GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN BÜYÜME KATSAYILARINDA DEĞİŞİME NEDEN OLAN ETKİLER

Author:

Number of pages: 410-421
Year-Number: 2018-14

Abstract

Günümüzde, uluslararası ticaretin artması ve bu koşullara uyum sağlama çabası içinde olan ülkelerin rekabet güçlerini artırmak için farklı büyüme stratejileri izlemelerini zorunlu kılmaktadır. Uluslararası platformda rekabet içinde olan ülkelerin gelişim aşamasında büyüme farklılıkları yaratan birkaç unsur bulunmaktadır. Bu çalışmada, gelişmekte olan ülkelerin büyüme katsayılarına etki eden gayri safi yurt içi hasıla, toplam faktör verimliliği ve toplam nüfus içinde çalışabilir durumdaki işçi sayıları üzerinden ele alınan gelişim aşamasındaki ülkelerin durumu analiz edilmeye çalışılmıştır. Analiz aşamasında yıllar bazında ülkelerin gayri safi yurt içi hasıla, toplam faktör verimliliği ve nüfus artış koşullarında ortaya çıkan sonuçlar karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, gelişen sağlık koşulları ve gıdaya erişilebilmenin kolaylaşmasının dünya genelinde nüfus artışını hızlandırdığı tespit edilmiştir. Nüfus artışı ve teknolojik gelişim eğitimli nüfus artışını da beraberinde getirmiştir. İş gücüne katılımı sağlanmış eğitimli nüfus potansiyelinin gelişmekte olan ülkelerin büyümelerine katkısına kıyasla, fiziksel sermayenin büyümeye katkısı daha net bir şekilde ortaya konmaktadır. Bu durumun ise ülkelerin gelecek dönemde alacakları plan ve kararlara olumlu katkılar sağladığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Today, increase in international trade and requires the monitoring of different growth strategies in order to increase the competitiveness of the countries that are in the process of adapting to these conditions. In the development phase of countries competing on the international platform, there are several factors that create growth differences. In this study, factors such as gross domestic product, total factor productivity, and the number of workers in the total population, which affect the growth rates of the developing countries, were tried to be analyzed. In the analysis, the results of countries' total factor productivity and population growth conditions were compared at several years. As a result, evolving health conditions and ease of access to food have been found to accelerate population growth worldwide. Technological development and population growth has brought with it an educated population increase. At the same time physical capital and educated population growth compared to the contribution of the potential. In this study, The participation of business power provided educated population growth potential of developing countries compared to the contribution of physical capital contribution to the growth of a more clearly emphasizes. It has been identified that this situation contributes positively to the plans and decisions that the countries will make prudentially.

Keywords