AZERBAYCAN HAVSIZ HALILARININ BİR GRUBU HAKKINDA ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2018-15
Number of pages: 19-33
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de havlı yer yaygılarına genel olarak halı adı verilirken, hav içermeyenlere düz dokuma yaygılar adı verilmektedir. Azerbaycan’da ise Türk yaygı kültüründen farklı olarak tüm yaygılar halı başlığı altında ele alınarak havlı ve havsız halılar olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Azerbaycan’daki havsız halılar grubuyla ilgili az sayıda araştırma bulunmaktadır. Palaz, cecim, şedde gibi bu grup içinde yer alan eski örnekler çalışmanın konusunu teşkil etmektedir. Azerbaycan havsız halılarının bu grubu üretildikleri coğrafi bölgeler, tarihçe, renk, desen ve teknik özellikleri açısından araştırılacaktır. Bu sayede Azerbaycan’da bu grupta bulunan yaygılarla, yakın isimlerle Türkiye’de üretilenler arasındaki benzerlikler ve farklılıkları belirlemek için temel bilgiler oluşmuş olacaktır.

Keywords

Abstract

In Turkey weave carpets are commonly referred to as carpet while flat-weave carpets are called as straight weave. In Azerbaijan, in contrast to Turkish carpet culture, all carpets are generally organized as carpet and is researched in two groups, such as weave and flat-weave carpets. There are a few researches regarding to to flat-weave carpets in Azerbaijan. Rugs, Cecim, Şede, contain the ancient examples in this group and are the subject of the research. The geographical regions, history, color, design and technical features of Azerbaijani production group of flat-weave carpets will be researched. In order to identify the similarities and differences between Azerbaijani and Turkish production of flat-weave carpets the basic information will be formed in this field.

Keywords