SOSYAL İLİŞKİ DÜZEYLERİ AÇISINDAN SPORCU VE SEDANTERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 461-472
Year-Number: 2018-14

Abstract

Sporun, özellikle takım sporlarının sosyal ilişkiler üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı sedanter ve sporcuların sosyal ilişki düzeylerinin belirlenmesidir. Çalışmaya Rize, Ordu ve Samsun illerinde yaşayan 15-25 yaş arasındaki 157 sporcu (80 erkek, 77 kadın) ve 148 sedanter (75 erkek, 73 kadın) rastgele seçilmiş toplam 305 birey katılmıştır. Veri toplama aracı olarak ''Sosyal İlişki Unsurları Ölçeği'' ve ''Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği'' kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.00 istatistik paket program kullanılmıştır. Sonuçlara göre cinsiyet bakımından Çok Boyutlu Ölçekleme Arkadaş sorularında fark bulunurken, diğer ölçek sorularında fark bulunmamıştır. Spor yapma durumuna göre ise, sosyal ölçekleme aile sorularında fark bulunurken, diğer ölçek sorularında fark bulunmamıştır. Yaşa bağlı olarak spor yapma durumu arasında fark var iken, diğer ölçek puanları bakımından fark yoktur. Sedanter ve sporcuların sosyal ilişki bakımından birçok değişkene göre farklılık göstermediği bulunmuştur. Sonuçlara göre ülkemizde bireylerin aile hayatlarının benzerlik gösterdiği ve kültürel alışkanlıkların yakın olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

Sports, especially team sports, are considered effective on social relations. The purpose of this study is to find out social relations levels in sedentary and athletes. 305 individuals between 15 and 25-157 athletes (80 men, 77 women) and 148 sedentary (75 men, 73 women)- in Rize, Ordu and Samsun participated in the study. “Social Relations Scale” and “Multidimensional Perceived Social Support Scale” were used as data collection tool. SPSS 22.00 program was used for data analysis. Differences were found in terms of gender only in multidimensional scale friends dimension. In terms of doing sport, difference was found only in social scale family dimension. Differences were found in doing sport in terms of age.Analyses showed that sedentary and athletes did not differ according to a great number of variables in terms of social relations. It can be said that individuals’ family lives in our country and cultural habits are similar.

Keywords