HZ. MUHAMMED’İN HAYATI ÖĞRETİM PROGRAMININ AMAÇLARININ VE İÇERİĞİNİN ALAN UZMANI GÖRÜŞLERİNE DAYALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2017-11
Number of pages: 499-535
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; Hz. Muhammed’in Hayatı dersi öğretim programının amaçlarının ve içeriğinin alan uzmanı görüşlerine dayalı olarak incelenmesidir. Araştırmaya Atatürk Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültelerinde görev yapan 60 alan uzmanı katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak alan uzmanlarının Hz. Muhammed’in Hayatı öğretim programının genel amaçlarına, kazanımlarına ve içeriğine yönelik katılım düzeylerinin tespit etmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 20.0 for Windows programı kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, problem ve alt problemler, amaç, önem ve araştırma konusu kısaca tanıtılmıştır. Hz. Muhammed’in Hayatı öğretim programı, bu programın uygulanmasında temel alınan ilkeler, programın genel ve özel amaçları ve bu dersin içeriği tanıtılmıştır. Araştırmada izlenen model, evren-örneklem ve veri toplama araçları hakkında bilgi verilmiştir. Araştırma verilerinden elde edilen bulgular açıklanmış ve yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda araştırmadan elde edilen sonuçlara, teklif ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the domain experts’ views on the objectives and content of the curriculum which is about Muhammad’s Life lesson that takes place in the new education system. 60 domain experts, who work in the Faculty of Theology of Ataturk University, Ankara University, Marmara University and Istanbul University, took part in the study. In the study a questionnaire that was developed by the researcher and a questionnaire form in which several variants took part were used as data collection tools in order to determine domain experts’ participation levels to the general objectives, educational attainments and content of the Muhammad’s Life curriculum. In the statistical analysis of the datum gathered in the study the program called SPSS 20.0 for Windows was used. Within the context of the study, problems and sub-problems, objectives, significance and the research subject were tried to be introduced within the frame of a conceptual infrastructure. The Muhammad’s Life curriculum, the principles selected as baselines in the application of this curriculum, the general and particular objectives of the curriculum and the content of this lesson are introduced. Information about the model followed in the research, population-sample and data collection tools, application and about the processes of data analysis were given. The findings obtained from the research data were explained and commented. In consequence of the study, the results obtained from the research, suggestions and proposals that were brought forward were given place.

Keywords