REŞAT NURİ GÜNTEKİN’İN MİSKİNLER TEKKESİ ADLI ROMANINDA ve BERTOLD BRECHT’İN BEŞ PARALIK ROMAN ADLI ROMANINDA DİLENCİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2018-15
Number of pages: 282-290
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dilencilik ve dilenciler daima, insanlık tarihinde bir pürüz olarak algılanmışlardır. Bu nedenle insanlığın ortaya koyduğu eserlere de çok fazla konu olmamış, görmezden gelinmişlerdir. Bertold Brecht ve Reşat Nuri Güntekin, bu yüz çevirmeye karşı bir duruş sergileyerek Beş Paralık Roman ve Miskinler Tekkesi’nde dilencilerin gündelik yaşamlarına ışık tutmuş, bilmediğimiz bu gizemli hayat tarzının perdelerini aralamışlardır. Çalışmada bu iki romanın karşılaştırılması yapılarak dilencilerin gündelik yaşamları, benzerlikler ve farklılıklar açısından değerlendirilmiş, mecburiyetten profesyonelliğe doğru dilenciliğin meslekleşmesi üzerinden bir dilencinin dilenci olma süreci ortaya konulmuştur. Bu konular üzerinden toplumsal bir kimlik okuması gerçekleştirilmiştir. Bu sayede Batı ve Doğu toplumlarının kültürel belleğinde dilencilik kavramını karşılaştırmaya imkân verilmiştir. Dilenciliğin her iki romanda da sosyal bir problem olarak nasıl ele alındığı açıklanmıştır.

Keywords

Abstract

Beggary and beggars have always been perceived as an irregularity in human history. For this reason, the works of mankind have not been handle the subject so much, and they have skated over it. Bertold Brecht and Resat Nuri Guntekin showed an attitude against this indifference, shedded light on the everyday lives of beggars in the Threepenny Novel and Miskinler Tekkesi, and they uncovered the mysterious of that lives we do not know. By comparing these two novels in the study, it was evaluated the daily lives of the beggars in terms of their similarities and differences. And also, from an obligation to professionalism, the process of become a beggar has been revealed. In this respect, it has been possible to compare the concept of begging in the cultural memory of Western and Eastern societies and observe a social identity through these subjects. Besides, it is explained how begging is tackled as a social problem in both novels.

Keywords