SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNSAN HAKLARI BİLGİ DÜZEYİ İLE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2019-18
Number of pages: 238-257
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Evrensel İnsan hakları bildirgesi insan hakları tarihinde bir kilometre taşıdır. Dünyadaki tüm bölgelerin yasal ve kültürel altyapısından yararlanılarak 10 Aralık 1948 de Birleşmiş milletler Genel Kurulunda dünyaya tüm insanların ortak bir başarı standardı olarak açıklanmıştır. İlk defa olarak temel insan haklarının tüm insanlar ve ülkeler için evrensel olarak korunduğunu bildirmiş ve 500 den fazla dile çevrilen bir belge olmuştur(universal-declaration-human-rights). İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakları korumak bu bildirgede genel amaçlar olarak ortaya çıkmaktadır. Birleşmiş Milletler düzenli olarak dünyadaki insan hakları ihlallerini gözlemekte ve raporlamaktadır. Ülkeler için eğitim insan hakları bilincinin gelişmesinde en önemli araçtır. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik yönde değişiklik meydana getirme sürecidir. Eğitimde sadece bilim dallarında uzmanlaşmak değil, aynı zamanda evrensel değerleri kazanmak, erdemli bir insan olmak ta amaç olarak görülmektedir. Dünya üzerinde bugün insan hakları bilinci insan olmanın bir erdemi olarak kabul edilmektedir. Platon “Bir erdemi geliştirmeye yol açmayan hiç bir şey eğitim olarak görülemez “ diyor. Eğitimli kişilerin yüksek düzeyde insan hakları bilincine sahip olmaları beklenmektedir. Sağlık personeli bu konuda en iyi eğitilmiş gruplar arasında olmalıdır. Bu amaçla bu çalışma, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde okuyan ve geleceğin sağlık elemanı olacak olan öğrencilerin insan hakları bilgi düzeyleri ile insan hakları tutum ve davranışlarının belirlenmesine yönelik olarak planlanmıştır. Çalışmada Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde okuyan 154 kız ve 110 erkek öğrencilere bir anket uygulanmıştır. Anket sonuçları SPSS programı yardımıyla analiz edilerek öğrencilerin insan hakları bilgi düzeyleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin örnek durumlarda tutum ve davranışlarının neler olabileceği incelenmiş ve sonuçlar çeşitli parametrelere göre analiz edilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler metinde tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is a milestone document in the history of human rights. Drafted by representatives with different legal and cultural backgrounds from all regions of the world, the Declaration was proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948 (General Assembly resolution 217 A) as a common standard of achievements for all peoples and all nations. It sets out, for the first time, fundamental human rights to be universally protected and it has been translated into over 500 languages.(universal-declaration-human-rights). In this declaration, it is generally aimed to develop the feelings of love, respect, friendship and protect the innate rights of man without discriminating between race, religion, color, age and gender. The United Nations regularly monitors and reports human rights violations in the world. Education is emerging as the most important tool for countries to ensure the development of human rights conscious. Education is the process by which an individual deliberately changes his or her behavior through his or her own experience. Nowadays, the aims of education is not only specializing in a science branches, but also being a virtuous person gaining universal values at the same time. Human rights consciousness is regarded as a virtue all over the world. According to Plato “Nothing must be admitted in education which does not conduce to the promotion of virtue.” It is expected that educated people have high level of human rights knowledge and attitudes and behaviors towards human rights. Health staff should be among the best-educated staff on human rights. This study was planned to determine the level of human rights knowledge and human rights attitudes and behaviors of the students of Health Sciences Faculty in Selçuk University. In this study, 154 female and 110 male students were surveyed by using a questionnaire. The questionnaire data were analyzed with the help of SPSS program to reveal the level of knowledge about human rights of the students. The attitudes of students towards human rights, their behavior in human rights samples were examined and the results were analyzed according to various parameters. Obtained results are discussed in detail in the research text.

Keywords