ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERİN BATIL İNANÇ DÜZEYLERİ İLE MUTLULUK DÜZEYLERİ VE DİNİ YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2019-21
Number of pages: 178-220
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, üniversiteli öğrencilerin bâtıl inanç düzeyleri ile dinî yönelim ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Survey (tarama) yöntemi ve anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada çalışma grubunu; evrenden amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat ve Tıp Fakültesi’nden toplam 434 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin bâtıl inanç düzeylerini ölçmek amacıyla “Yeni Çağ İnanışları Ölçeği”; iç güdümlü ve dış güdümlü dindarlık düzeylerini ölçmek amacıyla “Dinsel Eğilim Ölçeği” ve mutluluk düzeylerini ölçmek amacıyla “Oxford Mutluluk Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi için bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (anova) ve korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin bâtıl inançlar (Yeni Çağ inanışları) ve bunun tüm boyutları, iç güdümlü, dış güdümlü dindarlık eğilimleri ile mutluluk düzeyleri arasında pozitif yönde ve anlamlılık düzeyinde ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Yine genel bâtıl inanç düzeyleri ve bâtıl inançların tüm boyutları ile iç güdümlü ve dış güdümlü dindarlık düzeyleri arasında pozitif yönde ve anlamlılık düzeyinde ilişkiler olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to examine the relationship between superstition levels of university students and their religious orientation and happiness levels. Survey model and questionnaire technique were used in this research. The study group composed of 434 freshman and senior year students whom are selected with universal sampling method from Çanakkale 18 Mart university faculty of theology and medical faculty.In the research as a data collection tools, “New Age Beliefs Scale”, “Religious Tendency Scale” and “Oxfords Happiness Scale” were used. “New Age Beliefs Scale” was used in order to measure the superstition levels. “Religious Tendency Scale” was used to measure intrinsic and extrinsic religiosity levels. “Oxfords Happiness Scale” was used to measure happiness levels. Independent samples t-test, one-way analysis of variance (anova) and correlation analysis were used for resulting survey data. As the result of study, it was determined that there were positively and significance level between superstitious beliefs (New Age Beliefs) and all dimensions of it, intrinsic and extrinsic religiosity tendencies with happiness levels. Once again, it was seen that there were positive and meaningful relations between general superstition levels and all aspects of superstitions with intrinsic and extrinsic religiosity.

Keywords