DİSİPLİNLER ARASI UYUMUN HAVALİMANI TERMİNAL YAPILARININ TARİHSEL GELİŞİMİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 379-395
Year-Number: 2018-14

Abstract

Havaalanı terminalleri, yolcuların istedikleri noktaya kolayca ulaşabileceği, alışveriş yapabileceği, dinleyebileceği, çevresiyle iletişim kurabileceği ve hatta eğlenebileceği yerlerdir. Havaalanı terminalleri, teknolojiye bağlı olarak çok hızlı gelişmekte ve değişmektedir. Bu çalışmada öncelikle mühendislik ve mimarlık disiplinlerindeki temel problemler, yapılı çevrede önemli fonksiyonlara sahip olan havalimanı terminalleri açısından değerlendirilmektedir. Bu periyodik gelişim süreçlerinin, mimarlık ve mühendislik etiği açısından bu iki disiplinin gelişimine paralel olduğu açıktır. Mimarlıkta mühendislik problemleri; açıklık, konsol, fonksiyon ve yoğunluk, mimari form, teknik detaylar ve yatay yüklerdir. Havalimanı yapılarında mimari kriterler; şeffaflık-hafiflik, esneklik-şekillendirme, ekoloji, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, nanoteknoloji ve biyomimesistir. Sonuç olarak; son zamanlarda yapılan büyük ölçekli havalimanı terminal binaları mimari ve mühendislik kavramı kriterleri açısından tüm özelliklere sahiptir. Özellikle gelişen teknoloji, mimari arzular ve artan yolcu kapasitesi nedeniyle, kentlerin ikonik binaları olan havalimanı terminal binalarının mimari mühendislik problemleri büyük bir ustalıkla çözülebilmektedir.

Keywords

Abstract

Airport terminals are places where passengers can easily reach points they want, can shop, listen to, communicate with their surroundings and even have fun. Airport terminals are very fast developing and changing depending on the technology. In this study, first of all, basic problems in engineering and architectural disciplines are evaluated in terms of airport terminals that have important functions in the built environment. It is obvious that the periodical development processes of these constructions are in parallel with the development of these two disciplines in terms of architecture and engineering ethics. Engineering problems in architecture; openness, console, function and density, architectural form, technical details and horizontal loads. Architectural criteria in airport structures are; transparency-lightness, flexibility-shaping, ecology, sustainability, energy efficiency, nanotechnology and biomimesis. As a result; the recent large-scale airport terminal buildings have all characteristics in terms of architectural and engineering concept criteria. Especially due to developing technology, architectural desires and increasing passenger capacity, architectural engineering problems of airport terminal buildings, which are iconic buildings of cities, can be solved with great skill.

Keywords