KARAR HEURİSTİKLERİ BAĞLAMINDA OPTİMAL TERAPİ

Author:

Year-Number: 2018-16
Number of pages: 83-98
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Problemleri tanımlama ve çözme aslında bir karar verme heuristiğidir. Eğitsel, sosyal ve politik yönden hızlı bir değişimin yaşandığı günümüzde, insanların değerleri, düşünme biçimleri, öncelikleri de etkilenip değişmektedir. Bu değişim etkisini tüm örgütlerde göstermekte olup, onları yapı, strateji, süreç yönünden etkilemektedir. Bu değişim ortamı içinde, bireyleri, önceden saptanmış amaçlarına ulaşmada, birçok değişik sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar. İşte bu sorunların varlığı, onları, bu sorunlara çözüm bulmaya, bir başka manada karar vermeye zorlamaktadır. Bir yandan bireyin içinde bulunduğu değişimin niteliği ve hızı, öte yandan önceden belirlenmiş amaçlar gerçekleştirme isteği ve zorunluluğu, karar verme davranışının ortaya çıkmasına sebep olur. Bireyler, karar verme eylemi sırasında, daha önceden geliştirdikleri, birçok iç-dış faktörden etkilenebilen deneyimler edinirler. Bu deneyimler ise bireyin karar verme heuristiklerini oluşturmaktadır. Heuristik, özgül sorunların çözümü için kullanılan bir bilişsel süreçtir. Terim, eğitim alanında bir öğrenciye, öğretilmek istenen şeyi onun bulmasını sağlama yöntemini veya bilimler sisteminde, olayların keşfini konu alan bilim dalını ifade etmek için kullanılmaktadır. Karar heuristikleri, Psikoloji alanında da kullanılmaktadır. Özellikle belirsizlik durumlarında karar verme söz konusu olduğunda, bireylerin özellikli problemleri çözmek üzere kullandıkları bilişsel süreçlerdir.

Keywords

Abstract

Defining and solving the problems is actually a decision-making heuristic. In today's fast-paced change from educational, social and political perspectives, people's values, ways of thinking and priorities are also affected and changed. This change shows the effect in all organizations and affects them in terms of structure, strategy and process. Within this environment of change, individuals face many different challenges in reaching their pre-determined goals. The existence of these problems forces them to find solutions to these problems and make decisions in another way. On the one hand, the nature and speed of change in the individual, on the other hand, the desire and necessity to realize the pre-determined goals, leads to the emergence of decision-making behavior. During decision-making, individuals acquire experiences that have been influenced by many internal and external factors that they have already developed. These experiences constitute the decision-making heuristics of the individual. Heuristics is a cognitive process used to solve specific problems. The term is used to denote a student in the field of education, a method of providing him or her to find out what is taught, or a scientific discipline that deals with the discovery of events in the system of sciences. Decision heuristics are also used in the field of psychology. It is the cognitive processes that individuals use to solve specific problems, especially when it comes to making decisions in uncertainty situations.

Keywords