ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA ŞİİRİN YERİ

Author:

Number of pages: 284-303
Year-Number: 2016-4

Abstract

Bu çalışmada ortaokul 6, 7, 8. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerin çeşitli açılardan incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla her sınıf seviyesi için dört kitap olmak üzere toplam on iki adet öğretmen kılavuzu kitabı değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada öncelikle her yayınevinin kılavuz kitabındaki şiirlerin bütün metinler içindeki oranı belirlenmiş, daha sonra bu şiirlerin okuma, dinleme ve serbest okuma metinlerine göre dağılımı ortaya konulmuştur. Ardından ders kitaplarındaki ortak şiir ve şairler hakkında bilgi verilmiş, son olarak da şiirlerin temalara göre dağılımına bakılmıştır. Elde edilen bulgular tablolar ve grafikler ile sunulmuştur. Araştırma bulgularına göre kitaplardaki okuma, dinleme ve serbest okuma şeklindeki 438 metnin 79’unun şiir türü olduğu, sınıf seviyesi olarak şiire en fazla 6. sınıf kitaplarında, metin türü olarak okuma metinlerinde ve tema olarak Atatürk temalarında yer verildiği, kitaplarda şiirlerine yer verilen şairlerden on üç tanesinin ortak şairler, kitaplardaki şiirlerden yedi tanesinin de ortak şiirler olarak öne çıktığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

This study aims to assess poems in Turkish language coursebooks of 6th, 7th, 8th grades at secondary school in a variety of aspects. To this end, a total of twelve teacher's books, being four books for each grade, are assessed. First of all, the ratio of poems in teacher's book of each publishing house to the whole text is detected, then the distribution of these poems by reading, listening and free reading texts is revealed. Afterwards, information is given about common poems and poets; finally the distribution of poems by themes is assessed. The obtained findings are presented in tables and graphs. According to the research findings, 79 of 438 reading, listening and free reading texts in the coursebooks are poems; mostly 6th grade gives place to poems among all secondary school grades, in reading texts among text types, and in Atatürk themes among all themes. It is also found that thirteen poets and seven poems are common in the books.

Keywords