Sporcu Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma: Vicdani Zekâ ve Empati

Author:

Year-Number: 2021-29
Number of pages: 60-71
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlu tarih boyunca dünya üzerinde hakimiyet kurabilmek için sürekli çalışmalar yapmaktadır. İnsanın özünde var olan vicdan ve vicdani zekâ, bu süreçte yaşanan gelişmeleri etkileyen parametrelerin başında gelmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada öncelikle vicdan ve vicdani zekâ kavramlarının tanımı yapılmıştır. Devamında ise bu kavramların bireyde var olan empati kavramı ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Adıyaman Üniversitesi öğrencileri örneklemini ise Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya toplamda 144 öğrenci katılım sağlamıştır. Araştırmada Aktı ve arkadaşları (2017) tarafından geliştirilen Vicdani Zekâ Ölçeği ve Kaya ve Çolakoğlu (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan Empati Düzeyi Belirleme Ö̈lçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21.0 bilgisayar programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde öncelikle Shapiro-Wilk normallik testi yapılmış̧ ve bu analiz sonucunda verilerin normal dağılım gösterdiği görülmüştür. Bu nedenle verilerin analizinde parametrik testler kullanılmıştır. Vicdani zekâ ile empati düzeyi arasındaki ilişkiyi ve vicdani zekânın empati düzeyi üzerindeki etkisini belirleyebilmek amacıyla pearson korelasyon ile regresyon analizi yapılmıştır. Sonuç olarak sporcu öğrencilerin vicdani zekâ düzeyleri ile empati düzeyleri arasında güçlü ve pozitif yönde ilişki olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda vicdani zekâ düzeyinin empati düzeyi üzerinde pozitif yönde ve güçlü etkisi olduğu tespit edilmiştir. Böylece sporcu öğrencilerin vicdani zekâ düzeyleri yükseltilirse empati düzeylerinin de yüksek olacağı ve kişileri daha iyi anlayarak bu durumu davranışlarına olumlu şekilde yansıyabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Mankind has been working continuously throughout history to dominate the world. Conscience and conscientious intelligence, which are inherent in human beings, are at the forefront of the parameters that affect the developments in this process. Therefore, in this study, firstly, the concepts of conscience and conscientious intelligence are defined. Then, it is aimed to examine the relationship of these concepts with the concept of empathy existing in a person. The population of the research is Adıyaman University students, and the sample is Physical Education and Sports Highschool students. A total of 144 students participated into the research. Conscientious Intelligence Scale developed by Aktı et al. (2017) and Empathy Level Determination Scale adapted to Turkish by Kaya and Çolakoğlu (2015) were used in the research. The SPSS 21.0 software was used in the analysis of the data. In the analysis of the data, firstly, the Shapiro-Wilk normality test was performed and because of this analysis, it was seen that the data showed a normal distribution. For this reason, parametric tests were used in the analysis of the data. To determine the relationship between conscientious intelligence and empathy level and the effect of conscientious intelligence on empathy level, the Pearson correlation and regression analysis were performed. As a result, it has been determined that there is a strong and positive relationship between the conscientious intelligence levels of the athlete students and their empathy levels. At the same time, it has been determined that the level of conscientious intelligence has a positive and strong effect on the level of empathy. Thus, it is thought that if the conscientious intelligence levels of the athlete students are increased, their empathy levels will also be higher, and this situation can be reflected in their behaviors positively by better understanding the people.

Keywords