Abstract | Tam Metin |

Akil Fikret TOSUN  
2000’ Lİ YILLARDAN GÜNÜMÜZE TÜRK SİNEMASINDA ŞİDDET İÇERİKLİ KORKU FİLMLERİNİN ZİHİNSEL - KÜLTÜREL ARKA PLANI
Sayı 9, s.333-344

THE MENTAL - CULTURAL BACKGROUND OF VIOLENT HORROR FILMS IN TURKEY CINEMA FROM 2000 TO PRESENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1215
Özet | Abstract | Tam Metin |

Talat ŞAFAK  
OSMAN CEMAL KAYGILI’NIN “ÇİNGENELER” ROMANINDA ÇİNGENELERİN ART ZAMANLI OLARAK TOPLUM DİLBİLİMSEL DURUMLARI
Sayı 9, s.345-360

DIACHRONIC GYPSIES SOCIOLINGUISTICS SITUATIONS NOVEL IN “ÇİNGENELER” BY OSMAN CEMAL KAYGILI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1177
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail KARAKUŞ  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİK ALGILARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 9, s.361-377

PRE-SERVICE TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS AND ATTITUDES TOWARDS PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1178
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neşe ARDA ONAR  
17. YÜZYIL TOPKAPI SARAYI ÇİNİ PANOLARINDA YER ALAN ÇİÇEK MOTİFLERİ
Sayı 9, s.378-388

FLOWER DESIGN IN TOPKAPI PALACE TİLE PANELS IN 17th CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1192
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ali UGAN  
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE KADINLARIN TEMSİLİYET ORANI VE SİYASİ PARTİLERDEKİ YERİ
Sayı 9, s.389-404

REPRESENTATION RATIO OF WOMEN IN TURKISH GRAND NATIONAL ASSEMBLY AND PLACE IN POLITICAL PARTIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1193
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağla ÜST CAN - Mehmet CAN  
KÜLTÜREL MİRAS ALANINDAKİ KÜLTÜR FESTİVALLERİNİN TURİZME ETKİSİ: GÜZELYURT TÜRK-YUNAN DOSTLUK, KÜLTÜR VE TURİZM FESTİVALİ ÖRNEĞİ
Sayı 9, s.405-412

THE IMPACT OF CULTURAL FESTIVALS IN THE FIELD OF CULTURAL HERITAGE TO TOURİSM: GUZELYURT TURKISH-GREEK FRIENDSHIP, CULTURE AND TOURISM FESTIVAL EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1197
Özet | Abstract | Tam Metin |

Buse ATALAY  
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA “ TATAR ”
Sayı 9, s.413-425

CLASSICAL TURKISH LITERATURE "TATAR"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1207
Özet | Abstract | Tam Metin |

Birol KESKİN  
25 HAZİRAN 1327 (1911) YILINA AİT SANAYİ-İ NEFİSE MEKTEBİ’NİN TALİMATNAMESİ VE DERS PROGRAMI
Sayı 9, s.426-468

CURRICULUM AND INSTRUCTIONS OF SANAYİ-İ NEFİSE (FORMER NAME FOR SCHOOL OF FINE ARTS) IN 25 JUNE 1327(1911)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1210
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kazim KARTAL  
1848/1849 (1264) TARİHLİ CİZYE DEFTERİNE GÖRE KAYSERİ’DEKİ RUM VE ERMENİ NÜFUS’UN SOSYO-EKONOMİK YAPISI
Sayı 9, s.446-482

SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF GREEK AND ARMENIAN POPULATION IN KAYSERI ACCORDING TO POLL-TAX (JIZYA) BOOKS DATED 1848/1849 (1264)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1212
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan YILDIZ  
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖZEL VE DEVLET HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA
Sayı 9, s.469-482

THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON THE ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS OF NURSES WORKING IN PRIVATE AND STATE HOSPITALS AND AN APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1213
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  6.ASOSCONGRESS

   

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri