YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE İNSAN İLİŞKİLERİNİN YABANCILAŞMA BAĞLAMINDA ANALİZİ: HER (AŞK) FİLMİ ÖR-NEĞİ

Author:

Number of pages: 340-361
Year-Number: 2017-10

Abstract

Bu çalışmada, varoluşçu izler taşıyan Her (Aşk) adlı film, sosyolojik veri sağlayan bir belge olarak ele alınmış ve yabancılaşma bağlamında analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı, yapay zekâya sahip işletim sistemi ile insan arasındaki ilişkiye odaklanan filmin konusu çerçevesinde yabancılaşma olgusunun ortaya çıkmasına neden olan unsurları belirlemektir. Niteliksel yöntemle yapılan bu çalışmada, filmde yabancılaşma olgusuyla ilişkilendirilen olaylar ve durumlar incelenerek, iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişimin ve metropol yaşamının insan ilişkilerini nasıl etkilediği açıklanmaya çalışılmıştır. Filmde, yabancılaşmanın iletişim sorunlarıyla ilgili farklı boyutları, dijital teknolojinin kullanımı, kadın-erkek ilişkileri ve evlilik kurumu üzerinden ele alınmaktadır. Bu çalışma, insanın iletişim kurma ihtiyacını karşılamak, tüm zihinsel üretimini ve etkinliğini ortaya koymak için bilgisayar teknolojisine bağımlı olmasının yabancılaşmaya neden olduğunu göstermektedir. Kadın-erkek ilişkilerini ve evlilik kurumunu belirleyen toplumsal cinsiyet rolleri, insanları belli davranış kalıplarına uymak zorunda bıraktığı için yabancılaşmaya neden olmaktadır. Metropol yaşamı ise insanı doğadan uzak ve kendisine yabancı insan kitlesi arasında yaşamak zorunda bırakması açısından yabancılaştırmaktadır. Yabancılaşmanın, insanla ilişkili olan her durumda ortaya çıktığı ve insan için kaçınılmaz olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

The film called Her (Love), which carries existentialist signs, was dealt with as a document providing sociological data and it was analyzed within the context of alienation. The purpose of the study is to determine the factors causing the occurrence of alienation phenomenon within the context of the film, which focuses on the relationship between an operating system having an artificial intelligence and human. Events and circumstances associated with alienation phenomenon are examined, and how the metropolis life and rapid change experienced in communication technologies affected human relations was tried to be explained in the study that was made with qualitative method. Different dimensions of alienation concerning communication problems are discussed over the use of digital technology, man-woman relationships and institution of marriage in the movie. This study demonstrates that for a person to be depended on computer technology in order to meet his/her communication need, and to deliver his/her all-mental production and activity causes alienation. Since social gender roles identifying woman-man relations and the institution of marriage obligates human to comply with certain behavioral patterns, they cause alienation. Metropolis life also alienates human since it obligates human to live away from nature and among a crowd of people, who are stranger to him/her. It is seen that alienation arises in any case concerning human and it is inevitable for human.

Keywords