KONTAKT KODLAMA DİLİYLE SANAL ÇALGI KİTAPLIĞI OLUŞTURMA: TÜRK MÜZİĞİ ÇALGISI UD ÖRNEĞİ
VIRTUAL INSTRUMENT CREATION WITH KONTAKT CODING LANGUAGE: TURKISH MUSIC INSTRUMENT UD EXAMPLE

Author : Seyhan CANYAKAN
Number of pages : 136-159

Summary

Bu araştırmanın amacı, Türk Müziği çalgısı Udun Kontakt programlama diliyle tasarımı ve bu çalgıya ait sanal kitaplığın oluşturulmasıdır. Literatür taraması sonucunda özellikle yurt dışında ud çalgısının sanal kitaplığı kitaplaştırılırken, enstrümanın karakteristik özelliğinin yok edildiği, özellikle komalı seslerin olmadığı, temel bir dizinin (do majör) içerisindeki seslerin örneklendiği, ses tınısının Ud çalgısından çok lavtaya benzetildiği görülmüştür. Bu çalışma ayrıca Kontakt Program Diliyle (kontakt script) programlanmış olması nedeniyle diğer çalışmalardan ayrılır. Literatürde henüz bu çalışmadaki gibi 10 mikrofon seçeneğiyle yapılmış bir ud sanal çalgı kitaplığı yoktur. Yine çalışmada Ud üzerindeki tüm komalı seslerin natürel bir biçimde seslendirilmesi ve kaydedilmesi gerçekleştirilmiştir. Çalışma deneysel bir çalışma, evreni geleneksel Türk müziği çalgıları, örneklemi ise ud çalgısıdır. Çalışmanın kuramsal bilgilerine ulaşılırken Literatür tarama yönteminden yararlanılır. Çalgıda kullanılan konvolüsyon tekniği de yazarın daha önceki çalışmalarında oluşturduğu ülkemizdeki belli başlı konser salonlarından alınan impulse örneklerinden oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda, konvolüsyon yöntemiyle de birleştirilen sanal çalgının tınısal özelliklerinin başarılı olduğu görülmüştür.

Keywords

Müzik Teknolojisi, Ud, Sanal çalgı, Ses kitaplığı.

Read:1554

Download: 490