ANTİK ÇAĞLARDA MUHASEBE VE DİNLERİN MUHASEBEYE BAKIŞ AÇISI

Author:

Number of pages: 327-339
Year-Number: 2017-10

Abstract

Bu araştırmanın amacı, muhasebenin antik çağ medeniyetlerinde doğuşu, uygulanışı ve günümüze kadar nasıl geldiği hususunu incelemek ile ortaya koymaktır. Muhasebenin tarihi, M.Ö. 4. binyılın sonlarına uzanan en eski metinlerle (3200-3100) başlar. Bunlar, güney Irak'taki Uruk kentinin anıtsal tapınak bölgesi dell'Eanna'da bulunan kil tabletleri üzerine oyulmuş, doğrudan çivi ile hazırlanmış yazıların öncüllerini temsil eden piktogram işaretleri dizileridir. Bu yazıların içeriği genel olarak idari nitelikte olup, çalışanlara dağıtılan erzak ve ürünlerin listelerinden oluşmaktadır. Tarih öncesi muhasebe sistemleri temelde iki araç üzerine kurulmuştur: Muhasebe simgeleri(belirteçleri) ve mühürleri. Bu çalışmada, kayıtların nasıl tutulduğu ve kullanıldığı, farklı muhasebe uygulamaları arasındaki çelişik farklılıkların tanımlanması ile belirtilmesi de ele alınmıştır. Antik medeniyetlerde muhasebenin yönetilmesi ve uygulanılmasına katkı sağlayan kişiler ve sistemler üzerinde durulmuştur. Ayrıca, çift taraflı muhasebe kaydının ilk olarak Mezopotamya’da kullanılmaya başlaması ve 14. Yüzyılda geliştirilmeye başlaması konu edilmiştir. Son olarak, dinlerin Muhasebe’ye bakış açısı kapsamında bir takım dinler değerlendirilmeye alınmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to show how accounting was invented and applied in ancient civilizations and how it reached to the present day. History of accounting can be traced back to oldest texts in 3200-3100 before century (B.C.). These are sequences of markers of pictograms representing precursors of direct nail-engraved letters engraved on clay tablets in dell'Eanna in monumental temple district of Uruk in southern Iraq. Content of these letters is administrative and consists lists of supplies and products distributed to employees. Prehistoric accounting systems are basically based on two tools: Accounting symbols and seals. This study traces history of accounting. Individuals and systems contributing to management and implementation of accountancy in ancient civilizations are discussed. Additionally, double entry accounting system first used in Mesopotamia and its development through 14th Century were emphasized. Finally, some religions are considered in terms of their view and perspective of accounting.

Keywords