Babaların Çocuk Yetiştirme Tutumları ile İlkokul 4. Sınıfa Devam Eden Çocuklarda Öz Kavramı Arasındaki İlişki

Author:

Year-Number: 2021-29
Number of pages: 210-227
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, annelerin bakış açısından babaların çocuk yetiştirme tutumları ve ilkokul 4.sınıfa devam eden çocuklarda öz kavramı incelenmiştir. Çalışma grubunu ilkokul 4.sınıfa devam eden çocuklar (n=228) ve babaları (n=228) oluşturmuştur. Veri toplamada “Eşlerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği (EŞTÖ) B Formu” ile “Piers Harris Öz Kavramı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler yapılmış; değişkenlerin normallik dağılımına göre t-Testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H Testleri ile Spearman Brown Korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Çalışmada çocuk sayısı arttıkça babaların demokratik tutumlarının azaldığı; baba tutumlarının yaş ve öğrenim durumuna göre farklılaştığı belirlenmiştir. EŞTÖ Demokratik Tutum alt boyut puanlarıyla PHÇÖKÖ Mutluluk, Popülarite, Davranış ve Fiziksel Görünüm alt boyut puanları arasında orta, Kaygı ve Zihinsel alt boyut puanları arasında zayıf ve pozitif yönlü; EŞTÖ Aşırı Hoşgörülü Tutum alt boyut puanlarıyla PHÇÖKÖ Fiziksel Görünüm alt boyut puanları arasında zayıf ve Zihinsel alt boyut puanlarıyla orta ve pozitif yönlü; EŞTÖ Baskıcı ve Otoriter Tutum alt boyut puan-larıyla PHÇÖKÖ Mutluluk ve Davranış alt boyut puanları arasında zayıf ve negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, fathers 'child-rearing attitudes from the mothers’ point of view and the concept of self in children attending the 4th grade primary school were examined. The participants of the study are 4th grade primary school students (n=228) and their fathers (n=228). To gather data, “Assessment of Parenting Attitudes of Couples Scale (APACS) B Form” and “Piers-Harris Self Concept Scale (PHSCS)” are applied. Descriptive analysis is preferred to analyze the data. According to the results of the normality tests, t-Test, one-way analysis of variance (ANOVA), Mann Whitney U Test, Kruskal-Wallis H Tests and Spearman Brown correlation coefficient are applied. In the study, as the number of children increased, their democratic attitudes decreased; It has been determined that father attitudes differ according to age and education level. A moderate relationship is found between the scores of the APACS Democratic Attitude sub-dimension and the Happiness, Popularity, Behavior, and Physical Appearance sub dimension scores of PHSCS. A weak and positive relationship is found between the scores of the APACS Democratic Attitude sub-dimension and the Anxiety and Mental sub dimension scores of PHSCS. A weak correlation is found between the scores of the Overly Tolerant Attitude sub dimension of the APACS and the Physical Appearance sub-dimension scores of PHSCS.  There is a moderate and positive relationship between Mental sub dimension scores of PHSCS. There is a weak and negative relationship between the scores of the APACS’ Oppressive and Authoritarian Attitude sub-dimension and the Happiness and Behavior sub-dimension scores of PHSCS.

Keywords