ISSN:2149-9225
Kesit Akademi

Editor: Dr. Özcan BAYRAK
Assistant Editor: Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ Uzm. Çiğdem ŞAHİN
Publication Place: ELAZIĞ
Year-Number: 2019 -20
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Cemal AVCI CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA EĞİTİM VE KÜLTÜR KURUMLARI (1923-1938 YILLARI ARASI), 1-10
EDUCATION AND CULTURAL INSTITUTIONS IN THE FIRST YEARS OF THE REPUBLIC (BETWEEN 1923 AND 1938)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.25862
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İbrahim AYDIN ÇEVRE DOSTU TARIM UYGULAMALARININ VAZGEÇİLMEZİ OLAN BİYOGÜBRE ÜRETİM FAALİYETLERİNE GÖNEN ÖRNEĞİ , 11-25
GONEN EXAMPLE OF BIOFERTILIZER PRODUCTION ACTIVITIES WHICH ARE INDISPENSABLE FOR ENVIRONMENTALLY FRIENDLY AGRICULTURAL APPLICATIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.25868
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Banu MUSTAN DÖNMEZ KADİM VERİLERDEN HAREKETLE ANADOLU'DAKİ DİŞİL TOPRAK ALGISININ TÜRK YÖRESEL MÜZİĞİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ ÜZERİNE KÜLTÜR ANALİZİ , 26-40
CULTURAL ANALYSIS ON THE APPEARANCE OF THE FEMININE SOIL PERCEPTION IN ANATOLIAN REGIONAL MUSIC BY MEANS OF ANCIENT DATA
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.30197
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Abdullah DURAKOĞLU FRANZ KAFKA’NIN ‘AÇLIK SANATÇISI’ ADLI ÖYKÜSÜNÜN SOSYOLOJİK ANALİZİ, 41-48
SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF FRANZ KAFKA'S ‘HUNGER ARTIST’
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.36981
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Gülay KARAMAN HÜSEYİN ÂLÎ EFENDİ VE RİYÂZÜ’T-TERÂCİM ADLI BİYOGRAFİK ESERİ, 49-62
HUSEYIN ALI EFENDI AND HIS BIOGRAPHIC WORK CALLED RIYAZU’T-TERACIM
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.24991
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İlknur AY ORHAN HANÇERLİOĞLU’NUN “TOPRAK” ADLI HİKÂYESİNDE TEMSİLÎ ANLATI ve “MİMESİS” , 63-73
REPRESENTATIVE STORY AND "MIMESIS" IN ORHAN HANÇERLİOĞLU'S “TOPRAK” STORY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.36841
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yeliz YEŞİL SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA KAPAKLI BELEDİYESİ TARAFINDAN DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK VERİLEN FAALİYETLERİN İNCELENMESİ, 74-85
ANALYZING THE ACTIVITIES PROVIDED BY KAPAKLI MUNICIPALITY FOR DISADVANTAGED GROUPS IN THE SCOPE OF SOCIAL MUNICIPALITY APPLICATIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.36954
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yavuz DURAK - Ebru SELEK GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE PİYANO BAŞARISI VE DUYGUSAL ZEKA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (İSTANBUL AVNİ AKYOL GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖRNEĞİ), 86-98
THE STUDY OF THE RELATİONSHİP BETWEEN PİANO SUCCESS AND EMOTİONAL INTELLIGENCE AMONG STUDENTS IN MUSIC DEPARTMENT OF FINE ARTS HIGH SCHOOL IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES (CASE OF İSTANBUL AVNİ AKYOL HİGH SCHOOL OF FİNE ARTS)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.37368
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Musa Osman KARATOSUN KATOLİK KİLİSESİ RESMÎ AYİN KİTABI ROMAN MİSSAL İÇİNDEKİ İŞARETLER, SEMBOLLER VE GÖRSELLERİN ANALİZİ, 99-135
ANALYSİS OF THE SIGNS, SYMBOLS AND ILLUSTRATIONS OF THE ROMAN MISSAL THE OFFICIAL LITURGICAL BOOK OF THE CATHOLIC CHURCH
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.30224
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nevim TÜZÜN - Neslihan ALTUNCUOĞLU BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA UYGULANAN DÂHİLİ İSTİKRAZIN TERCÜMÂN-I HAKİKAT, SABAH VE VAKİT GAZETELERİNE YANSIMALARI, 136-158
REFLECTIONS OF THE INTERNAL LOAN BORROWED DURING WORLD WAR ONE IN TERCÜMÂN-I HAKİKAT, SABAH AND VAKIT NEWSPAPERS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.32658
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Göksu GÜZELORDU - Gamze SABANCI UZUN RUPERT BROOKE’UN “THE SOLDIER” VE RUDYARD KIPLING’İN “FOR ALL WE HAVE AND ARE” ADLI ŞİİRLERİNDE SAVAŞIN KARANLIK YÜZÜNÜN ARKA PLANDA TUTULMASI, 159-170
KEEPING THE DARK SIDE OF THE WAR IN THE BACKGROUND IN RUPERT BROOKE’S “THE SOLDIER” AND RUDYARD KIPLING’S “FOR ALL WE HAVE AND ARE”
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.30195
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Seda YILMAZ “KÖKEN ARAYIŞININ SON BULDUĞU YER”: JEANETTE WINTERSON’IN THE POWERBOOK ADLI ROMANINDA POSTHÜMANİST DÜNYANIN TASVİRİ, 171-180
“THE SEARCH FOR ORIGINS STOP HERE”: REPRESENTING JEANETTE WINTERSON’S POSTHUMANIST WORLD IN THE POWERBOOK
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.30196
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fatma TANRIVERDİ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ HASTA MEMNUNİYETİNE ETKİSİ, 181-224
THE EFFECT OF HEALTH TRANSFORMATION PROGRAM ON PATIENT SATISFACTION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.23434
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yelda ÇOLAK DİSLEKSİ TEŞHİSİ KONMUŞ ÇOCUKLARA DRAMA İLE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ, 225-243
TEACHING READING AND WRITING BY DRAMA FOR CHILDREN DIAGNOSED WITH DYSLEXIA
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.23447
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İmren ARBAÇ İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA CEPHEDEKİ SOVYET KADINLARI, 244-265
SOVIET WOMEN AT THE FRONT IN THE SECOND WORLD WAR
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.23476
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet Can HANAYLI - Özel SEBETCİ ÇOK KRİTERLİ KARAR DESTEK YAPISINDA KONJOİNT ANALİZİ: ÜNİVERSİTE TERCİH ÖRNEĞİ, 266-280
CONJOINT ANALYSIS IN MULTI-CRITERIA DECISION SUPPORT STRUCTURE: CASE OF UNIVERSITY PREFERENCE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.23478
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hatice ACAR YYEHOVA ŞAHİTLERİ VE TÜRKİYE'DEKİ MİSYONERLİK FAALİYETLERİ "ANTALYA ÖRNEĞİ, 281-296
JEHOVAH'S WITNESSES AND MISSIONARY ACTIVITIES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.29351
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Dilan DURMUŞ - Emine KOBAN HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİNİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI: ABD ve TÜRKİYE ANALİZİ, 297-316
INDEPENDENT AUDITOR'S LEGAL RESPONSIBILITIES REGARDING FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING: US AND TURKEY ANALYSIS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.36942
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ezgi ADA - Eda ERDAŞ KARTAL ÇEVRE PROBLEMLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN SU ELÇİLERİ ÇİZGİ FİLMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 317-327
EVALUATION OF ‘’WATER AMBASSADORS’’ CARTOON IN TERMS OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND SUSTAINABILITY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.37019
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Metin UÇAR GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN “SANATÇI” KAVRAMINA İLİŞKİN ZİHİNSEL İMGELERİ, 328-343
FACULTY OF FINE ARTS AND DESIGN STUDENT’S MENTAL IMAGINATIONS ABOUT THE CONCEPT OF ARTİST
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.30199
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Abdullah GÖKDEMİR - Bayram POLAT 1924 İLE 2005 YILLARI ARASINDAKİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA YER ALAN HUKUK KONULARININ İNCELENMESİ, 344-360
THE INVESTIGATION OF LAW SUBJECTS IN SOCIAL STUDIES CURRICULA BETWEEN 1924-2005
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/kesit.24807
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.