ORTAÖĞRETİM FEN DERSLERİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMININ DERSE YÖNELİK ÖĞRENCİ MOTİVASYONUNA ETKİSİ: ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2017-11
Number of pages: 657-672
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Etkin bir öğrenim ve öğretimin yapılabilmesi için birey motivasyonu önemli bir unsurdur. Günümüzde, öğrencilerin sınıf ortamında derse yönelik motivasyonlarını arttırmak için çeşitli öğretim teknolojileri kullanılmaktadır. Yeni teknolojilerden biri olan akıllı tahtalar son zamanlarda özelikle ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde kullanılmaya başlanan yeni bir öğretim teknolojisidir. Yapılan araştırmanın amacı, fen derslerinde akıllı tahta kullanımının derse yönelik öğrenci motivasyonuna etkisini öğrenci görüşleri ile belirlenmesidir. Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılı içerisinde Erzincan ili merkez ilçesine bağlı ortaöğretim 11. sınıf düzeyinde öğrenim gören 36 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Motivasyona yönelik öğrenci görüşlerini belirlemek için 5’li dereceli likert tipi anket kullanılmıştır. Anket için hesaplanan Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ?= .82’dir. Ortalama değer için aralık hesaplama sistemi kullanılarak aralıkların nitel olarak yorumlanması sağlanmıştır. Bulgular sonucunda, orta öğretim fen derslerinde akıllı tahta kullanımının öğrenci motivasyonu üzerinde etkisinin orta düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Individual motivation is an important element for effective learning and teaching. Today, a variety of instructional technologies are used to increase students' motivation for the lesson in classroom environment. Intelligent boards, one of the newest technologies, recently it is used as a new teaching technology, particularly at the primary and secondary schools. The aim of this research is to determine the students’ views on the effect of using intelligent board on student motivation in science lessons. The study was carried out with 36 students at the 11th grade level of secondary education in Erzincan province center in the academic year of 2016-2017.The survey model was used in the study. A 5-point Likert-type questionnaire was used to determine students opinions on motivation. The Cronbach's alpha reliability coefficient calculated for the questionnaire is ? = .82. Qualitative interpretation of the intervals is provided by using the interval calculation system for the mean value. As a result, it became increased that the use of intelligent board in middle school science classes had moderate effect on student motivation.

Keywords