DEĞİŞEN TURİSTİK EĞİLİMLERE BİR CEVAP: KIRSAL TURİZM VE TÜRKİYE UYGULAMALARI

Author:

Year-Number: 2017-9
Number of pages: 131-143
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de genellikle kırsal turizm denilince, kırsal alanlardaki çiftlik sahipleri tarafından gerçekleştirilen turizm faaliyetleri ile hafta sonları günübirlik yapılan piknik türü faaliyetler akla gelmektedir. Ancak son yıllardaki turist eğilimindeki değişimle birlikte kırsal turizm algısında da farklılıklar göze çarpmaktadır. Kentlerin yoğun temposundan kurtulmak isteyen kişiler ellerine geçen kısa bir tatil fırsatını bile kırsal alanlarda geçirmek için çaba harcamaktadırlar. Kişilerin gerek doğaya olan saygılarının artması gerekse ekolojik ürünleri tercih etme nedenleri kırsal turizme olan ilgiyi bir kat daha arttırmıştır. Coğrafi özellikler açısından Türkiye göz önüne alındığında kırsal turizm potansiyelinin yüksek olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin değişik coğrafi bölgelerindeki kırsal turizm faaliyetlerinden örnekler vererek kırsal turizmin yerel halka katkıda bulunmasını sağlamaktır. Ayrıca Türkiye’nin kırsal turizm uygulamalarında zaman içindeki gelişim evreleri ve kırsal turizm katılımcı kitlesinin sosyo-kültürel özelliklerine değinilmiştir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle ikincil verilerden faydalanılarak literatür taraması yapılmış olup çalışma üç bölümden oluşturulmuştur. Birinci bölümde kırsal turizm kavramı ve kırsal turizmin katkılarına (çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel) değinilmiştir. İkinci bölümde ise, kırsal turizmin zaman içindeki gelişim evreleri göz önüne alınarak Türkiye’deki uygulamalarından örnekler verilmiştir. Son bölümde ise Türkiye’nin kırsal turizmden daha etkin faydalanabilmesi için öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

When ıt is said rural tourism, ıt is generally considered in Turkey tourism activities carried out by farm owners in rural areas and activities like picnic had at the weekends. However, with change in tourist tendency in recent years, changes in the perception of rural tourism are striking. People who want to get rid of the intensive tempo of cities are trying to spend even a short vacation opportunity in rural areas. Both increase in people’s respect for the natüre and reasons for them to prefer ecological products have increased by an extra ordinary amount in rural tourism. When considering Turkey in terms of geographical characteristics, it is seen that rural tourism potential is high. The aim of this study is to provide examples of rural tourism activities in different geographical regions of Turkey, thus ensuring that rural tourism contributes to the local community. Besides, development stages of Turkey over time on rural tourism applications and socio-cultural characteristics of rural tourism participant mass are mentioned about. In accordance with this purpose, literatüre searches have been made using secondary data and this study is composed of three parts. In first part of the study, rural tourism concept and its contributions (environmental, economic and socio-cultural) have been mentioned about. In second part, applications of rural tourism in Turkey have been given for example by taking into consideration its development stages overtime. In the last part, suggestions are presented to enable Turkey to benefit from rural tourism more effectively.

Keywords