SOSYOLOJİK, PSİKOLOJİK VE KURAMSAL AÇIDAN GÖÇ OLGUSU: KÜRESELLEŞMENİN İNSANİ VE VİCDANİ YÜZÜ

Author:

Number of pages: 188-202
Year-Number: 2018-14

Abstract

Bu çalışmanın ana amacı, göç olgusu bağlamında, göç edenlerin içinde bulundukları siyasal, sosyal ve ekonomik nedenlerin yanı sıra, aynı zamanda göçün kişiler üzerinde meydana getirdiği sosyal ve psikolojik değişimleri, etkileri ve travmaları da incelemektir. Dolayısıyla, ana sorunsalını bu hususların oluşturduğu çalışmanın kuramsal çerçevesi, göç olgusunun, en çok itme-çekme göç teorisinden etkilendiği şeklindedir. Araştırmanın kavramsal çerçevesi ise şu şekildedir. Göç bir süreci ifade etmektedir; ancak, bu süreç içerisinde meydana gelen beklenmedik ani değişimler sosyal, fiziksel ve kültürel olarak toplumu ve bireyleri etkilemekte; böylece sosyal, psikolojik ve travmatik değişkenler üzerinde çok önemli etkilere neden olmaktadır. Zira göç, günümüzde dahi milyonlarca kişiyi etkileyen, çoğu zaman yersiz yurtsuz bırakan önemli bir sosyal olgudur. Göç olgusu, içinde barındırdığı bütün dinamikleriyle bireyleri etkilediği gibi, aynı zamanda göç alan ve/veya veren toplumların sosyal, ekonomik, kültürel ve psikolojik yapılarını da olumlu ya da olumsuz yönlerden etkilemektedir. Bu nedenle de göç olgusu, çoğu zaman ekonomik veya sosyal kavramlar üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın yöntemi, kalitatif yöntem çerçevesinde ikincil veri kaynaklarına dayalı tanımlayıcı araştırmadır ve araştırmada içerik, belge ve söylem analizleri ile yorumsamacılık yöntemlerinden yararlanılacaktır.

Keywords

Abstract

The main aim of this study is to examine the impacts, traumas and social and psyhological changes that the migration dwell upon the individuals who migrate. In the context of migration, this study will also investigate the reasons of migrations stemming from political, social and economical conditions. Thus, the theoritical framework of the study of which the main problematic rests upon the aformentioned aspects, will be in line with the migraiton theory known as pull-and-push theory. The conceptual framework of the study is as follows. Migration is a time-process; however during this process, there may be unexpected changes which affect the society and individuals as socially, physically and culturally. Therewithal, migration has a great and effective impact on social, psyhological and traumatic variables. Thus, migration is a very significant social concept which affects millions of people and then causes them tos tay inhabited. The notion of migration has impact on the individuals regarding embedded variables and aspects while it affects the social, economical, cultural and psyhological formations of the societies positively or negatively. Therefore, the notion of migration has mostly been tried to be identified over economical or social notions. The method of the research is based upon secondary data resources in line with the qualitative method, and in the study, content, document and discurse analysis as well as commentary method will be used.

Keywords