BOSNA HERSEKLİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRENME AMACI, TUTUMU VE ÖĞRENME BECERİLERİ

Author:

Number of pages: 18-31
Year-Number: 2018-16

Abstract

Bu çalışmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Bosna Hersekli öğrencilerin Türkçe öğrenme amacı, tutumu ve öğrenme becerileri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırma, betimsel bir araştırmadır. Öğrencilerin Türkçe öğrenme tutumu, başarısı ve amacı ile ilgili veri elde etmek için tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, öğrencilerin kur sonu sınav puanları ve Türkçe Öğrenme Tu-tum Ölçeğinin uygulanması ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, korelasyon ve t-testinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler so-nucunda Bosna Hersekli öğrencilerin Türkçeyi en çok Türkiye’de eğitim almak ve seyahat etmek amacıyla öğrendikleri, Türkçe öğrenme tutumlarının yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin dil becerileri ile Türkçe öğrenme tutumları arasında genel olarak olumsuz yönde, düşük bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin okuma ve dinleme becerileri ile Türkçe öğrenme tutumları arasında anlamlı ve olumsuz yönde, düşük; yazma becerileri arasında ise anlamlı ve olumlu yönde, dü-şük bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Karşılıklı konuşma becerisi ile tutumun bilişsel, duyuşsal ve devinişsel boyutları arasında anlamlı ve olumlu yönde, düşük; sözlü anlatım becerisi ile genel olarak Türkçe öğrenme tutumu arasında anlamlı ve olumsuz yönde, düşük bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin Türkçe öğ-renme tutumu ile üretici dil becerileri arasında anlamlı ve olumlu; alıcı dil becerilerinde ise anlamlı ve olumsuz ve düşük düzeyde tutuma sahip oldukları belirlenmiş-tir.

Keywords

Abstract

In this present study, the aims, attitudes and learning skills of Bosnia-Herzegovinian students who learned Turkish as a foreign language were analyzed in terms of several variables. The study is a descriptive one. Survey model was used to collect data regarding the students’ attitudes, success rates and aims. The data for the research were gathered through the students’ final grades at the end of each level and the Turkish Learning Attitude Scale. For data analysis, frequency, percentage, mean, correlation and t-test were utilized. The results of the analyses showed that Bosnia-Herzegovinian students learned Turkish to receive education in Turkey and for travelling purposes, and that their attitudes towards learning Turkish were high. It was also determined that there was a low negative significant relationship be-tween students` language skills and attitudes towards learning Turkish. It was found out that in terms of the students’ attitudes towards learning Turkish, there was a low negative significant relationship between the students` reading and listening skills and that there was a low positive significant relationship in terms of their writing skills. It was found out that there was a low positive significant rela-tionship between the students’ interactional speaking skills and the cognitive, affec-tive and kinetic dimensions of their attitudes, and also that there was a low negative significant relationship between their verbal expression skills and attitudes towards learning Turkish in general. The analyses also showed that there was a low positive significant relationship between the students’ attitudes towards learning Turkish and their productive language skills and a low negative relationship in terms of their receptive language skills.

Keywords