ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN KARAR AĞACI TEKNİKLERİ İLE BELİRLENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-10
Number of pages: 838-858
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelişen bilişim teknolojileri büyük miktarda veri depolamayı mümkün kılmaktadır. Ancak büyük veriden anlamlı ve faydalı bilginin çıkarılması veri madenciliği teknikleri ile sağlanabilmektedir. Çalışmada bir yükseköğretim kurumunun dönem sonu ders değerlendirme anket verileri kullanılmıştır. Türkiye’de bir devlet üniversitesi tarafından 5820 adet üniversite öğrencisine uygulanan likert ölçekli anket sorularına verilen yanıtlar üzerinden öğrencilerin başarısını arttırmaya yönelik olarak gerçekleştirilebilecek uygulamaların neler olabileceği karar ağacı teknikleri ile belirlenmiştir. Öğrenci başarısını arttırmaya yönelik olarak; öğrencilere yeni bakış açıları kazandırılması, derse katılımı arttıracak uygulamalar yapılması, mesleki gelişimlerinin arttırılması gibi faktörlerin öğrenci başarısını olumlu etkilediği görülmüştür. Dersi ilk kez alan öğrencilerin iki ve üzerinde tekrar alan öğrencilere göre dersi değerlendirirken daha olumlu yanıtlar verdikleri anlaşılmıştır. Ayrıca öğrenciler sorulara benzer yanıtlar verme eğiliminde olduklarından dolayı, anketin uygulanma şeklinin değiştirilerek son ders saatinde uygulanmasının; öğrencilerden alınacak yanıtlarda çeşitlilik sağlayarak ders ve öğretim üyeleri hakkında daha sağlıklı ve detaylı bilgiler elde edilmesinin yolunu açacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Emerging information technologies make it possible to store large amounts of data. However, the extraction of meaningful and useful information can be achieved with data mining techniques. In this study, course evaluation questionnaire belonging to end of the semester of higher education institution was used. Decision tree techniques were used to determine the applications that could be implemented to increase the success of students depending on responses to likert scale questions were 5820 university students by a state university in Turkey. In order to increase student success; It has been seen that factors such as gaining new perspectives to the students, making practices that will increase participation in the lesson, and increasing the professional development have positive effects on student achievement. It was understood that the students who took the course for the first time gave more positive answers when evaluating the lesson than the students who took two and over again. Also, because students tend to give similar responses to questions, it is important that the survey is implemented before the last class hour. The answers obtained from the students should have been diversified and thus, it will obtain more healthy results and detailed information about the course and teaching members.

Keywords