MOLLA NƏSRƏDDİN SİZİ DEYİB GƏLMİŞƏM EY MƏMİN MÜSƏLMAN GARDAŞLARIM

Author:

Year-Number: 2019-21
Number of pages: 173-177
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Azerbaycan ədəbiyyatı mətbuatı tarihində ilk inqilabi demokratik satirik məcmua olan “Molla Nəsrəddin” jurnalı 1906-cı il aprelin 7-də (19-da) «Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlarım» hayğırışı ilə mübarizə meydana girir. Bu jurnalın nəşri ilə Mirzə Cəlil Azərbaycan ictimai fikir, ədəbiyyat və mətbuatı tarixində yeni dövrün təməlini qoyur. İster milli müstəmləkə ağalığını, İran və Türkiyə despotizmini, istərsə də xalq Kütlələrini ağlagəlməz dərəcədə istismar edən burjua mükədar hökmranlığını ifşa edirdi. Qaniçən xanlar, bəylər və miədarlar, mövhumatçı ruhanilər jurnalın kəsgin satira hədəfinə çevrilirdi. Jurnal bütün dünya Müsəlmanlarına xitab edən dili ilə az bir zamanda Yaxın ve Orta Şərqdə yanqı oyadır.

Keywords

Abstract

Molla Nasreddin, the first revolutionary democratic satirical magazine in the history of the Azerbaijani literary press, begins the fight on April 7, 1906 with the shout "I told you, my Muslim brothers." With the publication of this magazine, Mirza Jalil Azerbaijan lay the foundation for a new era in the history of public opinion, literature and the press. Esther exposes the imperialism of national colonialism, despotism of Iran and Turkey, and the bourgeois rule of the bourgeoisie, which exploits even the masses of the people. The bloodthirsty khans, bayes and maadars, the ruling clerics have been the target of the magazine's satire. The magazine, in a language that appeals to Muslims all over the world, sparks a fire in the Middle East in the near future.

Keywords