ALP TAMER ULUKILIÇ VE MUSTAFA HORASAN ESERLERİNİN BİÇİM VE İÇERİK AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 324-343
Year-Number: 2018-14

Abstract

Çağdaş sanat akımları diğer adıyla, modern sanat akımları sanat alanında avangardı (yenilikçiliği) desteklemektedir. Dışavurumculuk ve Sürrealizm de çağdaş sanat akımları içerisinde yer almaktadır. Sanatçılar kimi zaman eserlerinde, kişisel veya toplumsal olayları resmetmeyi tercih etmişlerdir. Bireysel üslupların ve kişisel öykülerin öne çıktığı eserler Dışavurumculukla ilişkilendirilmiştir. Alp Tamer Ulukılıç ve Mustafa Horasan gibi Türk sanatçıların eserleri ise, 20. yüzyılda ortaya çıkan “Yeni Dışavurumculuk” akımı içerisinde değerlendirilmiştir. Her iki sanatçı için de resim sanatı, bilinçaltını yansıtmada aracı olmuştur. Bu bağlamda ruhsal durumun ortaya konduğu eserlerin yanı sıra, gerçeküstü imgeler de resmedilmiştir. Araştırma kapsamında Alp Tamer Ulukılıç’ın beş, Mustafa Horasan’ın beş olmak üzere toplamda on adet eser biçim ve içerik açısından irdelenmiştir. Mustafa Horasan’a ait veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu yarı yapılandırılmış sorularla elde edilmiştir. Sonuçta, eserlerin hem Dışavurumculuk hem de Sürrealizmle iç içe olduğu anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Contemporary art movements, in other words, modern art movements support avant-garde (innovation) in the field of art. Expressionism and Surrealism are also included in the contemporary art movements. Sometimes artists prefer to depict personal or social histories in their works. Individuals, personal stories, and Works highlighted by Expressionism have been associated. The works of Turkish artists such as Alp Tamer Ulukılıç and Mustafa Horasan were evaluated in the "Neo Expressionism" movement that emerged in the 20th century. For both artists, the art of painting has been instrumental in reflecting the subconscious. In this context, besides the works on which the mental state is revealed, the surreal images are depicted as well. Within the scope of the research, ten works of Alp Tamer Ulukılıç and five of Mustafa Horasan were examined in terms of form and content. The data of Mustafa Horasan were obtained with open-ended semi-structured questions developed by the researcher. In the end, it was understood that the works were both interwoven with Expressionism and Surrealism.

Keywords