TEKSTİL TASARIMINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR: 3B YAZICILARLA DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Author:

Year-Number: 2018-15
Number of pages: 257-273
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojideki değişimin devrim yaratacak boyutlarda hızlanması inovatif üretim yöntemlerini ortaya çıkarmaktadır. Bu üretim yöntemlerinin sektörde kullanılabilmesinin önünü açmak, sektörü bu alanlarda cesaretlendirmek ve akademik deneyimleri sektörle paylaşmak sonucunu doğurmuştur. Bu uygulamalar sonucu ortaya çıkan tasarımlar yeni ufuklar açıp ilham verici olurken, tasarım süreçleri ile ilgili metodolojik bilgi, kaynak eksikliği ve belirsizlik bu inovatif yöntemlerle ilgili yeni girişimlerde kısıtlayıcı olabilmektedir. Bu çalışmada, 3B yazıcıları kullanarak özgün tekstil yüzey tasarımları ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında deneysel yöntemlerle tasarlanan tekstil yüzeyleri 3B üretim yöntemleriyle üretilmiştir. Üretim aşamasında 3B üretim metotlarından FDM, SLA ve SLS, üretim malzemesi olarak da PLA, PA ve Tango Black kullanılmış, ulaşılan olumlu/olumsuz sonuçlar değerlendirilmiştir. 3B yazıcı teknolojisinin yenilikçi tekstil tasarımında ve üretiminde kullanılmasının tasarımcılara sınırsız fırsatlar sunabileceği, yenilikçi yaklaşımla yürütülen çalışmadan ortaya çıkan bilgi ve tecrübelerin konuyla ilgilenen araştırmacılara yararlı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The acceleration of the changes in technology in a revolutionary magnitude generates innovative production methods. Enabling the employment of these production methods in industry began as a result of encouraging the sector in this area and sharing academic experiences with it. While the designs created with these applications are seminal and inspirational, lack of methodological knowledge and sources on production process and the vagueness during it could be restrictive in terms of innovative method attempts. In this practice, it was aimed to create original textile surface designs by using 3D printers. Within the practice, textile surfaces designed with experimental methods were produced with 3D production methods. In production process, as 3D production methods FDM, SLA and SLS were employed and as production material PLA, PA and Tango Black were used and the positive and negative results obtained were analysed. It is thought that using 3D printing technology in innovative textile designs and productions can give unlimited opportunities to designers and the knowledge and experiences gained from the practices performed with innovative approaches can be beneficial to the researchers interested in the area.

Keywords