ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK YETENEKLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 273-288
Year-Number: 2018-14

Abstract

Girişimcilik ruhunun ortaya çıkarılması ve desteklenebilmesi için güçlü bir eğitim desteği almaları gerekmektedir. Bu bağlamda, eğitim programlarının öğrencilere kendi işlerini kurmaları için gerekli temel girişimcilik ve işletmecilik bilgilerini vererek özel sektöre geçişlerini kolaylaştırması ve bu süreci başarıyla yürütmelerini sağlamak olmalıdır. Araştırmada; potansiyel girişimcileri belirlemek ve onları sahaya çıkarmanın yollarını bulabilmek, girişimcilik eğitiminin sorunlarını tespit edip çözüm önerileri geliştirebilmek için Elazığ Fırat Üniversitesinin farklı fakültelerinde öğrenim görmekte olan 392 öğrenciyle bir anket uygulaması yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, Fırat üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri yüz üzerinden ortalama 68 ve girişimcilik yeteneği 72 puan olarak hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda, girişimcilik niyeti erkeklerin lehine farklılaşmakta, girişimcilik yeteneği cinsiyete göre farklılaşmamaktadır. Fakültelere göre girişimcilik niyeti ortalaması en yüksek olan teknoloji fakültesi ve İİB fakültesidir. Girişimcilik yeteneği ortalaması sırasıyla teknoloji, İİBF ve eğitim fakültesi şeklindedir. Ayrıca araştırmada, birinci derece yakını esnaf olanların girişimcilik niyeti ve girişimcilik yeteneği puanlarının da daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of entrepreneurship training programs is to facilitate the passage of special sectors by providing the students with the necessary basic entrepreneurship and business knowledge in order to set up their own business, and to ensure that these processes run successfully. In the study; a survey was conducted with 351 students studying at different faculties of Elazig Firat University in order to identify potential entrepreneurs and find ways to bring them to the forefront, to identify problems of entrepreneurship education and to develop solution proposals. According to the findings obtained from the study, the students' entrepreneurship activities of Firat University were calculated as 68 on average and entrepreneurship ability 72 points. As a result of this analysis, the intention of entrepreneurship differs in favor of men, and the entrepreneurial ability does not differ according to sex gender. According to the faculties, the intention of entrepreneurship is the highest faculty of technology and the faculty of economics and administrative sciences. The averages of entrepreneurship ability are in the form of technology, İİBF and education faculties respectively.

Keywords