ANTALYA ŞEHRİNDEKİ GENEL SEÇİMLERİN (1983-2015) DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2017-9
Number of pages: 55-74
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Seçim coğrafyası ile ilgili çalışmaların son dönemlerde hız kazandığı görülmektedir. Bu çalışmada da Antalya şehri, seçim coğrafyası bağlamında ele alınmaktadır. Buna göre, katılım oranları, geçerli oy sayısı ve parti bağlamındaki sonuçları itibariyle, 1980-2015 yılları arasındaki genel seçimler coğrafi ilke ve prensiplere göre incelenmektedir. Ayrıca şehirdeki bu yapının Türkiye ortalaması ile karşılaştırılması da yapılmaktadır. Öte yandan bu çalışma ile şehirde söz konusu dönem içinde meydana gelen siyasi değişimler ve nedenleri üzerinde durulmaktadır. Dolayısıyla söz konusu çalışmanın temel verileri Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile çeşitli internet web sayfalarından elde edilmiştir. Elde edilen verilerden yola çıkarak katılım oranlarının 1980 yılından günümüze kadar sürekli değiştiği dikkat çekmektedir. Darbe sonrası gerçekleşen 1983'deki %91.2 ve 1987 yılındaki %91,4'lük katılım oran ile, tüm ülkede olduğu gibi, %90 bandını geçmiş ve bu oran şehirde bir daha yakalanamamıştır. 2002 yılı seçimlerindeki katılım oranları ise önemli oranda düşüş göstermiştir. Öte yandan Antalya şehrinde katılım oranları 1991, 1995, 2007, 2011, 07 Haziran 2015 ve 01 Kasım 2015 seçimlerinde Türkiye ortalamasını aştığı görülmektedir. Oylama sonuçlarına göre, Antalya şehrinde de 1983, 1987, 1991 ve 1995 yılı seçimlerinde merkez sağın, buna karşın 1999, 2002'de merkez solun öne geçtiği görülmektedir. Devam eden seçim yıllarından 2007, 2011’de merkez sağ öne geçmiş iken, 7 Haziran 2015 seçimlerinde merkez sola geçen üstünlüğün, 1 Kasım 2015 seçimlerinde tekrar merkez sağa geçtiği görülmektedir. Bu durum bize Antalya'da seçime katılan seçmenlerin tercihlerinde dönem dönem oynamaların olduğunu göstermektedir. Diğer bir taraftan 7 Haziran 2015 seçimlerinde %29,41 oy oranlarına çıkan milliyetçi partiler ile 1995 seçimlerinde muhafazakâr partilerin ülke genelinde ve şehirde almış olduğu oy oranları dikkat çekmektedir. Bu yargılardan hareketle milliyetçi seçmenlerin Antalya şehrinde belli bir oy yoğunluğuna ulaştığı, muhafazakâr seçmen kitlesinin ise ülke geneline oranla şehir merkezinde daha az yoğunluğa sahip olduğu seçim sonuçlarından tespit edilebilmektedir.

Keywords

Abstract

Recently, increase in studies about election geography has been seen. In this study, Antalya city is considered in the context of election geography. Accordingly, the general elections between 1980 and 2015 are examined according to the geographical principles and principles, based on participation rates, number of valid votes and party results. Moreover, this structure in the city is also compared with the average of Turkey. On the other hand, this study focuses on the political changes and their causes in the city during the period. Therefore, the basic data of the study was obtained from the Higher Election Board (YSK) and the Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) and various internet web pages. It is noteworthy that the attendance rates have changed continuously from 1980 to the present day by going out of the obtained data. With a participation rate of 91.2% in 1983 and 91.4% in 1987 after the coup d'état, it has passed the 90% band, as in the whole country, and this rate has not been caught again in the city. The participation rates in the 2002 elections showed a significant decline. On the other hand, participation rates in the city of Antalya exceeded the average of Turkey in 1991, 1995, 2007, 2011, 07 June 2015 and 01 November 2015 elections. According to the voting results, in the city of Antalya, it has been seen that the center was left in the elections of 1983, 1987, 1991 and 1995, whereas in 1999 and 2002 the center left was in front. In the course of the election year in 2007, the center-right front was seen in 2007 and 2011, but in the elections of June 7, 2015, the center-left dominance was seen to be center-right again in the elections of 1 November 2015. This shows us that there are fluctuations in the voters who participate in the elections periodically in Antalya. On the other side, the nationalist parties, which had a rate of 29.41% in the June 7, 2015 elections, and the conservative parties vote rates in both in the country as a whole and in the city in the 1995 elections have attracted attention. From these judgments it can be concluded that the election results that the nationalist voters reach a certain number of votes in the city of Antalya and the conservative voters have little concentration in the city center compared to the country as a whole.

Keywords