OZAN KANYONU’NUN JEOMORFOLOJİSİ, MALATYA/ TÜRKİYE,
THE GEOMORPHOLOGY OF THE OZAN CANYON, MALATYA/ TURKEY

Author:

Number of pages : 116-128

Abstract

Çalışmada Darende ve Malatya havzalarını birleştiren ve Tohma çayı tarafından açılmış olan Hisarcık Boğazı’nın doğu kesimi incelenmiştir. Bu kesimde boğaz, kanyon görüntüsü kazanmakta ve “Ozan Kanyonu” olarak adlandırılmaktadır. Bu araştırmanın amacı Ozan Kanyonu’nun oluşumu, gelişimi ve jeomorfolojik özelliklerini açıklamaktır. Çalışma arazi gözlem ve incelemelerine dayanmaktadır. Sahanın haritaları CBS yazılımları kullanılarak oluşturulmuştur. İnceleme sahasının temelinde Üst Jura-Alt Kretase’ye ait kireçtaşları bulunmaktadır. Bu formasyon üzerine diskordans olarak yatay ve yataya yakın Eosen arazileri gelmektedir. Eosen arazileri, üst üste iki basamak oluşturacak şekilde korniş ve şevlerden oluşmaktadır. Eosen formasyonu üzerinde diskordans olarak Miyosen arazileri yer almaktadır. Tohma çayı önce Miyosen arazileri üzerine konsekant olarak kurulmuştur. Daha sonra temelde yer alan Üst Jura-Alt Kretase kireçtaşları içerisine epijenik olarak gömülmüştür. Ozan Kanyonu, 18 km uzunluğa sahiptir. Kanyonda nispi yarılma farkı 700 m kadardır. Kornişlerde yamaç eğim değerleri 70-80o’leri bulmakta ve dik bir duvar görüntüsü ortaya çıkmaktadır.

Keywords

Abstract

The eastern part of Hisarcık Gorge which merges Darende and Malatya basins and has been opened by Tohma river has been studied. In this section the gorge is transformed into a canyon and has been named "Ozan Canyon". The aim of this study is to explain the formation, development and geomorphological characteristics of Ozan Canyon. The study is based on field observations and studies. Maps of the terrain were formed by using GİS software. The foundation of the field area is comprised of Upper Jurassic-Lower Cretaceous aged limestones. Horizontal and near-horizontal Eocene layers are located on this formation unconformably. Eocene lands consist of cornices and slopes. The Miocene lands are located on the Eocene formation as discordance. The Tohma river was first established consequent on the Miocene fields. Later, the stream was buried epigenically within the Upper Jurassic-Lower cretaceous limestones at the basement. The length of the Ozan Canyon is 18 km. The relative cleavage difference of the canyon amounts to around 700 m. The slope inclination values in the cornices are 70-80o and it is look like a steep wall.

Keywords