ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMAYA İLİŞKİN TUTUMLARININ ÖĞRETİM STİLLERİ VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 127-152
Year-Number: 2018-14

Abstract

Bu araştırmada, öğretmen adaylarının kaynaştırmaya ilişkin tutumlarının öğretim stillerine ve diğer bazı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, İstanbul'da bir üniversitenin farklı bölümlerinde (Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Matematik, Özel Eğitim ve Sınıf Öğretmenliği) dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 399 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırmada, betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Antonak ve Larrivee (1995) tarafından geliştirilen ve Kırcaali-İftar (1996) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler Ölçeği ile Grasha (1996) tarafından geliştirilen ve Üredi (2006) tarafından Türkçeye uyarlanan Öğretim Stilleri Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun öğrenci merkezli öğretim yaklaşımı olan öğretim stillerini benimsediği ve kaynaştırmaya ilişkin genel tutumlarının orta düzeyde hatta olumsuza yakın olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının kaynaştırmaya ilişkin tutumlarının bazı değişkenler (cinsiyet, kaynaştırma eğitimi alma, kaynaştırma eğitimi alma, öğrenim görülen bölüm) açısından farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Araştırmada, bulgulara ilişkin yorumlar yapılarak önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This research aims to determine whether the attitudes of prospective teachers towards inclusion differ according to their instructional styles and to some other variables. The research was carried out with a total of 399 prospective teachers in the fourth grade of a university in Istanbul in different departments, namely Science, Social Sciences, Turkish, Mathematics, Special Education and Classroom Teaching. Survey method was used in the research. The findings of the research were obtained by using "Opinions Related to Mainstreaming Scale" developed by Antonak and Larrivee (1995) and adapted to Turkish by Kırcaali-İftar (1996) and Teaching Style Scale developed by Grasha (1996) and adapted to Turkish by Üredi (2006). It is found that a large majority of the teacher candidates adopted student centered teaching styles and their general attitudes towards integration were moderate or even unfavorable. The findings revealed that the attitudes of the prospective teachers to the inclusion differ in terms of some variables (their sex, their being trained for inclusion, their department). Here the comments and suggestions regarding the findings were made.

Keywords