FAZLA KİLOLU VEYA OBEZ YETİŞKİNLERİN GECE YEME DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2017-11
Number of pages: 150-157
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı fazla kilolu veya obez bireylerin gece yeme durumları ile obezite ilişkisinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma 2016 yılı Nisan-Mayıs ayı içerisinde Elazığ İl merkezinde araştırmaya katılmayı kabul eden fazla kilolu ve obez toplam 258 kişi üzerinde yürütüldü. Katılımcıların boy-kilo ölçümü yapılarak Beden Kütle İndeksleri (BKİ) hesaplandı. Verilerin toplanmasında Gece Yeme Anketi (GYA) kullanıldı. Veriler bilgisayar ortamında değerlendirilip anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edildi. Bulgular: Katılımcıların %61,2’si kadın (n=158), %38,8’ü erkek (n=100) ve ortalama yaşı 36,14±14,47’dir. Katılımcıların %36,8’i (n=95) lise mezunu olup, % 57,8’si (n=149) evlidir. Tüm grubun %55,4’ü (n=143) fazla kilolu, %44,6’sı (n=115) obezdir. GYS olan ve olmayan gruplar arasında BKİ açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmada, GYA’nın obezite ile ilişkisi araştırılmış ve ortalama puanları açısından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Gece yeme davranışı obezite ile ilişkili olabilir. Gece yeme davranışlarının tespit edilmesi, buna bağlı gelişen obezitenin önlenmesine katkı sağlayabilir.

Keywords

Abstract

Objective: The aim of this study is to evaluate night eating syndrome and obesity in overweight and obese subjects. Method: This descriptive study was carried out on a total of 258 overweight and obese subjects who agreed to participate in the research in Elazig province center during April-May 2016. Body Mass Indexes (BMI) were calculated by measuring height-weight of participants. The data were collected using the Night Eating Syndrome (NES). The data were evaluated on a computer and the level of significance was accepted as 0.05. Findings: 61.2% of the participants were female (n = 158), 38.8% were male (n = 100) and the mean age was 36.14 ± 14.47. 36.8% (n = 95) of the participants were high school graduates and 57.8% (n = 149) were married. Of the whole group, 55.4% (n = 143) were overweight and 44.6% (n = 115) were obese. There was a significant difference in BMI between the groups with and without NES (p <0.05). Conclusions and Recommendations: In this study, the relationship between NES and obesity was investigated and significant differences were found in terms of mean scores. Night-eating behavior may be associated with obesity. Detection of night eating behaviors may contribute to the prevention of obesity.

Keywords