HASTALARA DAĞITILAN BROŞÜRLERİN ÖĞRETİMSEL MESAJ TASARIMI İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 353-378
Year-Number: 2018-14

Abstract

Bu çalışmanın ilk amacı fizik tedavi hastalarına dağıtılan broşürlerin öğretimsel mesaj tasarımı ilkelerine uyumunu incelemektir. Bu çalışmanın ikinci amacı broşürlerin öğretimsel mesaj tasarımına uyumunun hastaların başarı düzeylerine ve davranış örüntülerine etkisini araştırmaktır. Araştırmada deneysel olmayan karşılaştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 6 broşür ve 36 hasta oluşturmaktadır. Araştırmada veriler gözlem formları ile toplanıp nicel (betimsel tablolar) ve nitel (içerik analizi) yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Hastalara dağıtılan broşürlerin bir kısmının öğretimsel mesaj tasarımı ilkelerine uyduğu, bir kısmının ise uymadığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre broşürlerin hazırlanması sırasında öğretimsel mesaj tasarımı ilkelerine uyulmalıdır. Hastaların başarı düzeyleri incelendiğinde ilkelere uyan broşürlerin daha başarılı olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

This research investigates the patient leaflets used in terms of instructional message design principles. Non-experimental comparative design has been used in this study. The study sample consists of 6 different types of patient leaflets that are distributed in Physiotherapy and Rehabilitation Department of Erzurum Atatürk University Research Hospital for the first research question, and 36 patients for the second research question. Patients have successfully applied the exercises in printed materials appropriate to these principles. According to the results obtained, these principles must be followed during the preparation of these leaflets. The success level of leaflets to educate Physiotherapy and rehabilitation patients is increasing when the message design principles are taken care of. The leaflets that comply with instructional message design principles have serious implications for patients’ success level for exercises.

Keywords