ISSN:2149-9225

İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DEMOKRATİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ


Bu çalışmanın amacı, ilkokul yöneticilerinin ve sınıf öğretmenlerinin demokratik tutumlarını incelemektir. Çalışmada ilkokul yöneticilerinin ve sınıf öğretmenlerinin tutumlarını mevcut şekliyle belirlemek amaçlandığı için betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini, 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan devlet okullarında ve özel okullarda görev yapmakta olan sınıf öğretmenleri ve ilkokul yöneticileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise Bağcılar, Bahçelievler ve Bakırköy ilçelerinde bulunan devlet okullarında ve özel okullarda görev yapan 337 sınıf öğretmeni ve 107 ilkokul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgiler Formu” ve “Demokratik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen veriler SPSS 23 programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde Anova testi, T testi, Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H testlerinden faydalanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda sınıf öğretmenlerinin demokratik tutumlarının çok düşük olmasa da ortanın üstünde olduğu görülmüştür. Sınıf öğretmenlerinin demokratik tutumlarının yaşa, cinsiyete, medeni duruma, mesleki kıdeme, okuldaki çalışma süresine, eğitim düzeyine ve çalıştıkları okul türüne göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği, ancak görev yapmakta oldukları ilçeye göre Bahçelievler ve Bakırköy ilçelerinde çalışan sınıf öğretmenlerinin, Bağcılar’da çalışan sınıf öğretmenlerine göre demokratik tutumlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İlkokul yöneticilerinin demokratik tutumlarının olumlu ve orta seviyenin biraz üstünde olduğu görülmüştür. İlkokul yöneticilerinin demokratik tutumlarının cinsiyete, yaşa, medeni duruma, mesleki kıdeme, görev yaptığı okuldaki çalışma yılı, eğitim düzeyine, görev yaptıkları okul türüne ve görev yaptıkları ilçeye göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.


Keywords


Demokratik tutum, ilkokul yöneticisi, sınıf öğretmeni

Author: Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR - - Necati KARAKÜLÇE
Number of pages: 39-59
DOI: http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1603
Full text:
Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.