ISSN:2149-9225

MARKA GÜVENİNİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE MARKA AŞKININ ARACILIK ROLÜ


Bu çalışmanın amacı, marka güveninin satın alma niyeti üzerindeki etkisinde marka aşkının aracılık rolünü araştırmaktır. Çalışmada İzmir ilinde yaşamakta olan 18 yaşından büyük bireyler, X marka beyaz eşya kullanıcıları hedef alınmış ve 500 kişiye yüz yüze anket yöntemi uygulanmıştır. Kolayda örnekleme yöntemine göre belirlenen katılımcılar veri kaynağını teşkil etmektedir. Saha çalışmasında elde edilen veriler öncelikle analize uygunluk açısından çeşitli kontrollerden (normallik analizi ve Cronbach Alfa testi) geçirildikten sonra korelasyon, Açıklayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi, Yapısal Eşitlik Modeli, Sobel test teknikleri ile analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda, marka güveninin satın alma niyeti üzerindeki etkisinde marka aşkının aracılık rolü olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca marka aşkı ve marka güveninin satın alma niyeti üzerinde, marka güveninin marka aşkı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.


Keywords


Marka aşkı, marka güveni, satın alma niyeti, tüketici

Author: Ebru ONURLUBAŞ - - Remzi ALTUNIŞIK
Number of pages: 116-135
DOI: http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1608
Full text:
Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.