8 NUMARALI MANASTIR ŞER’İYYE SİCİLİNİN (65-120 VARAKLARI ARASI) TANITIMI VE FİHRİSTİ

Author :  

Year-Number: 2019-18
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 194-237
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Şer’iyye sicilleri Osmanlı Devleti’nin idari, siyasi askeri, adli, sosyal, ekonomik, kültürel yapısının ortaya çıkarılmasında önemli bir kaynaktır. Şer’iyye sicillerinde yer alan belgeler Osmanlı Devleti’nde alım-satım, borç verme, vasi, vekil ataması, bağış, rehin, evlilik, boşanma, vakıf kayıtları, gıda ve eşya fiyatları, vergi ile ilgili kayıtlar Osmanlı Devleti’nin siyasi, ekonomik, kültürel, idari, ve siyasi yapısı ile ilgili birçok bilginin elde edilmesine sağlamaktadır. Ayrıca merkezden gönderilen ferman, berat, emir ve hükümler sicillerde önemli noktaları aydınlatır. Ordunun sefer zamanında ihtiyaçları, konaklama yerleri gibi ayrıntıları şer’iyye sicillerinde kayda değer ayrıntıları ihtiva eder. Bu çalışma 8 numaralı Manastır şer’iyye sicilinin 65-120 varakları arasındaki belgeler incelenerek tanıtılmıştır. Sicil hakkında bilgi verildikten sonra 65-120 varakları arasında defterde yer alan belgelerin tasnifi yapılmış ve belgelerin özetlerine yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Şer’iyye records is an important source of the administrative, political, military, social, economic and cultural structure of the Ottoman Empire. The documents in the records of Şer'iyya records of the Ottoman Empire buying-selling, lending, guardian, proxy assignment, donation, pledge, marriage, divorce, foundation records, food and goods prices, tax related records of the Ottoman Empire's political, economic provides cultural, administrative and political information. In addition, the order issued by the Edict, order, orders and provisions highlights important points in the registry. The details of the military at the time of the expedition, as well as the details of the accommodation, contain noteworthy details in the records. In this study, Manastır Book No. 8, between pages 65-120 are presented and rewiewed. After giving information about the registry, the documents in the book have been classified and the summaries of the documents are included.

Keywords


 • Çayırlı, Necati, “Manastır’ın 2 Numaralı Şer’iyye Sicili 1621-1623” İzmir, 1999.

 • Çayırlı, Necati “Osmanlı İdaresinde Manastır(Bitola)”, Türk Kültürü, S.458. Ankara, 2001.Çağ, Galip “16. Ve 17 Yüzyıllarda Osmanlı Hâkimiyetinde Manastır”, Doktora Tezi, Sakarya, 2010.

 • Hammet, Arslan, Tarih Boyunca İzmir Yahudileri: Yedi Kiliseler, Sürgün, Cemaatleşme Süreci ve Modern Durum, Dinler Tarihi Araştırmaları, Ankara, 2012.

 • Hacisalioğlu, Mehmed Makedonya, DİA, C. 27, Ankara, 2003.

 • Karta, Nurullah, “Manastır Şehri’nin Sosya ve Ekonomik Durumu(1482-1615)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 8, S.41, Samsun, 2015.

 • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı Osmanlı Tarihi, C. 1 Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1998. Parmaksızoğlu, İsmet, “Manastır”, Türk Ansiklopedis, C. 23, Ankara, 1976.

 • Yediyıldız, Bahaeddin, Osmanlılar Döneminde Manastır. Atatürk ve Manastır Sempozyumu, Manastır,1998.

                                                                                                    
 • Article Statistics