MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ YERLEŞİM MER-KEZİNE İLİŞKİN ALGILARININ METEFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KALE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 187-197
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim gördükleri yerleşim merkezine ilişkin algılarını metaforlar kullanarak analiz etmektir. Alan yazında yaptığımız tarama sonucunda liselere, üniversitelere, M.Y.O’lara, kadın akademisyenlere, atasözlerine, eğitim sistemi…vb. konulara ilişkin çok sayıda metaforik çalışma bulunmakla birlikte çalışma konumuza ilişkin herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Araştırmanın çalışma alanını, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulunda aktif olarak öğrenim gören ve ilgili Yüksekokulun bulunduğu Kale İlçesinde yaşayan 2. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma verileri demografik bilgilerinin yanı sıra “Kale İlçesi … gibidir/benzer. Çünkü …” ifadesinin yer aldığı formu öğrencilerin doldurmalarıyla elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine to perceptions of  Vocational School's students about education centre through metaphors. As a result of data scanning, metaphoric researchs  can be coincided about high schools, universities, vocational schools, women academics, bywords, educational systems, etc. But on the other hand, whichever of researching can't be coincided about our paper study.The participants of this research are students who study at Pamukkale University Kale Vocational School 2nd class in 2016-2017 education term and who operatively live in Kale town. As well as demographic informations, paper's datas are gained from questionnaire which is completed by Participants with phrase of  'Kale Town is like ... / Kale Town is similar with ... ; because ...'. To analyze the data obtained from this study, content analyzing technique was used.

Keywords