ISSN:2149-9225
Kesit Akademi

Editor: Dr. Özcan BAYRAK
Assistant Editor: Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ Uzm. Çiğdem ŞAHİN
Publication Place: Elazığ/TÜRKİYE-Elazig/TURKEY
Year-Number: 2020-22
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Serdar YAVUZ ADIYAMAN İLİ VE YÖRESİ AĞIZLARI SÖZ VARLIĞINDA COĞRAFYA TERİMLERİ, 1-8
GEOGRAPHICAL TERMS IN THE DIALECTS OF ADIYAMAN PROVINCE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.42069
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mihalis (Michael) KUYUCU BİR MÜZİK MECRASI OLARAK RADYONUN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINA OLAN ETKİSİ, 9-29
THE EFFECT OF RADIO AS A MUSIC MEDIUM ON UNIVERSITY STUDENTS’ MUSICAL CONSUMPTION HABITS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.41970
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nevin GÜNER YILDIZ - Tüncay TUTUK Serhat ODLUYURT BİR ÖZEL EĞİTİM ANAOKULUNDA TERSİNE KAYNAŞTIRMA UYGULAMASININ İNCELENMESİ, 30-48
EXAMINING OF REVERSE INCLUSION IN A SPECIAL EDUCATION KINDERGARTEN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.41958
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Abdullah YILDIRMAZ - Fatma GEÇİKLİ EYLEMCİLİKTE KULLANILAN STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) YÖNTEMİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ, 49-69
EVALUATION OF STRATEGIC PUBLIC RELATIONS PRACTICES USED IN ACTIVISM BY USING METHODS OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.41519
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mutlu DEVECİ - Ömür TERCANLI “BEN” VURGUNU BİR ŞAİR: SEFA KAPLAN’IN HAKİKAT ŞİİRİNDE “BEN”İN GÖRÜNGÜLERİ, 70-79
A POET THAT STRUCK ON “SELF”: THE PHENOMENONS OF “SELF” İN SEFA KAPLAN’S HAKİKAT POEM
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.42196
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Esra BAYRAK AYAŞ - Fatih MURATHAN Gamze MURATHAN FARKLI LİGLERDEKİ FUTBOLCULARIN ZİHİNSEL DAYANIKLILIK ÖZELLİKLERİ İLE FİZİKSEL UYGUNLUK DURUMLARININ İNCELENMESİ, 80-89
INVESTIGATION OF PHYSICAL FITNESS CONDITIONS WITH MENTAL RESISTANCE FEATURES OF SOCCER PLAYERS IN DIFFERENT LEAGUES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.41991
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Türker Barış BULDUK DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’TEN ÖZBEK TÜRKÇESİNE GEÇEN ATASÖZLERİ, 90-100
PROVERBS TRANSFERED FROM DÎVÂNU LUGÂTİ'T-TURK TO UZBEK TURKISH
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.41945
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Muhiburrahman NEKZAD YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENİM SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER, 101-108
EFFECTIVE FACTORS THE TURKISH LEARNING PROCESS AS A FOREIGN LANGUAGE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.40523
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

GÜLŞAH METE OKURYAZARLIK TÜRLERİ VE 2023 EĞİTİM VİZYONU BELGESİ, 109-120
LITERACY TYPES AND 2023 EDUCATION VISION DOCUMENT
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.40368
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Şebnem GÜRSOY PREKARYALAR VE KÜRESELLEŞME SÜRECİNE BEYİN GÖÇÜ ÜZERİNDEN AKADEMİK BİR BAKIŞ, 121-138
ACADEMIC OVERVIEW OF PRECARARIAS AND GLOBALIZATION THROUGH BRAIN MIGRATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.41884
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Burak TELLİ TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDEKİ AKRABALIK ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME, 139-156
AN ANALYSIS OF NAMES IN THE SCANNING DICTIONARY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.42141
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Münevver SEVİM - Metin HAKVERDİOĞLU FÂ’İZ EFENDİ VE ŞÂKİR BEY MECMUASI’NDA FİHRİST, TERCİ-İ BEND, TERKİB-İ BEND, GAZEL, GAZEL-İ MÜZEYYELLER VE SEYYİD VEHBÎ’NİN BİLİNMEYEN BİR GAZEL-İ MÜZEYYEL-İ BÎ-NUKADI, 157-169
IN FÂ'IZ EFENDI AND ŞÂKIR BEY MECMUAH, FIHRIST, TERCI-I BEND, TERKIB-I BEND, GHAZEL, GHAZEL-I MÜZEYYELS AND UNKNOWN GHAZEL-İ MÜZEYYEL-İ BÎ-NUKADI OF SEYYİD VEHBÎ
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.42082
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

SATİYE BAYKUŞ - İlknur AY İHSAN RAİF HANIM’IN “FERYAD-I VİCDAN” ADLI ŞİİRİNDE MİLLÎ BİLİNCİN YANSIMALARI, 170-182
REFLECTIONS OF NATIONAL CONSCIOUSNESS IN IHSAN RAIF HANIM'S POETRY “FERYAD-I VICDAN”
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.40584
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hüsna KOTAN FERHENG-İ TÜRKÎ-İ ÇAĠATÂ-Î BE FÂRSÎ, 183-193
FERHENG-İ TÜRKÎ-İ ÇAĠATÂ-Î BE FÂRSÎ
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.41634
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet Hakan ÖZÇELİK MİLLİ MÜCADELE’NİN İLK ADIMI: 9. ORDU MÜFETTİŞLİĞİ, 194-211
THE FIRST STEP OF THE NATIONAL STRUGGLE: THE 9. ARMY INSPECTORATE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.41911
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Gonca YAYAN - Cansu ÖZCAN TÜRK MİTOLOJİSİNDE YER ALAN MİTOLOJİK UNSUR VE SEMBOLLERİN ŞEVKAT İŞLEGEN’ İN ESERLERİNE YANSIMALARI, 212-225
THE REFLECTIONS OF THE MOTIFS AND SYMBOLS IN TURKISH MYTHOLOGY TO THE WORKS OF SEFKAT ISLEGEN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.41644
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Halil Fatih ALAGÖZ - Mutlu DEVECİ SEMRA AKTUNÇ’UN “KOMŞU” ADLI KÜÇÜREK ÖYKÜSÜNDE BİREYSEL VE SOSYAL HAYAT, 226-232
INDIVIDUAL AND SOCIAL LIFE IN SEMRA AKTUNÇ'S SHORT-STORY NAMED
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.42195
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet CİHANGİR THÉOPHİLE GAUTİER VE EDMONDO DE AMİCİS’İN ESERLERİNDE ORYANTALİST İMGELER, 233-250
ORIENTALIST IMAGES IN THE WORKS OF THÉOPHILE GAUTIER AND EDMONDO DE AMICIS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.41527
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Berathan BAYTEMİR - Hasan DELEN SES EĞİTİMİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ MÜZİK TEKNOLOJİLERİ ARAÇ GEREÇ VE YAZILIMLARI KULLANIM DURUMLARI (İÇ ANADOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ), 251-260
VOCAL TRAINING LECTURERS THE USE OF MUSIC TECHNOLOGIES TOOLS AND SOFTWARE (EXAMPLE OF CENTRAL ANATOLIA REGION)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.40465
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yeşim MUTLU KALIP SÖZLERİN DİYALOG BOTU ÜZERİNE KODLANMASI, 261-288
CODING MOLD WORDS ON DIALOGUE BOT
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.42210
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sevda GÜNDÜZ - İlknur AY SÂMİHA AYVERDİ’NİN “ATEŞ AĞACI” ADLI ROMANINDA KARAKTERİZASYON( ŞAHIS UNSURUNUN SUNUMU), 289-303
CHARACTERIZATION TECHNIQUES IN THE NOVEL “ATEŞ AĞACI ” BY SAMIHA AYVERDI
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.40583
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Emine Merve SEÇKİN FLÜT İCRACILIĞINDA ARTİKÜLASYON VE SÜSLEMELERİN TEKNİK AÇIDAN ÇALINIŞ BİÇİMLERİ VE ÖRNEKLER, 304-313
TECHNICAL RANGE OF ARTICULATION AND DECORATION IN FLUTE PERFORMANCE AND EXAMPLES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.41494
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Müşerref DALKILIÇ ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN HÜCRE İMAJLARININ İNCELENMESİ, 314-320
EXAMINATION OF CELL IMAGES OF SPECIAL GIFTED STUDENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.40339
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ahmet SARUHANOĞLU - Gülmira KERİM DENEYİMSEL PAZARLAMANIN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: GLORIA JEAN’S COFFEES ÖRNEĞİ, 321-337
AN INVESTIGATION INTO THE IMPACT OF EXPERIENTIAL MARKETING ON CUSTOMER SATISFACTION: THE CASE OF GLORIA JEAN'S COFFEES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.40625
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet Ali EKİNCİ OSMANLI DEVLETİ’NDE “AİLE”NİN HUKUKİ YAPISI ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME, 338-347
AN ANALYSIS ON THE LEGAL STRUCTURE OF THE FAMILY IN THE OTTOMAN EMPIRE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.42156
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Zeynep BAĞLI 462 NOLU ŞER’İYYE SİCİLİNE GÖRE, OSMANLI HUKUKU VE ŞER'İYE MAHKEMELERİ: ELBİSTAN ÖRNEĞİ, 348-357
ACCORDING TO THE RECORD NUMBER 462 OF SHARÎ'A COURT, THE COURTS OF THE OTTOMAN LAW AND THE SHARÎ'A COURTS: THE EXAMPLE OF ELBISTAN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.42191
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sema YİĞİT ERKEK EGEMENLİĞİNDE OLAN İŞLERDE KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMLARI BAĞLAMINDA CAM TAVAN SORUNU, 358-367
THE GLASS CEILING PROBLEM IN THE CONTEXT OF WOMEN'S PARTICIPATION IN THE LABOR FORCE IN MALE-DOMINATED JOBS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.40249
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.