Nature Tourism Policies: Turkey Case

Author:

Year-Number: 2021-29
Number of pages: 1-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Doğa turizmi, bireylerin doğal bir ortamda dinlenmek, farklı kültürleri görmek ve doğa ile iç içe olmak, şehirlerin kalabalığından, gürültüsünden ve hava kirliliğinden uzaklaşmak amacıyla kırsal alanda kalmayı tercih ettikleri bir turizm türüdür. Turizmin farklı yönleriyle önemi ve birçok ekonomik alanı yakından ilgilendiren bir faaliyet olması ticaret, tarım ve sanayi gibi bir politika olarak ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Türkiye'de 1963 yılından bu yana uygulanan Planlı Kalkınma Dönemi'nde turizm sektörü ile ilgili birçok önlem alınmış ve uygulamaya konul-muştur. Bu çalışmanın amacı, doğa turizmi ile ilgili ulusal turizm politikalarını beş yıllık kalkınma planları kullanarak değerlendirmektir. Bu araştırmada nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi tekniği kullanılmış ve elde edilen veriler MAXQDA analiz programı ile analiz edilmiştir. 1963 yılından itibaren hazırlanan tüm kalkınma planlarında turizmin yer aldığı tespit edilmiştir. Tüm kalkınma planları için yapılan kelime bulutu şemasında kırsal turizm, sürdürülebilirlik, ekoturizm, doğa, yerel ve politika kelimelerine daha sık yer verildiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

Nature tourism is a type of tourism in which individuals prefer to stay in a rural area to rest in a natural environment, seeing different cultures, and being intertwined with nature, away from the crowds, noise, and air pollution of the cities. The importance of tourism with its different aspects and the fact that it is an activity that is closely related to many economic fields necessitates it to be handled as a policy such as trade, agriculture, and industry. During the Planned Development Period, which has been implemented in Turkey since 1963, many measures have been taken and put into practice regarding the tourism sector. The purpose of this study is to evaluate national tourism policies related to nature tourism by using five-year development plans. In this research, content analysis technique, one of the qualitative analysis methods, was used and the data obtained were analyzed with the MAXQDA analysis program. It has been determined that tourism has been included in all development plans prepared since 1963. In the word cloud chart made for all development plans, it has been understood that words such as rural tourism, sustainability, ecotourism, nature, local, and politics came to the fore.

Keywords