ISSN:2149-9225

FARKLI MODERNLİKLER KURAMINA BİR KATKI: ONTOLOJİK VE FORMEL MODERNLİKLER


Modernin çıkışı ve “Batıküre”yi kaplamasının ardından yaşanan toplumsal, kültürel, ekonomik, teknolojik, bilimsel değişiklikler sonucu yerküreye hâkim olan Batı karşısında “Batı-küre” dışında kalan uluslar kendilerini bu değişiklikleri uygulamak zorunda hissetmişlerdir. Fakat geçen zaman içerisinde ne modernite otantik çıkış özelliklerini ne de geleneksel uluslar otantik yaşam şekillerini devam ettirdikleri görülmüştür. Hem Batı kendi modernitesini elden geçirmiş (bize göre biraz da postmodern çıkışlar modernitenin kendisine çekidüzen vermesi tavrıdır.), hem de diğer uluslar (Batı’nın ötekisi) inanç ve kültür kotlarına uygun kendi modern-liklerini üretmişlerdir. Bu duruma farklı, yerel, Batı dışı, akışkan (likidity), geç, düşünümsel (refleksivity), çoklu (multible), çoğul (plural), yüksek modernlikler gibi isimlendirmelerde bu-lunulmuştur. Bu isimlendirmeler bize tek ve evrensel bir modernliğin olamayacağını göster-mektedir. Lakin bütün bu adlandırmalar asıl ayırımın nerede oluştuğu ile ilgili bir açıklama sunmamaktadır. Biz bu çalışmamızda bu ayırımın ontolojik (inanca değgin)alanla ilgili olduğu-nu ve “Batıküre” dışındaki ulusların ontolojik alanla fazla bir değişikliğe gitmeden formel (şekil ve kazanımlarla ilgili) alanda alabildiğine modernleşebildiğini belirtmeye çalıştık. Çalışmamız-da Modernite terimini ontolojik modern anlamında, modernlik terimini de dünyanın kendi inanç ve kültür alanını terk etmeden modern kurum ve kurallara uygun bir yaşamı benimsemiş olma hali anlamlarında kullandık.


Keywords


Modernite, Modernlik, Farklı Modernlikler, Ontolojik/Formel Modernlikler

Author: Selim SÖZER
Number of pages: 295-304
DOI: http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1607
Full text:
Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.