ISSN:2149-9225

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNSAN HAKLARI BİLGİ DÜZEYİ İLE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA


Evrensel İnsan hakları bildirgesi insan hakları tarihinde bir kilometre taşıdır. Dünyadaki tüm bölgelerin yasal ve kültürel altyapısından yararlanılarak 10 Aralık 1948 de Birleşmiş milletler Genel Kurulunda dünyaya tüm insanların ortak bir başarı standardı olarak açıklanmıştır. İlk defa olarak temel insan haklarının tüm insanlar ve ülkeler için evrensel olarak korunduğunu bildirmiş ve 500 den fazla dile çevrilen bir belge olmuştur(universal-declaration-human-rights). İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakları korumak bu bildirgede genel amaçlar olarak ortaya çıkmaktadır. Birleşmiş Milletler düzenli olarak dünyadaki insan hakları ihlallerini gözlemekte ve raporlamaktadır. Ülkeler için eğitim insan hakları bilincinin gelişmesinde en önemli araçtır. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik yönde değişiklik meydana getirme sürecidir. Eğitimde sadece bilim dallarında uzmanlaşmak değil, aynı zamanda evrensel değerleri kazanmak, erdemli bir insan olmak ta amaç olarak görülmektedir. Dünya üzerinde bugün insan hakları bilinci insan olmanın bir erdemi olarak kabul edilmektedir. Platon “Bir erdemi geliştirmeye yol açmayan hiç bir şey eğitim olarak görülemez “ diyor. Eğitimli kişilerin yüksek düzeyde insan hakları bilincine sahip olmaları beklenmektedir. Sağlık personeli bu konuda en iyi eğitilmiş gruplar arasında olmalıdır. Bu amaçla bu çalışma, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde okuyan ve geleceğin sağlık elemanı olacak olan öğrencilerin insan hakları bilgi düzeyleri ile insan hakları tutum ve davranışlarının belirlenmesine yönelik olarak planlanmıştır. Çalışmada Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde okuyan 154 kız ve 110 erkek öğrencilere bir anket uygulanmıştır. Anket sonuçları SPSS programı yardımıyla analiz edilerek öğrencilerin insan hakları bilgi düzeyleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin örnek durumlarda tutum ve davranışlarının neler olabileceği incelenmiş ve sonuçlar çeşitli parametrelere göre analiz edilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler metinde tartışılmıştır.


Keywords


İnsan Hakları, İnsan Hakları Bilgi Düzeyi, İnsan Hakları Davranışı

Author: Gülden GÖK
Number of pages: 238-257
DOI: http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1597
Full text:
Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.