6 VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLIKSIZ KONUŞMA METİNLERİNDEKİ BAĞDAŞIKLIK ÖGELERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2018-17
Number of pages: 517-535
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanın çevresiyle etkileşimi ve iletişimi büyük bir kısmı kullandığı dil ile gerçekleştirir. Dilin çeşitli kurallarını kullanarak konuşur. İnsana en kolay gelen iletişim biçimi olduğu için konuşma en çok tercih edilen iletişim türü olmuştur. Bu iletişim ve etkileşimin de istenilen amacı gerçekleştirmesi birtakım kurallara bağlıdır. Konuşurken sözlü bir şekilde de olsa bir metin oluşturulur. Konuşmayı bir metin olarak ele alırsak, bu kuraların başında da metinsellik ölçütleri denilen ve metni çeşitli boyutlarıyla ele alan kurallar gelmektedir. İşte bu noktada da metni inceleyen bilim dalı olan metin dil bilim görev yapar. Metni çeşitli kurallara ve yapılara göre inceler. Metni ele alan bu kurallara ve sistemli yapıya genele olarak bağdaşıklık ve tutarlılık ismi verilmektedir. Bu çalışmada hayatımıızn her safhasında kullandığımız hazırlıksız konuşmaların üzerinde durulmuştur. Öğrencilerin hazırlıksız konuşmalarındaki bağdaşıklık ögeleri ve tutarlılık durumlarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirmeleri yapılmıştır. Bu değişkenler: sınıf düzeyine göre, cinsiyete göre, sosyo-ekonomik düzeye göre, anne ve baba eğitim düzeyine göre değerlendirme, konuşma planı yapmayı beime durumuna göre ve kelime hazinesi katsayılarına göre değelendirme başlıkları altında ele alınmıştır. Hazırlıksız konuşma metinleri değerlendirilirken öyküleyici anlatım bağdaşıklık ölçeği kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

Human interaction with the environment and communication with a large part of the language uses. Speaks using various rules of language. Because it is the easiest way of communication to people, speech is the most preferred type of communication. This communication and interaction to perform the desired purpose depends on a number of rules. A text is created, albeit verbally. If we take the speech as a text, at the beginning of these rules are the rules, which are called textuality criteria and which deal with the text in various dimensions. At this point, the text that is the subject of the text that examines the text language science. Examines the text according to various rules and structures. These rules and systematic structure that deal with the text are generally referred to as coherence and consistency. In this study, we focus on the impromptu speeches we use in every phase of our life. The students evaluated the homogeneity of the students in their impromptu speeches and evaluated their consistency status according to various variables. These variables: according to the class level, according to gender, socio-economic level, according to the level of education of the mother and father according to the level of education, according to beime situation and vocabulary coefficients are considered under the headings. The narrative narration coherence scale was used in evaluating the speechless texts.

Keywords